Jak vznikala busta Jana Pernera? Cesta od ideje k realitě

9. 10. 2015

Rok 2015 je Rokem Jana Pernera. Vynikající projektant a stavitel železnic se narodil v Bratčicích u Čáslavi 7. září 1815, tj. před 200 lety a zemřel 10. září 1845 v Pardubicích, tj. před 170 lety na následky úrazu.

Před 170 lety přijel do Pardubic také první vlak. Jméno Jana Pernera nese od svého založení i dopravní fakulta v Pardubicích. Tato významná výročí se proto stala vhodnou příležitostí, jak si tuto významnou osobnost a události s ní spojené důstojně připomenout.

Idea busty

Přípravy na tato výročí započaly již na podzim roku 2013. Uskutečnila se první setkání zástupců zainteresovaných institucí, vznikl zárodek pracovní skupiny, vytvářely se první představy scénářů, jak výročí připomenout a důstojně oslavit. Jedna z prvních myšlenek byla zhotovit sochu Jana Pernera a umístit ji před hlavním nádražím v Pardubicích. Brzy se ukázalo, že tato představa není z více důvodů reálná, mj. proto, že v územním plánu se zde s prostorem pro sochu nepočítalo, nebyla dořešena rekonstrukce přednádraží a pro umístění sochy do haly nádraží nebylo pochopení. Místo sochy tak byl nakonec 12. září 2015 při Železničním dni Jana Pernera v hale hlavního nádraží odhalen alespoň základní kámen k poctě Janu Pernerovi, který má představitelům města a kraje připomínat zhotovení slíbeného výtvarného díla. 

Za těchto nepříznivých okolností vznikla tedy na jaře roku 2014 idea zhotovit v životní velikosti bustu Jana Pernera a umístit ji do vestibulu dopravní fakulty. Motivem k zhotovení busty bylo připomenout – a to nejen dnešní mladé generaci – obdivuhodné dílo a odkaz velké osobnosti.  Tuto ideu vedení fakulty podpořilo a tak započalo úsilí dovést ji u příležitosti výročí do reality. Pro tuto představu bylo potřebné zejména získat firmy spolupracující s fakultou, aby přispěly svým darem, a uzavřít s nimi darovací smlouvy či smlouvy o reklamě, vyhledat sochaře, který by se ujal dílo citlivě a realisticky ztvárnit, provést statické zkoušky v prostoru příštího umístění busty a ještě celou řadu dalších, ať větších či menších záležitostí, někdy i s určitým nepochopením druhé strany.

Autor busty

Ke zhotovení busty byl osloven akademický sochař Jaroslav Brož, rodem z Pardubic, nyní žijící a tvořící v Chrudimi. Je mj. autorem sochy T. G. Masaryka na náměstí Legií v Pardubicích a také v Chrudimi, osmi bust v pantheonu musea v Chrudimi, sochy Emila Zátopka před budovou Mezinárodního muzea olympijského sportu v Lausanne ve Švýcarsku, kašny Den a noc v Ede v Holandsku aj. Jaroslav Brož nejdříve prostudoval dostupné materiály o Janu Pernerovi. Obtížnost vytvoření díla spočívala v tom, že tehdy ještě neexistovaly fotografie, zobrazený portrét Jana Pernera byl jen v bokorysu a bylo potřebné ho převést do 3D čelního pohledu. Poté sochař představil návrh busty v měřítku 1:5 a dal k němu svůj výklad. Návrh byl přijat a byla uzavřena Smlouva o dílo mezi Dopravní fakultou Jana Pernera a panem Brožem. 

Tvorba busty a její parametry 

Vlastní práce na bustě započaly v ateliéru akademického sochaře koncem roku 2014. Od té doby probíhala častá, oboustranně vstřícná setkání zástupců fakulty a autora busty. V dubnu roku 2015 bylo provedení busty „ve hlíně“ fakultou odsouhlaseno a v květnu pak busta odlita v huti u Liberce. Busta je z bronzu, její výška činí 90 cm včetně jména a letopočtu Jana Pernera s písmem v bronzovém provedení a mosazné tabule s názvy dárců a sponzorů, šířka busty je 62 cm a hloubka 40 cm. Nosná deska je z nerez kovu, hmotnost celého díla činí asi 60 kg. Busta je osazena na betonovém podstavci, který má rozměry  150 x 36 x 25 cm, jeho hmotnost je cca 250 kg. Zhotovitelem podstavce je pan BcA. Jan Prokýšek z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. V pozadí nad bustou je umístěno motto  „vzdálenost pokořil železem, aby ji síla páry zkrátila a my měli k sobě blíže“, jehož autorem je akademický sochař Jaroslav Brož.

Předání a odhalení busty

Celé dílo bylo tzv. „na klíč“ předáno akademickým sochařem Jaroslavem Brožem děkanovi Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Ivo Drahotskému, Ph.D., ve stanoveném termínu 14. srpna 2015 ve vzorné kvalitě. Dne 3. září 2015 při příležitosti VI. mezinárodní vědecké konference Dopravní fakulty byla busta za početné přítomnosti účastníků konference a dalších pozvaných hostů po projevech představitelů univerzity, fakulty, statutárního města Pardubic a zástupce veřejnosti ve vestibulu Dopravní fakulty Jana Pernera slavnostně odhalena. Stalo se tak v rámci projektu Rok Jana Pernera.

Poděkování

Na tomto místě je potřebné poděkovat dárcům a sponzorům uvedeným na bustě, dále Technickému odboru Univerzity Pardubice, Společnosti Jana Pernera a panu Ing. Martinu Trpišovskému, pracovníkovi děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera za ochotnou a vstřícnou spolupráci. 

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
Dopravní fakulta Jana Pernera UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět