Docent Kašpar navštívil opět Mexiko, provedl také výzkum ke Dni mrtvých

9. 12. 2018

Docent Oldřich Kašpar z katedry sociální a kulturní antropologie se od konce října do poloviny listopadu účastnil dalšího přednáškového a studijního pobytu v Mexiku. O své cestě napsal podrobnou zprávu.

V rámci smluvních vztahů mezi Univerzitou Pardubice a Autonomní univerzitou státu Hidalgo (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo - UAEH) v Pachuce, hlavním městě jmenovaného státního útvaru mexické federace, jsem realizoval pobyt, jehož hlavním cílem bylo jednak uskutečnění cyklu přednášek o tradici česko-mexicko-latinskoamerických vztahů v minulosti a současnosti, obraze Nového Španělska v české a evropské literatuře 16. – 18. století a jednak terénní výzkum zaměřený na jeden z hlavních náboženských svátků v zemi – El día de los Muertos (Den mrtvých), jenž představuje zajímavou synkrezi předkolumbovských a španělských katolických tradic, minulých staletí, dnes už do jisté míry ovlivněný současnou každodenností. Přestože nese název Den mrtvých, měl by být spíše označován jako Týden mrtvých, neboť jeho konání rozhodně netrvá pouhý jeden den.

Znovu za katedrou

Jako profesor honorario y visitante (honorární a hostující profesor) univerzity v Pachuce jsem poprvé od letošního července (kdy jsem uvedený titul obdržel) dostal novou, dá se říci tentokráte oficiální příležitost, přednášet v této funkci. Hlavní korpus přednášek byl zasvěcen dvěma již uvedeným základním okruhům. Při zmíněných přednáškách a následných diskusích jsem vycházel z informací, jež jsem v průběhu několika desetiletí načerpal při výzkumech v českých, polských, slovenských, ruských, slovinských, rakouských, italských, francouzských, španělských, portugalských, kubánských a mexických archivech a historických knihovnách.

Účast na výstavě

V prvních dnech mých přednášek jsem se také setkal s  delegací Pardubického kraje a Univerzity Pardubice (Pardubický kraj reprezentoval Ing. Roman Línek, první náměstek hejtmana), univerzitu pak zastupovali – mimo jiné – její prorektor prof. PhDr. Petr Vorel, PhD., PhDr. Šárka Ježková, proděkanka Fakulty filozofické a další osobnosti. Společně jsme byli přijati ředitelem Instituto de las Ciencias Sociales y Humanidades (Institutu sociálních a humanitních věd) a rektorem UAEH.

Pak jsme odjeli do městečka Mineral de Chico, kde má univerzita jednu ze svých poboček a tam jsem se zúčastnil vernisáže výstavy Desde el tolar de plata de Bohemia y el peso mexicano hasta dolar estadouniense (Od stříbrného českého tolaru a mexického pesa až k dolaru severoamerickému). S výstavou nás v širších kontextech seznámili její autoři prof. PhDr. Petr Vorel, PhD., a Mgr. Tomáš Libánek ředitel Východočeského muzea v Pardubicích. Lze jen připomenout, že kvalitně zpracovaná výstava se setkala s pozitivním ohlasem již v USA, kde byla před časem prezentována a chystá se její realizace i ve Francii. I v Mexiku vzbudila živý zájem.

Návštěvy klášterů

Kromě toho jsem navštívil několik významných historických památek, jako například františkánský klášter z 16. století v Tepeapulku. Ten je zajímavý ze dvou důvodů, jednak je dodnes patrno, že byl vybudován na zbytcích předkolumbovské pyramidy, z níž se – kromě jiného – dochovala část původního předkolumbovského schodiště. Tento způsob výstavby katolických chrámů na místech starých indiánských svatyň byl typický pro Španěly v 16. století a měl být viditelným symbolem vítězství nové víry – nad onou starou pohanskou. 

Druhým důvodem zvláštnosti tohoto kláštera je skutečnost, že zde po určitou dobu žil Bernardino de Sahagún (1499-1590), jehož největší světový znalec předkolumbovských kultur Miguel León-Portilla (1926) označuje (a dodejme, že právem) za prvního mexického antropologa. My bychom asi řekli spíše za předchůdce moderní antropologie, i když je nutno zdůraznit, že Sahagún používal metody, jež fungují v antropologii dodnes (strukturované a polostrukturované rozhovory, nebo něco, co bychom mohli nazvat dotazníky apod.)

Další navštívenou významnou památkou byl klášter a kostel San Andrés Apóstol (apoštol svatý Ondřej) v Epazoyucanu. Založili jej františkáni v roce 1528, dokončili augustiniáni v roce 1540 a sloužil jako základna duchovní conquisty v části dnešního mexického státu Hidalgo. Tzv. otevřená kaple ve stěně kláštera (domorodci se zpočátku při bohoslužbách neradi shromažďovali v uzavřených prostorách), vykazuje ve své výzdobě silné indiánské vlivy. Fresky, které pokrývají zdi vnitřních prostor, jsou připisovány význačnému domorodému, možná přesněji řečeno mestickému malíři té doby Juanovi Gersonovi a v celé výzdobě vnější fasády jsou velmi patrné silné předkolumbovské vlivy.

Akce ke Dni mrtvých

I přes velmi nepříznivé počasí (silný déšť a velmi chladný vítr) jsem se zúčastnil několika základních akcí konaných v rámci již zmíněného Dne mrtvých, kde jsem formou zúčastněného pozorování a všech forem antropologických rozhovorů získal další informace, jimiž bude možno doplnit výzkumy konané již v minulosti. Už na první pohled je patrno, jak se slavnosti svátku mrtvých během posledních třiceti let změnily. To vše bude obsahem připravované studie.

Čest mexickému antropologovi

Společně s českou badatelkou a překladatelkou Ludmilou Holkovou, která žije více jak půlstoletí v Mexiku, jsme připravili ediční návrh knihy věnované Miguelu Leónovi-Portillovi (1926), nesporně největší postavě mexické antropologie, historie a filozofie, jenž jsem předložil (s patřičným komentářem) jak řediteli Institutu sociálních a humanitních věd (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades), ale také rektorovi univerzity.

Kniha by měla zmapovat nejen celou profesionální dráhu významného vědce, ale rovněž přinést práce (jeho bývalých žáků a spolupracovníků) a konečně vyjádřit osobní vztahy obou koordinátorů a spoluautorů ke svému letitému spolupracovníku a příteli.

Kopii návrhu jsem osobně předal Dr. Miguelu Leónu-Portillovi v jeho domě v Coyoacánu (Ciudad de Mexiko), kam mne nezištně dopravili moji mexičtí přátelé, kteří si považují za čest, že díky mně mohou navštívit, dnes třiadevadesátiletou ikonu mexických předkolumbovských studií, badatele který je znám prakticky po celém světě (včetně České republiky).

Setkání se studenty

Během celého pobytu jsem se sešel s několika svými studenty z Pardubic, potěšil mne jejich velký zájem o mexická studia, mnozí z nich je uzavřou bakalářskou prací pod mým vedením a další shrnou výsledky svých výzkumů v odpovídajících závěrečných zprávách.

Můj pobyt byl korunován tím, že jsem obdržel tři čestná uznání podepsaná nejen ředitelem institutu, ale také rektorem univerzity, jako ocenění mých přednášek a současně také jsem se stal držitelem medaile UAEH. Dá se tedy bez nadsázky říci, že pobyt byl úspěšný, o čemž svědčí i to, že další předběžné pozvání jsem obdržel na jaro 2019.

doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Katedra sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické

Foto: Archiv autora: Na fotografii s mexickými přáteli. Vpravo dr.Miguel León Portilla, uprostřed docent Oldřich KAšpar, vlevo mexický přítel Manuel Patiňo. 

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět