Libor Švadlenka: Z fakulty chci vytvořit renomované centrum dopravního vzdělávání a výzkumu

2. 01. 2017

Do děkanského křesla usedl v polovině prosince a hned se pustil do řešení prvních akutních problémů. Hodlá například stabilizovat činnost Znaleckého ústavu dopravní fakulty, posílit spolupráci s praxí, zmírnit administrativní zátěž pracovníků. Vytyčil si i další úkoly, včetně posílení jména fakulty. Nový děkan dopravní fakulty docent Libor Švadlenka se s vervou pouští do práce. Se svým týmem na to má následující čtyři roky.

Gratuluji ke zvolení, pane děkane. Už jste si zvykl na novou pozici a nové oslovení?

Čas na nějaké zvykání na novou pozici vzhledem k akutním problémům v podstatě nebyl, skočil jsem do funkce, jak se říká, rovnýma nohama. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že jsem musel dořešit některé záležitosti na katedře dopravního managementu, marketingu a logistiky, kterou jsem do jmenování děkanem fakulty vedl, několikrát se mi stalo, že jsem místo do kanceláře děkana zamířil do kanceláře vedoucího katedry.

Co jste řešil jako první?

V podstatě hned první den v pozici jsem řešil problémy spojené s činností Znaleckého ústavu Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP). Především šlo o stabilizaci několika kritických posudků, u kterých jsme při odevzdávání dlouhodobě v prodlení a kde hrozily další pokuty. V podstatě okamžitě byli kontaktováni příslušní soudci a byl s nimi komunikován další možný postup pro stabilizaci situace. Zároveň jsem musel přijmout systémová opatření, která zabrání opakování situace z minulosti. Dále jsem musel řešit dotaz ze strany Národního akreditačního úřadu týkající se situace na dvou studijních oborech DFJP po nedávném odchodu dvou docentů.  Takže kromě standardních činností, které nový děkan řeší při zvolení, toho bylo opravdu dost.

Už máte představu o jménech svých spolupracovníků? S kým povedete fakultu?

Ano, tuto představu jsem měl ještě před svým zvolením. Jména svých nejbližších spolupracovníků, tj. zejména proděkanů jsem již uvedl při představování kandidátů na děkana DFJP a jsou uvedeni na internetových stránkách naší fakulty. Všichni čtyři proděkani a samozřejmě také staronový tajemník fakulty se okamžitě zapojili do plnění svých rolí. Kompetence jednotlivých proděkanů však hodlám oproti zažitému rozdělení poněkud pozměnit, aby lépe vyhovovaly prezentované koncepci rozvoje fakulty. To je však podmíněno změnou statutu fakulty. Zároveň také vzhledem k současné situaci týkající se znalecké činnosti DFJP ustanovím Představitele vedení pro znaleckou činnost s adekvátní pravomocí a odpovědností k řešení této oblasti činnosti fakulty.

Docent Libor Švadlenka byl v úterý 3. ledna hostem Českého rozhlasu Pardubice v pořadu Máme hosty. Poslechněte si rozhovor s ním.

Co považujete za klíčové řešit v krátkodobém a co v dlouhodobém horizontu?

Jak vyplývá z předchozího, jednoznačnou krátkodobou prioritou je stabilizace situace týkající se činnosti Znaleckého ústavu DFJP, neboť tato záležitost nás v současné době v očích odborné veřejnosti velmi poškozuje. 

Z dlouhodobé perspektivy, kdy je mým cílem vytvořit z naší dopravní fakulty renomované centrum dopravního vzdělávání a výzkumu, je třeba realizovat množství aktivit v oblasti lidských zdrojů, pedagogické činnosti, vědecko-výzkumné a projektové činnosti a oblasti řízení fakulty, která je nezbytná pro koordinaci všech činností na fakultě.    

Můžete podrobněji nastínit Vaše dlouhodobé plány?

Pokud vyjdu z jednotlivých oblastí, které jsem definoval výše, pak např. v oblasti lidských zdrojů je pro mě prioritou zlepšit stávající věkovou a kvalifikační strukturu akademických pracovníků a uvolnění jejich kapacit pro zvýšení aktivit ve vědecko-výzkumné a publikační oblasti. V oblasti pedagogické pak upevnit pozici DFJP v rámci chystané institucionální akreditace, posílit zájem českých a zahraničních studentů především o doktorské studijní obory a pokračovat v posilování spolupráce s praxí. Chtěl bych pokračovat v pravidelně organizovaných setkáních s vybranými zaměstnavateli našich absolventů, v zapojení odborníků z praxe a ze zahraničních partnerských univerzit do výuky, ve spolupráci s podniky z praxe při sestavování studijních plánů jednotlivých studijních oborů, v zadávání závěrečných prací podniky z praxe, v organizování stáží pro studenty v podnicích z praxe apod.

A co vědecko-výzkumná oblast? Budete se orientovat i na ni?

V oblasti vědecko-výzkumné a projektové je třeba se soustředit především na systematické budování mezigeneračních vědeckých týmů na jednotlivých pracovištích fakulty s mezikatederním či v některých případech mezifakultním přesahem, na zkvalitňování výchovy doktorandů ve vědecké oblasti, na posilování stávající a rozvoje nové spolupráce se zahraničními předmětně příbuznými pracovišti, na posilování spolupráce s průmyslem a státní správou v oblasti doplňkové činnosti, resp. smluvního výzkumu a aplikovaného výzkumu a na vyšší využití nově vybudované infrastruktury a kvalitního technického zázemí laboratoří (zejména v rámci nového Výukového a výzkumného centra v dopravě) pro vědecko-výzkumné projekty.

Ve svém kandidátském projevu jste zmiňoval také oblast řízení fakulty. Jaké změny chystáte zde?

V této oblasti považuji za prioritní stabilizaci personálního obsazení a úpravu kompetencí jednotlivých děkanátních pracovníků tak, aby v plné šíři mohli naplňovat potřeby fakulty, dále pak snižování administrativní zátěže pracovníků fakulty, a to formou zjednodušení administrativních úkonů na všech stupních řízení, koordinační a administrativní podpory pracovníkům při přípravě a řešení projektů, efektivním využíváním univerzitních informačních systémů, zabraňování duplicit zejména při sběru dat apod.

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. (38 let), je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera a jejím zaměstnancem od roku 2005. Doposud zastával pozici vedoucího katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky (3 roky). Předtím krátce působil na generálním ředitelství České pošty, s.p. Odborně se pohybuje v oblasti technologie a managementu v dopravě a spojích, především pak v oblasti regulace sektoru spojů. Získal řadu odborných zkušeností jak v zahraničí a při spolupráci se zahraničním (Anglie, Turecko, Chorvatsko, Polsko apod.), tak v expertní činnosti v rámci České a Slovenské republiky. Je např. členem Akreditační komise SR v pracovní skupině pro oblast dopravy, členem výboru pro audit ve společnosti Leo express, a.s., byl též expertem pro poštovní služby u mezinárodní poradenské společnosti Ernst&Young a působil jako nezávislý konzultant pro oblast poštovních služeb pro Český telekomunikační úřad nebo Českou poštu, s.p. Podílel se též např. na přípravě novely zákona o poštovních službách z roku 2012.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět