Výstava výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 na mapách

12. 06. 2014

Od 14. března do 31. března byly k vidění ve foyre univerzitní auly zajímavé mapky, tzv. kartogramy, z výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011, které byly vydány v rámci Atlasu sčítání 2011.

Kartogramy obsahovaly vybrané informace o obyvatelstvu, domácnostech, domovním I bytovém fondu. Po skončení výstavy zůstaly mapy dále k dispozici v Univerzitní knihovně v publikaci Českého statistického úřadu Atlas sčítání 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání proběhlo v březnu 2011 - rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Výsledky sčítání se využívají nejen orgány státní správy

Sčítání lidu poskytuje jedinečné údaje o struktuře obyvatelstva z hlediska věku, rodinného stavu, národnosti, náboženské víry, vzdělanosti či ekonomické aktivity. Nenahraditelné jsou údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a do škol, struktuře domácností či o domovním a bytovém fondu. Data sčítání využívají nejen orgány státní správy a samosprávy, ale I podnikatelské subjekty, záchranné složky, vědecká a akademická sféra, žáci i studenti, média či běžní občané.                      

Novinky sčítání lidu 2011

  • Definitivní výsledky sčítání lidu 2011 jsou zpracovány a publikovány podle místa obvyklého pobytu osob (data podle trvalého pobytu byla propočtena pouze za vybrané ukazatele pro srovnávání v čase).
  • Formuláře reagovaly na vývoj ve společnosti, nově tak přibyl například dotaz na registrované partnerství.
  • Zodpovězení otázky na národnost a náboženské vyznání bylo dobrovolné.
  • Sčítací formuláře bylo možné vyplňovat elektronicky na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.
  • Pro předvyplnění sčítacích formulářů a pro fázi zpracování bylo využito dostupných dat z administrativních zdrojů.
  • Terénní práce byly řešeny dodavatelským způsobem, sčítacími komisaři byli asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
  • Právnickým osobám posílal ve většině případů domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek Český statistický úřad (ČSÚ).
  • ČSÚ spolupracoval s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Sdružením azylových domů a pokusil se sečíst osoby bez přístřeší.

První sčítání vybraných skupin se uskutečnilo již ve středověku

Soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva se na našem území se uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu.

Rokem 1869 začíná období tzv. moderních sčítání vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Desetiletý cyklus sčítání byl ve 20. století narušen pouze 2. světovou válkou.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět