Kalorimetrický seminář je nejdéle nepřetržitě konaný seminář v České republice

9. 08. 2019

Na konci května 2019 se konal již 41. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Do Velkých Bílovic dorazili účastníci z vysokých škol, ústavů akademie věd a také zástupci z průmyslových podniků. Podle informací České společnosti chemické se jedná o nejdéle nepřetržitě konaný seminář v České republice.

Účastníci

Kalsemu se zúčastnilo šedesát pět účastníků z vysokých škol, ústavů akademie věd az průmyslových podniků. Jako každý rok byly nedílnou součástí semináře prezentace firem dodávajících experimentální zařízení pro termickou analýzu. V průběhu čtyřdenního semináře odeznělo čtyřicet čtyři příspěvků, jejichž zaměření se dá rozdělit do několika tematických okruhů: termodynamika a termická analýza, biologické materiály, nekrystalické materiály a stavební materiály. Semináře se s přednáškami zúčastnili také studenti magisterských a doktorských studijních programů českých i slovenských vysokých škol. Zástupci předních světových firem v oboru termické analýzy představili nejnovější přístroje a nově rozvíjené experimentální techniky. Čestným účastníkem Kalsemu byli nestor termické analýzy profesor Jaroslav Šesták a Dr. Petr Viščor, EIS Laboratory, Skjoldenaesvej, Jystrup, Dánsko. Doktor Viščor žije od roku 1985 v Dánsku, ale stále spolupracuje s několika českými pracovišti, např. Matematicko-fyzikální fakultou UK, Fyzikálním ústavem AV ČR a Společnou laboratoří chemie pevných látek,  FChT,UPa.

Obsah semináře, historie a současnost

Hrstka nadšenců - kalorimetristů - se před 41 lety začala scházet jednou za rok na semináři, kde si vyměňovali zkušenosti o tehdy začínající metodě - kalorimetrii. K těmto nadšencům patřil i výše jmenovaný profesor Šesták. V průběhu let se s rozvojem metod i výpočetní techniky situace změnila. Témata semináře (Kalsemu) se postupně posouvala, nejdříve tak, jak se vyvíjela samotná kalorimetrie, později se přidávaly další metody termické analýzy. V současnosti je předmětem přednášek na Kalsemu podrobná charakterizace široké škály materiálů pomocí různých metod, z nichž alespoň jedna je některou z metod termické analýzy. Kalorimetrie a termická analýza tedy stále zůstávají tím, co účastníky semináře spojuje. Témata přednášek se i letos pohybovala od termických vlastností skel a kinetiky krystalizace podchlazených tavenin přes tepelné vlastnosti stavebních materiálů, energetické využití biomasy, akumulaci energie v rostlinách, ochrany rostlin vůči nízkým teplotám, fázové přeměny tenkých vrstev polymerních materiálů až po termické chování magnetických látek. Velmi zajímavé byly např. přednášky týkající se vývoje tepelných senzorů v oděvech požárníků, (doc. Polanský, RICE, FE, Západočeská univerzita, Plzeň). Účastníky zaujaly i přednášky o využití diferenciální skenovací kalorimetrie při výzkumu a vývoji léčiv (prof. Švorčík, ÚIPL, VŠCHT, Praha) nebo přednášky o chemické odolnosti sklovláknité izolace používané v jaderných elektrárnách (Ing. Michálková, FanGlass, Trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, Slovensko).

Přednášky o nadčasových tématech

Vedle „kalorimetrických“ plenárních přednášek jsou zařazovány do programu Semináře, plenární přednášky informující o různých nadčasových všeobecných tématech. Vzhledem k důležitosti matematiky nejen pro kalorimetrii a termodynamiku byla vybrána přednáška prof. Bečvářové (MFF UK) s názvem Nejstarší algoritmy pro násobení a přednáška doc. Bečváře (MFF UK) Matematika dne svátečního.

Uskutečnily se také neformální večerní výměny názorů a diskuze, které přinášejí nové podněty a mnohdy nové úhly pohledu na studované problémy. Byla domluvena i řada konkrétních spoluprací.

Výstupy semináře

Výstupem Kalsemu jsou jednak přednášky a jednak sborník příspěvků, který je recenzovaný, má ISBN a je abstrahován v Chemical Abstracts. Účast na semináři ani sborník příspěvků nepřináší účastníkům podle Metodiky 17+ žádné bodové ohodnocení. Podle našeho názoru jsou přesto podobné akce přínosné z několika důvodů: pro studenty z hlediska získávání zkušeností, dochází k výměně odborných informací mezi učastníky z průmyslových podniků a „teoretiky“. Rovněž je důležité získávání informací o nových přístrojích a nově zaváděných experimentálních technikách předních světových výrobců termoanalytických zařízení. V  neposlední řadě je důležité i neformální navazování nových kontaktů a spoluprací.

Na organizaci Kalorimetrického semináře (Kalsemu) se spolupodílela, jako již tradičně, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, VŠCHT Praha, MFF UK a OSChT ČSCh. Organizaci zajišťovali: doc. E. Černošková, doc. J. Holubová, prof. Z. Černošek, všichni z Fakulty chemicko-technologické; prof. J. Leitner, VŠCHT Praha a doc. P. Svoboda, MFF UK.

Shrnutí

Každý rok se sejde kolem šedesáti lidí z České republiky a Slovenska a stráví čtyři dny tím, že si povídají o výsledcích své práce. A to přece není málo!

Informace o tomto i minulých seminářích, zvané přednášky, fotografie z akcí, rovněž také seznam vybraných monografií o termické analýze a další zajímavé odkazy je možno najít na http://www.icpf.cas.cz/ehlt/oscht/.

Kalsem se v  roce 2020 bude s největší pravděpodobností konat na okraji Brna. Těšíme se na viděnou.

          

Za kolektiv organizátorů

doc. Ing. Eva Černošková, CSc.

Společná laboratoř chemie pevných látek, FChT, UPa

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět