Stříbrnou pamětní medaili Senátu obdrželi i dva vědci z Univerzity Pardubice

29. 09. 2015

V pátek 25. září si z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha převzali Stříbrnou pamětní medaili také dva akademici Univerzity Pardubice – profesorka PhDr. Milena Lenderová, CSc., z Fakulty filozofické, která působí na Ústavu historických věd této fakulty, a profesor Ing. Pavel Jandera, DrSc., z Fakulty chemicko-technologické a její Katedry analytické chemie.

Slavnostní předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu České republiky se konalo v pátek 25. září odpoledne v Hlavním sále Valdštejnského paláce. U příležitosti Dne české státnosti se konalo již počtvrté. Profesorka Milena Lenderová a profesor Pavel Jandera byli mezi 17 oceněnými osobnostmi oblasti vědy, kultury a veřejného života.

Stříbrné pamětní medaile se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Od roku 2012 je uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Oceněna byla prof. PhDr. MILENA LENDEROVÁ, CSc.

Přední česká historička, jejíž publikace i výsledky vědecko-organizační činnosti reprezentují naši historiografii v celoevropském měřítku. Svou vědeckou prací dokázala propojit několik významných tematických okruhů, k jejichž rozvoji v rámci české historiografie podstatným zakladatelským způsobem přispěla: dějiny každodennosti 19. století, gender history 19. století a zvláště dějiny česko-francouzských kulturních vztahů v 18. – 19. století. Výsledky svého základního výzkumu v těchto oblastech dovedla na světově respektovanou úroveň. Opakovaně je zvána jako hostující profesor na přední univerzitní pracoviště zvláště ve Francii a je členkou řady významných domácích a zahraničních oborových a vědeckých sdružení. 

Zásadně ovlivnila českou historiografii a v širším smyslu i českou kulturu a společnost tím, že prosadila téma žen jako plnohodnotnou součást našich dějin, čímž výrazným způsobem přispěla k moderní proměně českého historického a společenské myšlení. 

Od devadesátých let 20. století publikovala řadu významných knižních publikací včetně základní oborové monografie Žena v českých dějinách od středověku do 20. století (2009). Její publikace se záhy po svém vydání dočkaly vždy mimořádně pozitivního ohlasu nejen v odborné komunitě, ale i v širší čtenářské obci, což u historických vědeckých knih nebývá obvyklé. 

Za své publikace byla několikrát oceněna. Již v roce 1999 výroční cenou nakladatelství Mladá fronta za knihu K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století (Mladá fronta, Praha 1999). Její další vědecké a pedagogické aktivity byly oceněny též Francouzským velvyslanectví v Praze udělením Řádu Akademických palem za zásluhy o šíření francouzského jazyka, vědy a kultury (v roce 2007), Medailí Jana A. Komenského za zásluhy o rozvoj české vzdělanosti (v roce 2012) i Medailí za zásluhy o Univerzitu Pardubice (v roce 2008). V listopadu 2014 obdržela za svoji dlouholetou badatelskou činnost a významné publikace, mezi něž patří i její poslední vědecké dílo, původní autorská odborná kniha „Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové, Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014. Za zmíněnou prestižní monografii získala i zvláštní cenu rektora Univerzity Pardubice.

Mezi její další významné knihy patří například Zdenka Braunerová, Radostné dětství? Dětství 19. století v českých zemích, nebo Tragický bál aneb Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Je autorkou mnoha odborných studií zveřejněných v domácích i zahraničních časopisech. V současnosti je členkou Ústavu historických věd Fakulty filozofické na Univerzitě Pardubice a členkou vedení fakulty.

Přečtěte si také rozhovor s prof. Milenou Lenderovou v univerzitním e-Zpravodaji

Druhým oceněným se stal profesor Ing. PAVEL JANDERA, DrSc.

Patří ke světové špičce v oblasti analytické chemie. V oblasti kapalinové chromatografie pracuje již čtyřicet pět let. Prestižním časopisem The Analytical Scientist byl v roce 2013 zařazen mezi sto nejvlivnějších vědců v tomto oboru. V české vědecké společnosti se jeho jméno vloni „objevilo“ mezi desítkou nominovaných na cenu Česká hlava 2014. Jeho práci a přínos pro vědu ocenili i zahraniční experti, když mu letos udělili Martinovu medaili, nejvyšší mezinárodní ocenění, jakého lze v oblasti chromatografie dosáhnout. 

Ve vědecké práci na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se prof. Jandera zabývá především vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, kterou lze např. využít pro odhalování některých typů rakoviny. Prof. Jandera vypracoval společně s prof. Churáčkem ucelenou teorii chromatografie s programovou elucí. Ve spolupráci s americkými vědci se podílel na vývoji nové metody hodnocení a charakterizace vlastností kolon pro kapalinovou chromatografii. Je nositelem Medaile Polské chemické společnosti, Medaile Jaroslava Janáka nebo též medaile Středoevropské skupiny pro separační vědy.

V letech 2005–2014 publikoval 96 odborných vědeckých textů, jeho citace se objevily celkem v 1925 vědeckých textech, přiřazen je mu h-index s číslem 27, čímž se trvale řadí mezi nejúspěšnější vědce Univerzity Pardubice.

Rozhovor s prof. Pavlem Janderou můžete číst také na stránkách univerzitního e-Zpravodaje

Viz též webové stránky Senátu  Parlamentu České republiky: http://www.senat.cz/cinnost/pametni_medaile/index.php

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět