Jako tým chceme pracovat pro studenty a kolegy, říká děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky

12. 10. 2016

V děkanském křesle sedí již pár měsíců. Usedal do něho s jasnou představou o budoucnosti fakulty a jde si za tím. Pomáhá mu v tom tým spolupracovníků, pro něž jsou studenti na prvním místě. Chce posílit výzkumné centrum fakulty, více zapojit doktorandy do procesu získávání nových studentů nebo nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Nejen toho chce Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., v příštích čtyřech letech dosáhnout. Plánů má mnohem víc.

Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat na funkci děkana? Oproti děkanům ostatních fakult jste poměrně mladý.

V mém případě bych nehovořil o mládí, v mém věku se lidé stávají děkany celkem běžně u nás i v zahraničí. Namísto věku by se měly posuzovat spíš zkušenosti a předkládané vize, které člověk nabízí pro významnou pozici děkana technické fakulty. K mému rozhodnutí kandidovat na děkana jednoznačně přispěli mí kolegové, kteří pocítili možnost rozvíjet celou fakultu podobným způsobem, jako jsem osm let realizoval široké spektrum aktivit v pozici vedoucího katedry. Pozice děkana je bezesporu mnohem náročnější, děkan již nemá tolik možností přímého kontaktu se všemi akademickými pracovníky a příprava projektů a jejich následná realizace vyžaduje úzkou spolupráci napříč všemi pracovišti fakulty. I tak ale ve spolupráci s vedoucími kateder v maximální míře komunikuji se všemi, kdo mají zájem zapojit se do nově připravovaných akcí a nových spoluprací. Fakultu jsem i z pozice vedoucího katedry zastupoval na mnoha jednáních týkajících se rozvoje všech našich pracovišť a účastnil jsem se příprav i úspěšného dokončení fakultních a univerzitních projektů. I z tohoto pohledu se domnívám, že na funkci děkana jsem byl dostatečně připraven.

Jaké plány s fakultou do budoucna máte? Uvažujete o nějakých zásadních změnách?

Moje vize jsem prezentoval již při představení kandidátů na děkana. Mojí prioritou je, aby na fungování fakulty spolupracovali všichni kolegové ze všech kateder. Růst fakulty také nebude možný bez dalšího rozšiřování kapacit, a to zejména v oblasti personální. Naše fakulta má obrovský potenciál pro růst, ten nebude možný realizovat během jednoho roku, ale v rámci čtyřletého funkčního období to určitě možné je.

Jako zásadní změny jsou v akademickém prostředí chápány zásahy do struktury fakulty. Takové kroky neplánuji, fakulta svými pracovišti vhodně pokrývá všechna naše zaměření. Určitě chci ale výrazně posílit pozici našeho Výzkumného centra, které v tomto roce začalo realizovat svou činnost účastí na významném mezinárodním projektu. Nyní jsme před vstupem do dalšího rozsáhlého projektu, který lze z naší strany řešit jen za podmínky účasti kolegů ze všech kateder. V podobném duchu plánuji i další projektové činnosti, proto může být Výzkumné centrum tím sdružujícím prvkem naší fakulty.

Ve své prezentaci během představování kandidátů na funkci děkana fakulty jste uvedl, že se chcete zaměřit na intenzivní spolupráci se středními školami. Co konkrétně budete podporovat a rozvíjet?

Vzdělávání je naším nejdůležitějším posláním. Naší snahou je vychovávat odborníky, kteří najdou uplatnění jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu. Motivovaní studenti jsou pro nás prioritou, protože bez nich jsou pro nás obtížně realizovatelné související činnosti, jako je spolupráce se zahraničím nebo s firmami, pro které naše absolventy vychováváme. V tuto chvíli se fakulta musí vyrovnat s poklesem počtu studentů v prvním ročníku, kde tento pokles nemůžeme svádět jen na dno populační křivky. Zvýšený zájem o obory elektrotechniky, informatiky a automatizace se už výrazně projevuje na středních školách a naší povinností je vynaložit veškeré úsilí na udržení co nejvíce budoucích odborníků v regionu. Střední školy a gymnázia jsou tak pro nás nejdůležitějším partnerem, žákům škol musíme umět předat informace o našich zajímavých studijních programech, možnostech účasti na projektových činnostech, stážích a perspektivním uplatnění v oborech s pestrou prací a výborným ohodnocením.

Rozvíjet chci naši participaci na středoškolských soutěžích, podporu maturitních projektů, využívání laboratoří fakulty pro pořádání kroužků nebo pro realizaci exkurzí. Intenzivně chci rozvíjet přímý kontakt s řediteli a dalšími zástupci škol, se kterými je nutné konzultovat zájmy jejich žáků. Jako velmi účinné se osvědčily kontakty našich doktorandů, bývalých žáků středních škol, kteří dokážou informace o možnostech studia budoucím maturantům předat nejlépe.

Chcete se zasadit o to, že fakulta bude nabízet nové studijní programy odrážející nejnovější trendy v oboru. Na které například se budoucí studenti mohou těšit?

Směřování fakulty dlouhodobě konzultuji s kolegy a se zástupci firem. Nové technologické trendy a konkrétní požadavky pracovního trhu jsme promítli do projektových žádostí, které jsou teď v procesu hodnocení. Bez ohledu na úspěch projektových přihlášek začneme v příštím roce připravovat akreditaci nového studijního programu Aplikovaná elektrotechnika a následně velmi zajímavého programu Kybernetická bezpečnost. Pokud budou projektové žádosti úspěšné, umožní nám podpořit modernizaci laboratoří, počítačových učeben, rozvoj mezinárodní spolupráce, studentské soutěže a mnoho dalších aktivit, které jsou finančně náročné. Taktéž chceme výrazně inovovat doktorský studijní program v oblastech specializovaných rádiových a radarových systémů, o simulace rozsáhlých infrastruktur nebo o automatizaci a řízení procesů. Kromě toho kontinuálně pracujeme na průběžných inovacích našich stávajících programů.

Záleží vám na dobrém uplatnění vašich absolventů. Jak chcete v tomto ohledu současným studentům pomoci?

Naši absolventi nacházejí uplatnění bez potíží po celou dobu fungování fakulty. Ve spolupráci s firmami se snažíme našim studentům rozšiřovat nabídku diplomových a bakalářských prací, na jejichž realizaci se podílejí přímo odborníci z praxe. Ukazuje se, že pokud za tématem závěrečné práce není viditelný reálný výsledek, vede to často k obtížnějšímu a zdlouhavějšímu uvedení absolventa do budoucího zaměstnání. V rámci výuky chci studenty informovat, že máme mnoho partnerů z firemního sektoru, kde mohou absolvovat odborné stáže, které povedou k zisku dalších znalostí a zkušeností, které jim napomohou k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Již dříve jste se angažoval v rozvoji mezinárodní spolupráce na fakultě. Hodláte v tom pokračovat i do budoucna?

Bez mezinárodní spolupráce není do budoucna možná realizace jakékoliv činnosti fakulty. V zahraničí je tento typ spolupráce naprosto běžnou součástí vzdělávání i projektových aktivit. Na svém kmenovém pracovišti jsem se proto vždy snažil navazovat spolupráce, o kterých jsem si byl zároveň jist, že budou účinně naplňovány. Nyní v tomto duchu pokračuji jak v podpoře naplňování stávajících a vzniku nových bilaterálních dohod pro výměnné stáže studentů, tak pro rozšiřování vědecko-výzkumné činnosti. Vzhledem k našim omezeným personálním kapacitám nelze dlouhodobě udržovat kontakty s velkým portfoliem zahraničních pracovišť, ale můžeme využít našich odborných specializací a v nich spolupráci úspěšně rozvíjet. Důkazem úspěšné spolupráce jsou uskutečněné výjezdy a příjezdy studentů, pozvání našich akademických pracovníků na zahraniční stáže a konference v rámci projektů našich partnerů apod. Dlouhodobé vazby ve finále vedou k zisku účasti na rozsáhlých výzkumných projektech, kde uplatníme naše odborná zaměření.

Součástí mezinárodní spolupráce je pro mě i pořádání mezinárodních konferencí nebo participace na jejich organizaci. V této oblasti mohu nabídnout své dosavadní zkušenosti z pozic hlavního organizátora, člena odborných výborů nebo recenzenta odborných článků. Jedná se o časově náročnou činnost, která ale otvírá dveře k novým kontaktům a hlavně udržení si vědecké úrovně.

Má podle Vás fakulta ještě nějaké další rezervy? Na čem chcete ještě zapracovat?

Fakulta má obrovský potenciál pro další rozvoj v oblastech mezioborového výzkumu. Pro naplnění tohoto potenciálu je však nezbytně nutné vhodně a s rozmyslem rozšiřovat jednotlivé pracovní týmy o další kolegy. Ti se mohou například etablovat z řad našich absolventů. Taktéž lze obohatit naše týmy o odborníky z praxe či jiných výzkumných organizací, a to díky možnosti zapojit je do realizace zajímavých projektů. Tito pracovníci jsou často nositeli jedinečného know-how, které nám ve výsledku rozšiřuje možnosti budoucích spoluprací, což je pro fakultu velice výhodné. Současný stav našich personálních kapacit nám už nyní např. v projektové činnosti brání v realizaci dalších projektů, o které je v současné době ze strany firem obrovský zájem. Krom toho nás v následujících letech čeká taktéž obnova vybavení laboratoří a dalšího zázemí. Zde věřím, že naše připravované a některé již podané projektové žádosti budou úspěšné a že nám z tohoto pohledu výrazně pomohou.

Plánujete rozvíjet i spolupráci s ostatními fakultami?

Zaměření Fakulty elektrotechniky a informatiky a její výsledky se dnes promítají do všech oborů lidské činnosti. Již nyní realizujeme menší projekt ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií a jako výzvu vidím spolupráci napříč obory dopravy a chemie, které jsou přímo protkány moderními komunikačními a informačními technologiemi, automatizací a senzorovou technikou. V uvedených oblastech nabízíme spolupráci, která je často vyhledávána mimo pracoviště pardubické univerzity.

Věnujete se i nadále výuce studentů?

Stále se věnuji přednáškové činnosti v předmětech zaměřených na komunikační technologie a zpracování signálu, tedy pokračuji v předchozí výuce a zkoušení. Dál vedu závěrečné práce studentů, které provazuji s projektovou činností, kde jsem řešitelem nebo členem řešitelského týmu. Vzhledem k vytíženosti jsem musel tuto činnost trochu omezit, nedokážu si ale představit žádného akademického pracovníka bez jeho aktivní účasti na výuce, a to bez ohledu na jeho pozici na fakultě.

Snažíte se tedy zůstat v kontaktu se studenty co nejvíce.

V kontaktu se studenty jsem každodenně, obrací se na mě nyní studenti všech našich studijních programů, kteří chtějí cokoliv změnit nebo vylepšit. Zajímají se nejen o výuku, ale i o prostředí fakulty, mají zájem o své studovny a trvale přístupné laboratoře. Jejich návrhy s kolegy z vedení fakulty diskutujeme a pokud je to jen trochu možné, tak je realizujeme. Studenti se na mě a mé kolegy mohou obrátit i přes své zástupce v akademickém senátu, jehož zasedání se vždy účastním.

Jak se Vám mimochodem spolupracuje s Vašimi kolegy na vedení fakulty?

Již před volbou děkana jsem deklaroval, že organizace vedení fakulty je vyhovující a že nebudu provádět např. nová výběrová řízení na pozice vedoucích kateder. Chci se opírat o tři proděkany – pro vzdělávání, rozvoj a vnější vztahy, vědu a výzkum, a pak samozřejmě o správce rozpočtu. Do týmu jsem si vybral kolegy, o kterých vím, že se na ně mohu ve všech směrech spolehnout a že mají veškeré potřebné znalosti a zkušenosti k výkonu své funkce. Nyní mi zbývá jmenovat posledního proděkana pro vědu a výzkum. Společně budeme spolupracovat s koordinátory z řad našich současných kolegů, kteří se dlouhodobě zabývají mezinárodními aktivitami a spoluprací s firemním sektorem.

Čeká nás mnoho změn vyvolaných novým vysokoškolským zákonem, zkušenosti mých kolegů a jejich osobní nasazení bude pro jejich provedení zásadní. Jako tým chceme pracovat pro naše studenty a všechny kolegy a já věřím, že výsledky naší práce jsou už nyní vidět a brzy se dostaví další.

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., (39 let), je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera v oboru Dopravní infrastruktura – Elektrická zařízení v dopravě (2000), titul PhD získal též na dopravní fakultě v Pardubicích ve studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura – elektrotechnika (2007). Ve své pedagogické a vědecké práci se zabývá rádiovými komunikačními systémy, šířením signálu a zpracováním signálu a dat v radarových systémech. V těchto oblastech se věnuje i řešení vědecko-výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni s důrazem na spolupráci s aplikační sférou. Je členem organizace IEEE a aktivním členem technických a recenzních výborů mezinárodních konferencí. Výsledky práce pravidelně publikuje jako autor nebo spoluautor v odborných časopisech a na vědeckých konferencích.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět