Fakulta ekonomicko-správní má novou děkanku

6. 01. 2016

Po osmi letech došlo ke změně ve vedení Fakulty ekonomicko-správní. Od 1. ledna 2016 v jejím čele stanula nová děkanka doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. Do funkce ji jmenoval rektor univerzity poté, co ji akademický senát fakulty zvolil na svém zasedání 10. listopadu.

Na předvolebním shromáždění akademické obce Fakulty ekonomicko-správní se dne 3. listopadu představili se svojí vizí vedení fakulty v dalším období dva kandidáti na funkci děkana fakulty, které navrhla akademická obec a kteří kandidaturu přijali. Byli jimi doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., a doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., shodou okolností oba působící na stejném Ústavu ekonomických věd fakulty.

Děkanku zvolil akademický senát fakulty

Vlastní volba kandidáta na funkci děkana fakulty akademickým senátem proběhla v úterý 10. listopadu při dopoledním zasedání akademického senátu fakulty, který měl na programu jednání právě bod jediný – volbu kandidáta na funkci nového děkana fakulty.

V tajné volbě patnáctičlenný senát dvoutřetinovou většinou zvolil za kandidáta na funkci děkanky fakulty pro následující čtyřleté období 2016–2020 docentku ROMANU PROVAZNÍKOVOU.

Akademickým senátem fakulty zvolenou a navrženou kandidátku jmenoval rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav. Ludwig, CSc., do funkce s účinností od 1. ledna 2016.

Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., (nar. 1964), v uplynulém funkčním období proděkanka fakulty pro vnitřní záležitosti, působí na Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní. Je absolventkou Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (1986) a na vysoké škole v Pardubicích působí od roku 1992, v oboru veřejná ekonomika a služby se habilitovala v r. 2008 na Ekonomické univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. Předmětem jejího odborného zájmu je analýza finančních vztahů mezi jednotlivými články veřejné správy navzájem, vliv aktivit územních samospráv na rozvoj regionu. Věnuje se i makroekonomickým aspektům ekonomických aktivit územních samospráv a jejich dopad na zadluženost veřejných financí a fiskální politiky státu. V souvislosti s tím se zabývá i aplikací možných způsobů modelování finančních aktivit územních samospráv. 

Fakultu vedlo již osm osobností, z toho dvě ženy 

Doc. Provazníková se stala osmou osobností v čele Fakulty ekonomicko-správní od doby jejího vzniku v roce 1991. Původně Fakulta územní správy, která spolu s Fakultou chemicko-technologickou vytvořily základ vícefakultní univerzity, byla v roce 1993 přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní. Dlouhodobě je se svými cca 2 tisíci (letos 1800) studenty nejpočetnější ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Dosavadní děkanka Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., vedla fakultu dvě čtyřletá funkční období od roku 2008 a její funkční období skončilo 31. 12. 2015. Podle platného vysokoškolského zákona může tuto akademickou funkci vykonávat tatáž osoba jen po dvě po sobě jdoucí funkční období.

V čele fakulty působilo doposud 8 akademiků. Funkci děkana zastávali od roku 1992 muži: doc. Ing. Miloš VÍTEK, CSc. (1992–1993), prof. RNDr. Zdeněk CIMPL, CSc. (krátce v roce 1993), doc. Ing. Radim ROUDNÝ, CSc. (1993–1999), Ing. Josef PEŠTA, CSc. (1999–2001), doc. Ing. Pavel PETR, CSc. (proděkan pověřený řízením fakulty v období říjen až prosinec 2001), prof. Ing. Jan ČAPEK, CSc. (2002–2007). První žena v čele Fakulty ekonomicko-správní stanula v roce 2008 a byla jí doc. Ing. et Ing. Renáta MYŠKOVÁ, Ph.D. (2008–2015), kterou vystřídala doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (od 1. 1. 2016).

Nová děkanka nastupuje s novým týmem proděkanů

Pro následující čtyřleté období si do vedení Fakulty ekonomicko-správní nová děkanka vybrala také nový tým proděkanů, kteří se své funkce ujmou rovněž od ledna 2016.

Proděkanem pro vědu a tvůrčí činnost se stal prof. Ing. Jan Čapek, CSc., z Ústavu systémového inženýrství a informatiky (též statutární zástupce děkanky, stál v čele fakulty po 2 funkční období 2002–2007, prorektor UPa v letech 1997–2000);

Proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj je doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D., z téhož ústavu fakulty ÚSII;

proděkankou pro vnitřní záležitosti je doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., z Ústavu regionálních a bezpečnostních věd (prorektorka UPa v letech 2005–2011);

a proděkanem pro studium a pedagogickou činnost je Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D., z Ústavu podnikové ekonomiky a managementu FES.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět