Profesor Miroslav Ludwig obdržel nejvyšší ocenění Pardubického kraje

4. 05. 2018

Cena za zásluhy o Pardubický kraj a Cena Michala Rabase za záchranu jsou nejvyšší ocenění, která Pardubický kraj uděluje. Jednu ze čtyř prestižních cen za zásluhy převzal při slavnostním večeru ve středu 2. května ve Východočeském divadle Pardubice i bývalý a dlouholetý rektor univerzity Miroslav Ludwig.

Kraj ocenil osobní přínos prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., k rozvoji Univerzity Pardubice, jediné vysokoškolské instituce a univerzity v Pardubickém kraji, na jejímž vedení se podílí plných 21 let. Stál v čele univerzity ve funkci rektora celých 14 let, celkem čtyři funkční období, a 7 let působil ve funkci prorektora, kterou zastává i nyní. V jeho prorektorské kompetenci byly vždy vnitřní záležitosti školy, rozpočet a investiční rozvoj školy. Obě tyto funkce prof. Ludwiga se významně na mimořádném rozvoji univerzity v uplynulých dvou dekádách pozitivně podepsaly.

Dvacet let přeměn vysoké školy

Za dvě dekády, po které stál prof. Ludwig v čele Univerzity Pardubice, případně se významně podílel na jejím řízení a rozvoji ve funkci prorektora, se z pardubické vysoké školy, která měla na konci 90. let pouze tři fakulty, stala vysokoškolská instituce se sedmi fakultami, rozkročená přes širokou škálu vědních disciplín, které byly v průběhu posledních 20 let přeměněny v souladu s trendy vysokoškolské výuky v Evropě na 65 studijních programů se 130 studijními obory ve všech stupních vysokoškolského studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského. Chemie a chemické obory, profesora Ludwiga profilové a pro Pardubice a Pardubický kraj tradiční, jsou jejich vlajkovou lodí. Univerzita Pardubice, která svými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými aktivitami zakotvila v top desítce českých vysokých škol, si vybudovala a drží i kvalitní mezinárodní renomé.

Osobnost vysoké školy i Pardubického kraje

Profesor Ludwig se tak stal jednou z devíti osobností, které se zapsaly do historie pardubického vysokého učení a které stály v jeho čele a úspěšně je vedly od založení Vysoké školy chemické v Pardubicích v roce 1950.

Hned po profesoru Jiřím Klikorkovi, který stál v čele VŠCH, později přejmenované na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích (1953), a to plných 26 let (až do roku 1988), je profesor Ludwig druhým nejdéle sloužícím rektorem pardubické vysoké školy, která byla zákonem v roce 1994 přejmenována na Univerzitu Pardubice.

Poslechněte si rozhovor s prorektorem Miroslavem Ludwigem v Českém rozhlasu Pardubice

Zůstal vědcem i pedagogem

Odborností a vědeckým zaměřením organický chemik, své pedagogické a vědecké zkušenosti a každodenní kontakt a komunikaci se studenty vysokoškoláky a své odborné renomé ve vědecké komunitě zhodnotil prof. Ludwig v řízení instituce, která patří v Pardubickém kraji, v němž strávil celý svůj produktivní život od let vysokoškolských, k těm nejvýznamnějším i nejpočetnějším. S dnešními 8 tisíci studenty a 1,5 tisícem zaměstnanců je Univerzita Pardubice rozhodně největší „firmou“ kraje a i co do počtu zaměstnanců se řadí mezi TOP 10 zaměstnavatelů kraje.

V průběhu svých studentských let jsem si nikdy nemyslel, že bych někdy mohl stát v čele školy,“ říká dvaašedesátiletý vysokoškolský pedagog a dodává, že se i při vedení univerzity vždy snažil zachovat si kontakt s běžným životem. „Mám práci, která pochopitelně zabírá hodně času. Snažím se ale, abych si zachoval kontakt se svými kolegy na katedře, abych učil, protože to je pro mě velmi důležité.

Ačkoliv je pro profesora Ludwiga v posledních jednadvaceti letech hlavní náplní řízení Univerzity Pardubice, zůstal i nadále vědcem a především pedagogem. „Pro mě je vztah se studentem partnerstvím, které je založené na vzájemném obohacování. Myslím, že by to tak mělo být, vzdělávání by nemělo být jednocestným procesem. Ve vyšších formách pak vzniká nejenom vztah učitel-student, ale vlastně i přátelství, protože bez studentů řešení některých problémů není možné,“ vyznává se z lásky k předávání poznatků a myšlenek mladé generaci profesor Ludwig.

Dvě dekády úspěšného řízení rozvoje univerzity

Za uplynulých 20 let se vysoká škola, tedy za dobu, kdy ve vedení univerzity působil buď ve funkci rektora či prorektora prof. Miroslav Ludwig, rozrostla nejen početně – počtem studentů, zaměstnanců, akademických pracovníků, oborů a programů, fakult a vědeckých pracovišť, ale zaznamenala neobyčejný růst i investiční. Ten umožnil univerzitě vytvořit špičkové studijní a vědecké zázemí srovnatelné s moderními univerzitami ve světě, a to nejen v Pardubicích, kde je hlavní sídlo školy.

Ucelený moderní univerzitní kampus, který vznikl na okraji Pardubic v městské části Polabiny II a který je dnes srdcem univerzity, poskytuje kvalitní zázemí pro studium a další rozvoj studenů i jejich volnočasových a sportovních aktivit. Tento hlavní kampus by neexistoval, kdyby se již v letech prvního funkčního období 2000-2006 rektora Ludwiga nepodařilo přivést do Pardubic státní dotaci na investiční výstavbu nového areálu Fakulty chemicko-technologické a stavbu nových univerzitních sportovišť v celkové hodnotě 1,33 mld. Kč. Byla to historicky největší investice jak pardubické vysoké školy, tak jedna z největších státních investic do vysokoškolské výuky v letech 2006-2008, kdy byl areál dokončen a získal ocenění Grand Prix architektů 2008.

Z evropských fondů a z nejrůznějších grantových národních i mezinárodních soutěží i ze státního rozpočtu ČR se v posledních 10 letech (2007-2017) podařilo účinnými manažerskými kroky získat na investiční výstavbu na 2,5 mld. Kč. Celkem i s neinvestičními zdroji z Evropské unie dosáhla částka na rozvoj univerzity hodnotu 5 mld. Kč, které zásadním způsobem pozitivně ovlivnily rozvoj pardubické vysoké školy a posunuly ji mílovými kroky vpřed.

Zásluha na vzniku Fakulty restaurování

V letech 2004-2006 se také prof. Ludwig zasloužil v čele univerzity o to, že byl proveden velice úspěšně přechod odborného vysokoškolského vzdělávání v oboru restaurování a konzervačních technik ze soukromé vysoké školy neuniverzitního typu v Litomyšli pod Univerzitu Pardubice a vznikla nová, unikátní a v Čechách ojedinělá Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli.

Pod křídly univerzity se restaurátorské činnosti, ateliéry a fakulta v Litomyšli značně přeměnily, prošly na Zámeckém návrší kompletní obnovou a jejich zázemí i činnosti se mohly znásobit tak, že dnes patří mezi unikátní česká vysokoškolská pracoviště s vysokým mezinárodním kreditem v oblasti restaurování a konzervace památek, děl a prvků architektury.

Pět moderně vybavených výukových areálů

Dnes se tak může univerzita pochlubit hned pěti kvalitními, moderně vybavenými výukovými a vědeckými areály – ve zmíněném hlavním kampusu v Pardubicích Polabinách, ale též na okraji Pardubic – v Technologickém areálu v Doubravicích a v Průmyslové ulici, kde sídlí Fakulta zdravotnických studií, společně se Střední zdravotnickou školou (jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj). 

Do čtveřice univerzitních areálů v Pardubicích patří i původní areál vysoké školy v centru města Pardubic na náměstí Čs. legií, kde je v rekonstruované, historicky cenné budově z konce 19. století dnes moderní vzdělávací vědecké centrum a ve zcela renovovaných objektech z let šedesátých minulého století vědecká pracoviště Centra materiálů a nanotechnologií a sídlo Fakulty elektrotechniky a informatiky. Pátým areálem jsou vysokoškolská pracoviště Fakulty restaurování ve zmiňované Litomyšli. 

Takto, pod vedením prof. Ludwiga a jeho týmu ve vedení univerzity, za poslední dvě dekády vytvořené kvalitní vědecké zázemí dává ty nejlepší předpoklady pro další úspěšný rozvoj Univerzity Pardubice a vědeckých disciplín na ní pěstovaných, které přispívají k rozvoji kraje a obohacují jej nejen vzdělanostně, tj. výchovou, kultivací a profesní přípravou mladých odborníků, ale i kapitálem svého základního i aplikovaného výzkumu.

Ocenění Pardubického kraje 2018

Ve středu 2. května udělil Pardubický kraj při slavnostním večeru ve Východočeském divadle 4 Ceny za zásluhy a 3 Ceny Michala Rabase za záchranu devíti osobnostem a jedné obecně prospěšné společnosti a 1 Medaili hejtmana Pardubického kraje:

CENA ZA ZÁSLUHY O PARDUBICKÝ KRAJ

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor Univerzity Pardubice

doc. Ing. Vlastislav Novák, dirigent, sbormistr

Vojtěch Sedláček, Karel Telecký, pořadatelé benefičních koncertů

Božena Koutná Ivanová, válečná veteránka

CENA MICHALA RABASE ZA ZÁCHRANU

Ondřej Slabý, student

Michal Zölfl, Ladislav Částek, Miroslav Albert, zachránci

Zdravotní klaun, o. p. s.

MEDAILE HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Karel Kovář, youtuber

Krátký odborný profil prof. Miroslava Ludwiga:

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. se narodil v roce 1956, je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1980. O pět let později obhájil disertační práci. V letech 1984-87 působil jako vědecký pracovník ve Společné laboratoři chemie pevných látek VŠCHT v Pardubicích a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. Profesorem pro obor Organická chemie byl jmenován v roce 2001. V současné době působí na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické. Prof. Ludwig je autorem 60 vědeckých publikací a autorem a spoluautorem 120 vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. V současné době se ve své vědecké práci zaměřuje na syntézu a studium push-pull systémů s nelineárně optickými vlastnostmi. Byl a je členem mnoha vědeckých rad českých univerzit. 

Funkční období v čele univerzity:

2018 – 2022 prorektor pro vnitřní záležitosti

2010 – 2018 rektor, dvě funkční období (2010-2014, 2014-2018)

2006 – 2010 prorektor a statutární zástupce rektora

2000 – 2006 rektor, dvě funkční období (2000-2003, 2003-2006)

1997 – 2000 prorektor a statutární zástupce rektora

1995 – 1996 zastával prof. Ludiwg funkci předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět