Na platónském symposiu vystoupili filosofové z celého světa

2. 12. 2019

Každoročně se na podzim v Praze v reprezentačním zařízení Akademie věd České republiky Vila Lanna koná platónské symposium. Letos se uskutečnilo ve dnech 13. – 15. listopadu a proběhlo s mezinárodní účastí. Konalo se již podvanácté. Tématem symposia byl pro tento rok Platónův dialog Gorgias a všechny příspěvky byly tudíž zaměřeny právě na něj.

Ústředním tématem dialogu je rétorika a spravedlnost; nepochybně v něm nalezneme myšlenky, jež jsou pro nás aktuální a nadčasové. Symposiu předcházelo letní výjezdní čtení již uvedeného dialogu, které bylo pojato jako neformální příprava na konferenci a proběhlo 24. – 28. 6. na Slovensku v Bokšově. Se svými příspěvky na symposiu vystoupili odborníci na Platóna z různých částí světa, mezi české zástupce patřili Kryštof Boháček a Vladimír Mikeš. Dále nám své příspěvky představili: Tushar Irani (Middletown), Naly Thaler (Jerusalem), Marie-Pierre Noël (Paříž) a Emilia Cucinotta (Pisa), Marta Jimenez (Atlanta), Jamie Dow (Leeds), David Machek (Bern), Frisbee Sheffield (Cambridge) a v poslední řadě Louis-André Dorion (Montréal). Jako obrovské pozitivum lze každopádně hodnotit hojnou a pestrou zahraniční účast, která nepochybně podpořila rozmanitost jednotlivých příspěvků a bohatost diskusí, jež po příspěvcích následovaly. Drtivou většinu příspěvků jsme si vyslechli v anglickém jazyce, ale slyšeli jsme také francouzštinu (Marie-Pierre Noël, Louis-André Dorion), ale taktéž i němčinu (David Machek). Příjemným zpestřením byla veřejná přednáška Michaela Erlera (Würzburg), jejíž název byl Socrates and the weakness of the strong man: The rhetoric of the true politician. Po celou dobu konference se slavnostními prostory nesla velice přátelská atmosféra.

Přibližme si příspěvek Frisbee C.C. Sheffield, jež nám pohovořila o touze, přátelství a společenství v Platónově dialogu Gorgias (Desire, Friendship and Community in Plato´s Gorgias). Svou pozornost věnovala primárně termínům filia a erós a jejich relevanci v kontextu dialogu Gorgias. Klade si otázku, proč dialog vyžaduje přátelství, přičemž nás upozornila na významný znak přátelství (filia), jímž je skutečný zájem o druhého, jenž je pro nás cílem. Přátelé také usilují o společné dobro (koinon agathon). Zdůraznila bych, že dle Frisbee je dialog kolaborativní záležitost, neboť v určitých fázích musí být dosaženo dohody, aby se ověřilo, zda jsou v souladu s původním návrhem. Poukázala také na další důležité znaky přátelství, mezi něž náleží společné sdílení něčeho a rovnost, bez nichž si z její perspektivy skutečný dialog lze nejspíše jen těžko představit. Frisbee dále hovořila o tom, že v dialogu Gorgias je výslovně uvedeno, že nelze uzavřít přátelství s někým, s kým není společenství a pozoruhodná je myšlenka, s níž Frisbee přišla na závěr svého příspěvku, že nespravedliví lidé nejsou s to nejen společenství, ale ani dialogu.

Bývá zvykem, že v průběhu symposia se vždy uskuteční rovněž schůze České platónské společnosti, na níž se pokaždé sejdou její členové a společně řeší různé organizační záležitosti, finance, záležitosti související s přípravou dalších konferencí (včetně volby jejich tématu) atd. Zájemcům o Platóna a jeho filosofii je otevřena možnost vstoupit do spolku a stát se tak jedním z členů společnosti. Letošní program schůze byl zvláště nabitý, neboť se volilo nové vedení České platónské společnosti. Kandidáti byli již předem navrženi, s čímž byli obeznámeni a členové společnosti svými hlasy mohli během schůze vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tím, aby právě oni navržení kandidáti byli zvoleni do vedoucích funkcí. Výsledek hlasování byl takový, že se kandidátům dostalo podpory a nové vedení spolku bylo tudíž právoplatně zvoleno. Na místo předsedy byl zvolen Štěpán Špinka (Univerzita Karlova), místopředsedou se stal Ondřej Krása (Univerzita Pardubice) a jednatelkou je nyní Veronika Konrádová (UJEP v Ústí nad Labem). Letošní konference tedy přinesla významnou změnu, jež se týká České platónské společnosti. Těšíme se, že tato změna přinese pro ČPS pouze samá pozitiva a věříme, že spolupráce nového vedení bude úspěšná! 

Dle mého názoru by bylo vítané, aby v dalších letech byla na symposiích hojnější účast studentů, jíž je třeba podporovat, protože taková zkušenost pro ně může být nesmírně přínosná. Pro studenty je to skvělá příležitost setkat se osobně s fundovanými odborníky na antickou filosofii, s jejichž literaturou budou v průběhu svých studií pravděpodobně pracovat, nebo na ni budou svými vyučujícími přinejmenším upozorněni. (Nejen) studentům se nabízí výborná šance si s uznávanými kapacitami v oboru antické filosofie promluvit a eventuálně se jich přeptat na cokoli, co by se rádi dozvěděli ohledně různých témat, jež se týkají starověké filosofie, primární či sekundární literatury atd. Všichni se jim jistě budou rádi snažit s čímkoli poradit a projevený zájem o Platónovu filosofii je potěší.

Příští platónské symposium, protentokrát české, se bude konat 5. – 6. 11. 2020 a tématem bude dialog Lachés, jenž pojednává o výchově a statečnosti. Samotné konferenci bude opět předcházet tradiční neformální výjezdní čtení, jež se uskutečnění na konci června. Na závěr bych ráda podotkla, že letošní konferenci považuji za nadmíru vydařenou, zároveň za obohacující pro všechny a budeme se těšit na příští rok!

                    

Michaela Veselá

Fakulta filozofická


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět