FES se podílí na budoucnosti územního rozvoje v ČR

23. 11. 2019

V polovině listopadu se zástupci Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní zúčastnili mezinárodní konference Metropolitan and cross-border functionality - Definitions, examples and methodologies for post-2020 programming, kterou v Praze pořádal program spolupráce ESPON (Program aplikovaného výzkumu zaměřený na podporu formulace politik územního rozvoje v Evropě) a mezivládní platforma EUKN (Evropská síť znalostí městských záležitostí).

Na žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zde před několika desítkami předních evropských odborníků zapojených do výzkumu či praktické realizace aktivit Kohezní politiky EU, jakož i národních a regionálních rozvojových politik, prezentovali předběžné výsledky Procesní evaluace implementace integrovaných urbánních nástrojů.

Cílem této evaluace je zhodnotit současné nastavení klíčových procesů s vazbou na implementaci integrovaných územních investic (ITI) jako zcela nového prvku územní dimenze regionální politiky EU v tomto programovém období. Jedná se zejména o proces tvorby a aktualizace Metodického pokynu integrovaných urbánních nástrojů, proces komunikace a koordinace partnerů, proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií, monitorování integrovaných strategií a proces metodického zastřešení a podpory evaluací nositelů. Respondenty evaluace byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru regionální politiky, nositelé ITI čtyř metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská) a tří aglomerací (Hradecko-pardubická, Ústecko-chomutovská a Olomoucká) stejně jako sedm zprostředkujících subjektů ITI, dále šest ministerstev v roli řídících orgánů operačních programů – MŠMT, MPO, MPSV, MD, MŽP, MMR - a Magistrát hlavního města Prahy, ale také Státní fond životního prostředí a Centrum pro regionální rozvoj. V rámci kulatého stolu pořádaného počátkem listopadu na FES živě diskutovali o nastavení procesů i příjemci podpory projektů z Hradecko-pardubické aglomerace. Zjištění evaluace prováděné Seddonovou metodou Vanguard ústí pro doporučení ke zvýšení efektivnosti procesů v připravovaném programovém období 2021+.

Prováděná evaluace je velmi dobrým příkladem probíhající spolupráce mezi akademickou a veřejnou sférou, jejímž výsledkem je propojení teoretických poznatků s praxí a která je z hlediska role univerzit v současné společnosti stále více ceněna. Z výstupů evaluace může významně profitovat nejen zadavatel, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, při nastavování podmínek čerpání evropských prostředků v nadcházejícím programovém období 2021-2027 a při koordinaci regionální politiky v ČR obecně, ale také pardubičtí akademici a v neposlední řadě i jejich studenti. Získané zkušenosti a navázané kontakty s předními představiteli veřejné správy, kteří se podílejí na nastavování nebo realizaci územních politik v ČR na centrální i regionální úrovni, jsou totiž velice cenným know-how. Kromě otevření další prostoru pro budoucí spolupráci mezi akademickou a veřejnou sférou a potenciální možností částečně ovlivňovat přístup českých autorit k tématu regionálního rozvoje, umožňuje získané know-how pardubickým akademikům aktivně sledovat nejnovější trendy, přizpůsobovat podle nich vyučované předměty, a tím i lépe připravovat studenty (nejen) specializace Regionální rozvoj do začátků jejich profesní kariéry.

Pavel Zdražil
Ivana Kraftová
Ústav regionálních a bezpečnostních věd
Fakulta ekonomicko-správní


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět