Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

30. 10. 2018

Jubilejní 20. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech se uskutečnil na Fakultě chemicko-technologické 19. září. Akci každoročně organizuje katedra anorganické technologie. Letošní ročník konference byl již popáté připraven ve spolupráci s Českou společností chemickou, z.s. a přispívá tak k rozvoji spolkových aktivit.

Jubilejní ročník určitě poskytuje prostor pro připomenutí významných mezníků historie konference, neboť časový úsek 20 let je již vhodnou bilanční jednotkou. Počátek pořádání konference se datuje do r. 1999, kdy se uskutečnil 1. ročník, jehož součástí byly přednášky a také posterová sdělení. Právě ta umožňují především studentům doktorského studijního programu prezentovat výsledky své vědecké práce a diskutovat o nich s odborníky z praxe.

Příspěvky prezentované ve sborníku

Jak to tak bývá, je snahou hranice neustále posouvat dál a tak od r. 2002 (4. KSAP) jsou prezentované příspěvky vydávány také ve sborníku konference. A protože je třeba občas něco změnit a inovovat, tak v roce 2008 byl název konference rozšířen na KSAP-PM (konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech), aby v rámci konference mohly zaznít také příspěvky z oblasti keramiky, žáruvzdorných materiálů a dalších práškových materiálů či stavební chemie. Od r. 2014 se pak konference koná ve spolupráci s Českou společností chemickou.

Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 40 účastníků, mezi kterými nechyběli zástupci Fakulty materiálů, metalurgie a recyklace Technické univerzity v Košicích, Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Ústavu anorganické chemie SAV v Bratislavě, Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze, Národní galerie v Praze, Precheza, a.s. Přerov, a samozřejmě studenti a pracovníci Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Předávání nových poznatků

Cílem konference je výměna nových poznatků v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací, metod hodnocení nejen pigmentů, ale také surovin, které se pro výrobu pigmentů používají, dále ekologické aspekty výroby a použití anorganických pigmentů. V rámci konference jsou také prezentovány výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, žáruvzdorných materiálů a dalších práškových materiálů z oblasti keramiky či stavební chemie. Právě práškové materiály tvoří významnou součást chemického průmyslu a výzkumu, neboť se vyskytují jako vstupní suroviny výroby, meziprodukty či konečné produkty, a je třeba provádět jejich charakterizaci, ať již z pohledu složení, struktury, čistoty, sledovaných fyzikálně-chemických vlastností.

Témata přednášek

V rámci letošního ročníku konference bylo prezentováno celkem osm plakátových sdělení. Texty nejen posterů, ale také přednášek byly vydány ve sborníku, který obsahuje 102 stran. Na konferenci zaznělo celkem deset odborných přednášek, ze kterých nejvíce účastníky zaujala přednáška věnovaná Studiu a identifikaci žlutých pigmentů v malbě 14. a 15. století, kterou prezentovala Ing. Radka Šefců z Národní galerie v Praze. Zajímavá přednáška zazněla z Ústavu skla a keramiky, kterou přednesla doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc., v níž přítomným představila charakterizaci organických a anorganických pigmentů mayských plastik.

V přednáškovém bloku zaznělo mnoho podnětných informací, které se týkaly charakterizace práškových materiálů a metod, které se používají pro jejich studium, ať už se jedná o sledování složení, struktury, adsorpčních schopností, vybraných fyzikálně-chemických vlastností, testování chování látek v závislosti na teplotě či jejich termické stability.

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že oblast práškových materiálů poskytuje dostatečný prostor pro jejich výzkum, popis v technologických procesech či studium sledovaných vlastností daných sloučenin, stejně tak popis a využití metod pro jejich hodnocení a aplikace, případně nové směry a trendy v uvedených oblastech. Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku konference bylo opět velmi silné zastoupení mladých vědeckých pracovníků a také studentů nejen doktorského studijního programu, ale také magisterského. To je samozřejmě pozitivní.

Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se podílí na organizování konference o práškových materiálech, a také všem zájemcům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti nás všech by to opravdu nebylo možné.

Pozvánka na další setkání

Věřím, že v průběhu následujících měsíců se nám podaří získat dostatečné množství výsledků, o které se budeme moci podělit v rámci konference, ať již formou přednášky nebo plakátového sdělení. Přeji nám všem, abychom měli takové poznatky, jež budeme prezentovat na 21. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, a tím přispějeme k prohloubení kontaktů a spolupráci mezi všemi zúčastněnými pracovišti. Všichni zájemci jsou zváni k aktivní účasti.

Autor: prof. Ing. Petra Šulcová Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět