Co přinesla podzimní jednání univerzitních orgánů

13. 12. 2018

Začátek akademického roku přinesl oživení nejen do univerzitního kampusu a poslucháren. Čile začaly jednat i univerzitní orgány, které se na podzim zabývaly řadou a pro univerzitu a její fakulty důležitými strategickými otázkami a dokumenty.

První schválené studijní programy v rámci institucionální akreditace

Nejčetnější byla zasedání Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) Univerzity Pardubice, která se scházela každý měsíc. Její aktivita a rozsah projednávaných záležitostí těsně souvisí s institucionální akreditací, kterou univerzita získala s účinností od 7. září 2018.

Hned při úvodním zářijovém zasedání rada určila postup a průběh projednávání žádostí fakult o vnitřní akreditaci nových či inovovaných studijních programů, které spadají do některé z šesti oblastí vzdělávání pokrytých institucionální akreditací (Doprava, Ekonomické obory, Historické vědy, Chemie, Informatika a Zdravotnické obory).

Prvními úspěšně interně akreditovanými studijními programy, a to hned v září tohoto roku, na dobu následujících 10 let se stalo 7 studijních programů Fakulty chemicko-technologické a Fakulty ekonomicko-správní. Dalších 13 programů bylo úspěšně akreditováno při říjnovém zasedání rady.

Zároveň bylo schváleno rozšíření seznamu externích hodnotitelů pro oblast vzdělávání Zdravotnické obory a záměr Fakulty elektrotechniky a informatiky předložit žádost o akreditaci doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika a Electrical Engineering and Informatics Národnímu akreditačnímu úřadu. Listopadové a prosincové zasedání RVH pak projednalo a schválilo dalších 10 studijních programů a na Národní akreditační úřad byly předloženy žádosti o akreditaci nových bakalářských programů Aplikovaná elektrotechnika a Automatizace Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Od září do prosince tak bylo při zasedáních Rady pro vnitřní hodnocení projednáno a interně akreditováno 30 studijních programů pěti fakult napříč všemi šesti oblastmi vzdělávání.

Přehled interně akreditovaných studijních programů (SP):

11 Fakulty chemicko-technologické:

  • bakalářské SP Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů, Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Farmakochemie a medicinální materiály, Ekonomika a management podniků chemického průmyslu a Analýza biologických materiálů,
  • magisterský SP Engineering of Energetic Materials, Ekonomika a management podniků chemického průmyslu, Analýza biologických materiálů a Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví,
  • doktorské SP Organická technologie a Organic Technology;

11 Fakulty ekonomicko-správní:

  • bakalářské SP Ekonomika a management, Hospodářská politika a veřejná správa (profesní SP), Hospodářská politika a veřejná správa (akademický SP), Informatika a systémové inženýrství, Informatics and System Engineering, Aplikovaná informatika
  • magisterské SP Hospodářská politika a veřejná správa, Regional Development and Governance, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství, Informatics and System Engineering;

2 Fakulty filozofické:

  • doktorské SP Historické vědy a Historical Sciences;

4 Dopravní fakulty Jana Pernera:

  • doktorské SP Technologie a management v dopravě, Transport Technology and Management, Dopravní prostředky a infrastruktura a Transport Means and Infrastucture;

1 Fakulty elektrotechniky a informatiky:

  • magisterský SP Informační technologie;

1 Fakulty zdravotnických studií:

  • bakalářský SP Všeobecné ošetřovatelství (profesní SP).

Dvouletý Institucionální plán univerzity a Plán realizace strategického záměru na rok 2019 schváleny

Říjnové zasedání Akademického senátu se zabývalo návrhem Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2019, který následně schválila Správní rada UPa. Ta také projednala  Institucionální plán Univerzity Pardubice pro roky 2019-2020 a schválila a vydala předchozí písemný souhlas k právním jednáním ke zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemkům ve vlastnictví univerzity v lokalitě Stavařov ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s. pro přístup a příjezd k veřejnému osvětlení a ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro zřízení a  provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě. Tato právní jednání projednal před tím také akademický senát, zároveň s doplněním Vědecké rady univerzity o nového člena prof. Jiřího Manďáka, děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a změnami Statutu Fakulty zdravotnických studií. Do Studentské komory Rady vysokých škol zvolil senát Bc. Ondřeje Dobeše a náhradnici Bc. Kateřinu Bartošovou a vyhlásil doplňovací volby do své studentské komory za volební celek Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty zdravotnických studií.

Rozšířené kolegium rektora na výjezdním zasedání

Tradiční podzimní dvoudenní výjezdní zasedání kolegia rektora se letos konalo 23. – 23. října v kongresovém centru K-Triumf ve Velichovkách. Řady jmenovaných členů byly rozšířeny o všechny členy vedení všech sedmi fakult, tj. proděkany a tajemníky fakulty, dále o předsednictvo univerzitního akademického senátu a předsedy fakultních senátů, zástupce studentů ze studentské rady a vedoucí některých dalších univerzitních útvarů. Informační bloky prorektorů i diskuse k nim se týkaly zejména hodnocení vzdělávacích činností univerzity, institucionální akreditace a povinností pro univerzitu a fakulty z ní vyplývající, studijní neúspěšnosti, hodnocení a kvality tvůrčích činností, internacionalizace i spolupráce s aplikační sférou. Druhý den se přítomní zabývali finančním zajištěním všech univerzitních činností, tj. financováním v dalším roce a investičními možnostmi ze strany ministerstva školství nebo získáváním finančních prostředků z operačních programů Evropské unie. Formální odborný program doplňovaly hojné diskuse i mimo jednací čas. Dvoudenní program byl intenzivní a podnětný, propojený společným zájmem a nesl se v pozitivním kolegiálním duchu.

Budou uděleny tři čestné tituly „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice

Vědecká rada Univerzity Pardubice zasedala ve svém funkčním období 2018-2022 v říjnu poprvé. Schválila návrh na jmenování doc. Ing. Vladimíra Adamce, CSc. profesorem pro obor Dopravní prostředky a infrastruktura a doporučila rektorovi, aby návrh na jeho jmenování prezidentem republiky předložil ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projednala a schválila také návrhy Fakulty chemicko-technologické a Dopravní fakulty Jana Pernera na udělení čestného titulu doctor honoris causa Univerzity Pardubice prof. Ing. Marku Liškovi, DrSc. z Trenčianské univerzity A. Dubčeka, prof. Ing. Petru Moosovi, CSc. z ČVUT v Praze a prof. Dr. Ing. Günterovi Löfflerovi z Technické univerzity v Drážďanech. Slavnostní akademický obřad se bude konat v Aule Arnošta z Pardubic v pátek 18. ledna 2019.

Ing. Valerie Wágnerová

tajemnice rektora


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět