Díky projektu dochází také k inovaci učebních osnov

21. 06. 2020

Také na Univerzitě Pardubice se řeší několik významných projektů. Například na katedře Ekonomiky a managementu chemického průmyslu je to projekt „Inovace výukových metod a znalostí na Univerzitě Pardubice – INEMSUP“.

Podstatou projektu je realizace institucionální spolupráce mezi partnery projektu na Univerzitě Pardubice, FCHT (žadatel), norským partnerem BI NBS a islandským partnerem University of Iceland, School of Social Sciences. Přednášející lektoři a garanti kurzů na zmíněné katedře se seznamují s procesem a metodami výuky v partnerských institucích, sdílejí znalosti a osvědčené postupy v oblasti environmentální a sociální odpovědnosti, řízení inovací a udržitelnosti na nejvyšší světové úrovni.

V rámci projektu dochází k inovaci materiálů, učebních osnov, aktualizaci obsahu předmětů, vytváření a přenosu intelektuálních výstupů prostřednictvím peer learning aktivit, pořádají se dva hodnotící kulaté stoly a jeden diseminační seminář. Na základě provedených peer learning kurzů a následujících aktivit lektoři přizpůsobují učební osnovy předmětů vyučovaných na Univerzitě Pardubice, doplňují je výukovými materiály, případovými studiemi a aplikují nové výukové metody. Naplňují tím potřebu multidisciplinárního vzdělávání absolventů s překryvem do témat sociální odpovědnosti podniků v souladu s globálními cíli udržitelnosti na Zemi, kvalitou života v evropských zemích a zodpovědným občanstvím.

V září 2019 navštívili školu v Oslu tři účastníci výzkumného týmu (Ing. Vávra, Ph.D., doc. Ing. Tetřevová, Ph.D. a Ing. Munzarová, Ph.D.) v rámci Teaching Visit. Seznámili se s historií školy, její organizační strukturou, technickým zázemím a knihovnou, systémem vzdělávání školy i studijními programy, včetně podpory studentů při vzdělávání a informačním studentským systémem. Na jednáních byl vysvětlen rámec, strategie a prioritní cíle společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje uplatňované na této škole. Zástupci Univerzity Pardubice se účastnili akce „Karrieredagene“ na BI Norwegian Business School, v rámci které se mohou studenti seznámit se zástupci řady firem z jejich oboru studia. Kromě toho se seznámili se strukturou, personálním a organizačním zajištěním kurzu „CSR, Innovation and Strategy for Sustainable Business“, jeho obsahem, jednotlivými moduly a aplikací moderních didaktických metod, mimo jiné i s ohledem na uplatnění principů občanské angažovanosti. Sami se zúčastnili výuky v tomto kurzu, konkrétně modulů: „ Driving Innovation for Ecological and Social Sustainability“ a „Socially Responsible Innvesting“.

Další významnou aktivitou v rámci projektu INEMSUP byl Assessment Round Table, který se konal na KEMCH 18. 10. 2019. V rámci této akce byli účastníci seznámeni s podstatou projektu, jeho financováním, cíli a harmonogramem. V  poster sekci byla prezentována aplikace principů udržitelného rozvoje na škole v Oslu a informace o kurzu „CSR, Innovation and Strategy for Sustainable Business“. Byly vysvětleny hlavní myšlenky společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, uplatňované na BI Norwegian Business School, a její strategie do r. 2025. Specifikovány byly také příklady dobré praxe aplikace společensky odpovědných aktivit touto institucí, i možnosti jejich uplatnitelnosti na Univerzitě Pardubice.

V důsledku koronavirové epidemie byl druhý kurz „Energy & The Society” v březnu 2020 poskytován z norské strany formou streamu intenzivním 14denním e-learningem 8 hodin denně. Projektový tým tak byl obohacen o další rozměr možností výuky, které mohl okamžitě aplikovat i pro vlastní výuku ve svých kurzech.

S průběhem celého projektu, jeho výstupy a zásadními poznatky vyplývajícími ze vzájemné spolupráce se bude možné seznámit na diseminačním semináři, který bude uspořádán v  říjnu 2020.

Projekt institucionální spolupráce č.  EHP-CZ-ICP-1-002, FONDY EHP 2017-2021: Program vzdělávání s názvem „Inovace výukových metod a znalostí na Univerzitě Pardubice – INEMSUP“ získal tým spolupracovníků katedry Ekonomiky a managementu chemického průmyslu (hlavním řešitelem je Ing. Jan Vávra, Ph.D.) spolu s norským partnerem BI Norwegian Business School, sídlícím v Oslu.

Projekt EHP CZ ICP 1 002 Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice INEMSUP je financovaný z Fondů EHP 2014 - 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (a EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

www.eeagrants.cz

TEXT: Ing. Jan Vávra, Ph.D., Ing. Marie Bednaříková, CSc./Foto: Milan Reinberk, Jan Vávra


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět