Univerzita Pardubice udělila titul „doctor honoris causa“ třem vědeckým osobnostem

24. 10. 2016

Od pátku 21. října rozšířila Univerzita Pardubice řady svých nositelů titulu „doctor honoris causa“. Při slavnostním ceremoniálu v Aule Arnošta z Pardubic ocenila mimořádný podíl na rozvoji vědeckého poznání a udělila titul čestný doktor trojici významných vědců. Celkem se tímto titulem pyšní již devatenáct osobností vědeckého světa.

Čestný titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice udělil rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., trojici těchto osobností, jež jsou s univerzitou významně spjati:

- profesoru Ing. Milanu Bučekovi, DrSc. – doktoru ekonomických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj regionálních věd a za významný přínos k propojování výzkumných pracovišť v oblasti regionalistiky,

- profesoru Ing. Jiřímu Hanikovi, DrSc. – doktoru technických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemické technologie a reaktorového inženýrství,

- profesoru PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. – kandidátu historických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru dějin 19. a 20. století, za rozvoj regionálních studií a za výraznou kultivaci historického vědomí popularizací výsledků vědy a výzkumu.

Obřadu se zúčastnili i představitelé dalších univerzity

Slavnostního akademického obřadu se v pátek 21. října zúčastnila řada vzácných hostů, oděných ve slavnostním akademickém oděvu a s akademickými insigniemi. Kromě tří desítek představitelů českých vysokých škol a některých jejich fakult, nechyběli členové nejvyšších orgánů univerzity a všech sedmi fakult Univerzity Pardubice, akademických senátů a vědeckých rad i členové akademické obce Univerzity Pardubice. Pozvání na tuto slavnostní akademickou ceremonii přijali i představitelé státní správy a samosprávy a zástupci partnerů univerzity.

Kromě čestných titulů získali profesor Buček a profesor Kvaček i Pamětní medaile Univerzity Pardubice. Profesor Hanika ji získal již v roce 2007 a v roce 2014 k ní přidal i medaili děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Profesor Buček stál u zrodu oboru Fakulty ekonomicko-správní

Profesor Buček je osobností regionální ekonomie, jež mimořádně přispěla k rozvoji regionalistické teorie a zejména k intenzivnímu zapojení nejen slovenských a českých, ale i dalších vědců zemí střední a východní Evropy do evropské a světové odborné komunity. Navíc je erudovaným profesionálem – realizátorem mnoha otevřených a nadčasových myšlenek, působil nejen v akademické sféře, resp. výzkumných institucích, ale také ve sféře decizní, na čas i v diplomatických službách.

S Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice začal profesor Buček spolupracovat po roce 2000 a díky jeho přičinění fakulta v roce 2003 získala akreditaci jedinečného doktorského oboru Regionální a veřejná ekonomie. V počátcích jeho realizace působil profesor Buček nejen jako přednášející, ale také jako školitel doktorandů. V období 2008 až 2011 zastával i pozici garanta tohoto studijního oboru. Byl také členem Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní a jeho zásluhou patří akademičtí pracovníci FES ke zvaným účastníkům diskuzních fór v „regionalistických klubech“.

Profesor Hanika spolupracuje s Fakultou chemicko-technologickou

Profesor Jiří Hanika se významně etabloval v tuzemské i mezinárodní vědecké komunitě v oblasti chemického reaktorového inženýrství, heterogenní katalýzy, organické technologie a petrochemie. Zabýval se širokou problematikou, překrývající uvedené disciplíny nejen v rámci základního výzkumu, ale také při pestré spolupráci s chemickým průmyslem. V poslední době se věnuje biorafinačním procesům v rámci Centra kompetence BIORAF, podporovaného Technologickou agenturou ČR. Jeho vědeckou aktivitu dokládá více než 150 původních prací v renomovaných odborných časopisech, 8 kapitol v monografiích, jejichž úroveň potvrzuje téměř 1000 citací, jeho Hirch-index má hodnotu 18; také je spolupůvodcem 28 patentů. 

Profesor Hanika významně spolupracuje s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice jak v oblasti vědecko-výzkumné, tak v oblasti pedagogické. V období let 1993–2007 zavedl a přednášel předmět „Katalýza průmyslových organických syntéz“ na tehdejší Katedře organické technologie. Po mnoho let je pravidelným členem komisí pro obhajoby diplomových, doktorských a habilitačních komisí a zúčastňuje se i práce na jmenovacích řízeních pro udělování hodnosti profesora. Řadu období působil a dosud působí ve Vědecké radě Fakulty chemicko-technologické, dříve byl také členem Vědecké rady VŠCHT Pardubice. Spolupráce prof. Haniky s Univerzitou Pardubice byla oceněna již v minulosti udělením medailí.

Dějiny fascinují profesora Kvačka již téměř sedmdesát let

Profesor Robert Kvaček svými zásadními metodologickými názory a původními výzkumy uzlových bodů československých dějin ovlivnil a doslova vychoval několik generací historiků a od 90. let významně ovlivnil i orientaci historiografických věd ve střední Evropě. Letos oslavil již 84. narozeniny.

Málokterý historik se může pochlubit bezmála sedmdesátiletou profesní dráhou, vyplněnou tak plodnou prací, jak je tomu u profesora Kvačka, který v průběhu své profesní kariéry, a zvláště po roce 1989, sehrává v českém vědeckém akademickém prostředí významnou roli. Jeho stále širší a hlubší vědecký záběr, který dokázal zveřejnit se snahou o objektivní odborný pohled nejen na vysoké vědecké úrovni, ale i na úrovni popularizační, ve které se stával vyhledávaným přednašečem a spisovatelem, vedl k řadě původních publikací, které jsou dodnes metodologicky i faktograficky zásadními a neopomenutelnými pracemi.

Profesor Kvaček se stal symbolem profesní etiky historikova působení i živoucí legendou české historiografie.

Rozhovor s historikem prof. PhDr. Robertem Kvačkem, CSc., můžete číst i v našem e-Zpravodaji: Historik Robert Kvaček zavítal za kolegy do Pardubic.

Čestný titul Univerzity Pardubice nese již 19 osobností

Mimořádný podíl na rozvoji vědeckého poznání oceňuje Univerzita Pardubice udělením čestných doktorátů od roku 1994. V novodobé historii ho udělila šestnácti význačným odborníkům a světově uznávaným vědcům. Od pátku 21. října ponese tento titul celkem 19 významných osobností vědy. Jejich přehled naleznete na stránkách Univerzity Pardubice.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět