Kulaté stoly otevírají diskusi o budoucí profesi chemiků

10. 06. 2019

Univerzita Pardubice je od dubna 2017 řešitelem projektu ESF projekt UPa „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“, CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002320. Odborným garantem projektu je prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. a projekt bude trvat do konce roku 2022. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice a současně na zvýšení relevance absolventů pro trh práce a potřeby společnosti a praxe.

V rámci tohoto projektu zabezpečuje Kariérní centrum pod vedením Ing. arch. Ivy Svobodové aktivity KA04 „Trh práce a kariérní poradenství“ a KA07 „Podpora a usnadnění přechodu žáků SŠ/VOŠ na VŠ a motivace ke studiu“. Do těchto aktivit by se postupně měly zapojovat všechny fakulty naší univerzity.

Fakulta chemicko-technologická (FChT) se rozhodla jít příkladem a uskutečnila již třikrát „Diskuzi u kulatého stolu“ (v březnu a v říjnu 2018 a v květnu 2019) a v průběhu prvních dvou zářijových týdnů 2018 proběhly dva „Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty“. Na přípravě a průběhu obou těchto akcí se podílela velkou měrou kontaktní osoba za FChT Ing. Iva Ulbrichová, CSc., akademičtí pracovníci z Katedry ekonomiky a managementu chemických a potravinářských podniků (KEMCh). O zajištění zázemí, stravování a ubytování se organizačně staralo Kariérní centrum Univerzity Pardubice.  Tyto kurzy se budou konat paralelně i letos v termínu 2. – 6. 9. 2019.

Diskuzím u kulatého stolu předsedal děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., moderátorkou diskuzí byla Ing. Jarmila Hrbková. Za akademické pracovníky se zúčastnili zástupci Katedry fyzikální chemie, Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek a Katedry ekonomiky a managementu chemických a potravinářských podniků, dále byli přítomni zástupci studentů a doktorandů. Průmyslové podniky zastupovali personální manažeři z podniků Agrofert, a.s., Synthesia, a.s., Precheza, a.s., Fatra, a.s. a Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Tématem obou diskuzí byl Trh práce ve 21. století, s ohledem na vize Průmyslu 4.0 a na trendy spojené s Prací 4.0.  Za Kariérní centrum Univerzity Pardubice byly přítomné Ing. arch. Iva Svobodová a Ing. Helena Volejníková.

Průmyslové podniky požadují absolventy připravené na vstup na trh práce, kvalifikovanou pracovní sílu, která se dovede rychle adaptovat v novém pracovním prostředí, kvalitně pracovat a je ochotna nést za svoji práci odpovědnost. FChT má na trhu práce, pokud jde o absolventy studia, téměř 100% zaměstnanost. Nicméně si je vědoma, že kontakt s průmyslovými podniky v souvislosti s jejich požadavky na absolventy je nutný proto, aby tomu tak bylo i nadále. Diskuze se tedy vedla o tom, jací absolventi podnikům chybí, co by měli umět, jak by se měli chovat a jak je připravovat na budoucí povolání.

Nyní nastupuje do pracovního procesu nová generace mladých lidí s novými přístupy a požadavky a je na podnicích, jak s nimi dokáží zacházet. Jako palčivý problém se ukázal nedostatek praxe u absolventů, diskuze se vedla i o výhodách a nevýhodách stáží, praxí, exkurzí a brigád. Jako problém vidí manažeři podniků situaci, kdy mladí lidé vystudují vysokou školu, a pak se již nevrátí do rodného kraje. Poukázali také na nízkou úroveň znalosti cizích jazyků, především angličtiny. V tomto směru mají studenti ještě velké rezervy.

Účastníci diskuze debatovali také o kombinaci chemického a ekonomické vzdělání, které vidí zástupci podniků jako velkou výhodu pro uplatnění absolventů. Podniky mají zájem, aby si noví zaměstnanci prošli podnik zdola nahoru, ovšem naráží na neochotu absolventů s vysokoškolským diplomem zastávat po určitou dobu i dělnickou pozici. Diskuze u kulatého stolu se zaměřila také na problematiku home office. Absolventi mají zájem o tento způsob práce, ale možnosti využití tohoto způsobu práce v chemickém průmyslu jsou omezené.

Tématem další diskuze, která se uskutečnila v květnu 2019 (původní záměr byl 1krát ročně, ale zástupci podniků si přáli interval zkrátit) bylo především vzdělávání v tvrdých dovednostech a soft skills. Pojmenováním problémů byl učiněn významný krok ke vzájemnému pochopení a budou hledány cesty, jak sladit vzdělávací proces s potřebami průmyslové praxe. Otevřela se i diskuze na téma Průmysl 4.0, který vstupuje do podniků. Všichni očekávají, že bude mít zásadní vliv na zaměstnanost a požadavky na pracovníky. Je ale velmi těžké nyní předpovídat, jaký konkrétní vliv to bude.

Přípravné vstupní a orientační semináře pro začínající studenty se konaly na naší fakultě vůbec poprvé. Nastupující studenti mají možnost zúčastnit se seznamovacích výjezdních soustředění a přípravných odborných seminářů z chemie. Přípravné vstupní semináře organizovalo Kariérní centrum Univerzity Pardubice a vedly je Ing. Marie Bednaříková, CSc. a Ing. Jana Košťálová, Ph.D. z KEMCh.

Semináře byly zaměřeny na seznámení se s Univerzitou Pardubice, jejím areálem a rozmístěním ve městě, laboratořemi ze všech základních chemických předmětů (anorganická, organická, analytická, fyzikální a potravinářská chemie) a studenti také navštívili pracoviště CEMNAT na náměstí Čs. legií. Byla pro ně zorganizována exkurze do knihovny, seznámili se s nabídkou Kariérního centra a také besedovali se zástupci APUPA (akademické poradny pro studenty). Potkali se se studenty, kteří vyjeli do zahraničí v rámci aktivit ERASMUS a diskutovali s čerstvými absolventy o nástrahách a úskalích studia na FCHT. Velký dík patří všem pracovníkům Univerzity Pardubice, kteří na realizaci kurzu spolupracovali při prohlídkách laboratoří a knihovny nebo na přednáškách.

Seminář zahrnoval také osobnostní psychologickou diagnostiku z oblasti komunikačních dovedností, týmové práce, time managementu a prezentačních dovedností. Závěrem semináře si studenti 1. ročníku bakalářského studia na FChT připravili krátké zhodnocení semináře, při tom byli natáčeni na kameru a následně bylo jejich vystoupení rozebráno kolegy studenty a vedoucími učiteli. Studenti obou skupin byli s průběhem seminářů velmi spokojeni, pochvalovali si náskok, který získali před svými spolužáky, a rozhodně doporučili tyto kurzy opakovat. Protože byly oba vstupní semináře úspěšné, připraví FChT spolu s Kariérním centrem obdobné semináře i příští rok.

                                                                         Ing. Marie Bednaříková, CSc., KEMCh

                                                                         Ing. Iva Ulbrichová, CSc., děkanát FChT

                                                                         Ing. arch. Iva Svobodová, Kariérní centrum


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět