Profesor Šotek z Fakulty elektrotechniky a informatiky slaví jubileum

4. 08. 2017

Významného životního jubilea se v úterý 8. srpna dožívá prof. Ing. Karel Šotek, CSc., dlouholetý pedagog Univerzity Pardubice a přední odborník v oblasti informačních systémů. Působil na Dopravní fakultě Jana Pernera a v letech 2003 až 2006 stál v jejím čele. Nyní pracuje na Katedře softwarových technologií Fakulty elektrotechniky a informatiky a věnuje se uplatnění simulace na dopravních sítích.

Již jako absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině se věnoval aplikaci matematických metod a výpočetní techniky v železniční dopravě. Od roku 1983 zastával funkci ředitele Ústavu rozvoje komunikací a založil a vedl katedru speciálních technologií na této vysoké škole. V roce 1986 získal od Slovenské akademie věd atestační stupeň vedoucího samostatného vědeckého pracovníka.

Koncipoval řadu předmětů i celý obor

Po založení Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích v rámci Univerzity Pardubice pracoval od roku 1995 jako vedoucí katedry informatiky a v letech 2003 až 2006 zastával funkci děkana této fakulty. Docentskou habilitační práci obhájil na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě na téma „Uplatnění simulačních experimentů v řídících procesech železniční dopravy“ v oboru Dopravní technika a technologie. Profesorem byl jmenován v roce 2001 a jeho profesorská přednáška, úspěšně prezentovaná na vědeckých radách fakulty i univerzity měla příznačný název „Moderní informatika v železniční dopravě a výchova odborníků pro ni“.

Jako pedagog koncipoval řadu předmětů v oblasti informačních a řídicích procesů v dopravě, pro které vydal příslušné učebnice, skripta a sylaby. Připravil projekt celouniverzitního bakalářského oboru „Informační technologie“ a projekt „Aplikovaná informatika v dopravě. Založil Regionální akademii CISCO při Univerzitě Pardubice, vedl její činnost, jakož i koordinaci Lokálních akademií CISCO ve východočeském regionu.

Zkoumá uplatnění simulace na dopravních sítích

Společně se svou pedagogickou činností se pan profesor Šotek soustavně věnuje výzkumu v oblasti uplatnění simulace na dopravních sítích. Je spoluautorem prvního funkčního simulačního modelu seřaďovací stanice na ČSD, pozoruhodných výsledků dosáhl v tvorbě a projektování informačních systémů v železniční dopravě. Zejména projekty v oblasti sestavy jízdních řádů a dálkového ovládání provozních zařízení pro České dráhy a Automatizaci železniční dopravy byly úspěšně realizovány na železniční síti. V současnosti je spoluřešitelem významného projektu pro Správu železniční dopravní cesty v oblasti sestavy grafikonu.

Profesor Šotek byl a je členem řady vědeckých rad, školitelem doktorandů a oponentem diplomových, dizertačních a doktorských prací. V současné době uplatňuje své znalosti na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, kde do roku 2016 zastával funkci proděkana pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy. Ve své činnosti úspěšně spolupracoval také s Institutem Jana Pernera, o.p.s., kde působil aktivně jako člen správní rady.

Do dalších let přejeme profesoru Šotkovi hodně zdraví a další úspěšné výzkumné projekty i aktivní pedagogickou činnost.

Ing. Karel Pivoňka, CSc.
ředitel Institutu Jana Pernera, o.p.s.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět