Rozhovor s profesorem Mojžíšem ke čtvrt století dopravní fakulty

23. 10. 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera si letos připomíná významné výročí – 25 let od svého založení. U jejího vzniku stál od počátku také profesor Vlastislav Mojžíš, který se účastnil řady důležitých jednání a v rozhovoru na významné kroky vedoucí k vytvoření fakulty také zavzpomínal.

V roce 1991 bylo zřejmé, že skončí úloha federální VŠDS (Vysoká škola dopravy a spojů) v Žilině. Začala probíhat jednání o vzniku dopravní fakulty v České republice. Vybavíte si ještě tento důležitý mezník?

Když bylo zřejmé, že dojde k rozdělení Československa, vznikla v Žilině na Fakultě strojní a elektrotechnické (FSET) Pracovní skupina pro transfer a obnovu vysokoškolské výuky a výchovy v ČR, hledající možnosti založit dopravní fakultu u nás. Nová fakulta však měla pokrýt nejen technickou problematiku dopravy, ale také její technologii, řízení a ekonomiku.  Právě tyto obory v České republice dosud chyběly. Tehdy jsem působil na Fakultě provozu a ekonomiky dopravy a spojů (FPEDAS). Proto jsem se setkal v červenci 1992 s panem profesorem Lánským z FSET, informoval ho o situaci na FPEDAS a sdělil mu svoji vizi o struktuře nové fakulty. Poté jsme s panem profesorem vykonali další cesty s cílem najít možnosti vzniku plnohodnotné dopravní fakulty a získat podporu pro její založení u představitelů významných institucí.

Proč se zrodila dopravní fakulta právě v Pardubicích?

S Ing. Jaroslavem Prášilem, což byl můj kolega, jsme absolvovali na počátku září 1992 služební cestu na Výpočetní středisko ČSD v Pardubicích. Ředitelem střediska tehdy byl Ing. Jaroslav Vašátko, absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Vedle odborných záležitostí jsme také hovořili o úsilí založit v ČR dopravní fakultu, která zde nebyla. V rozhovoru vznikla idea, zda by to nemohlo právě být v rámci Vysoké školy chemickotechnologické (VŠCHT) v Pardubicích. Pan ředitel nás bezprostředně kontaktoval s vedoucím katedry životního prostředí panem docentem Sákrou. Ten nás nasměroval na pana prorektora Koudelku, tehdy ještě docenta.

S panem prorektorem jsme se ihned sešli na obědě, bylo to v restauraci Na Rychtě. Rozhovor byl konstruktivní, měl velmi rychlý spád. Ukázalo se, že VŠCHT má zájem o další, třetí fakultu, např. i o dopravní fakultu. Tak vlastně vznikl zárodek příští dopravní fakulty. Po návratu do Žiliny jsem informoval o tomto rozhovoru pana prof. Lánského a v krátkém čase následovala další úspěšná jednání s vedením vysoké školy v Pardubicích – s panem rektorem profesorem Kudláčkem, s panem prorektorem docentem Koudelkou a s panem kvestorem inženýrem Maršálkem.

Čtěte také: Dopravní fakulta Jana Pernera vznikla před 25 lety

Vedlo se další důležité jednání, které už bylo klíčové a rozhodující.

Takové jednání se konalo na ministerstvu školství 23. září 1992 za účasti zástupců osmi vysokých škol. Pan docent Koudelka za přítomnosti členů Pracovní skupiny pro transfer ve svém vystoupení naprosto přesvědčivě a s věcnými argumenty vyjádřil zájem o pedagogy a studenty ze Žiliny a připravenost  VŠCHT na jejich příchod. Škola nabídla prostory, technické zabezpečení a další zázemí plně vyhovující potřebám dopravní fakulty.

Významnou roli také sehrál dopis pana rektora prof. Kudláčka a pana primátora města Pardubic MUDr. Stránského, který jsme osobně předali ministru školství panu profesoru Piťhovi se žádostí o souhlas s vytvořením dopravní fakulty a s ujištěním, že všechny podmínky pro realizaci fakulty, včetně bytů pro vedoucí akademiky přicházející ze Žiliny, jsou zabezpečeny.

Sám jste byl do příprav vzniku dopravní fakulty zapojen. Co se od Vás očekávalo?

Po konkursním řízení jsem od 1. října 1992 nastoupil jako docent na částečný úvazek a od konce prosince 1992 na plný úvazek na nově zřízenou katedru dopravy na tehdejší Fakultě veřejné správy. Vedoucím katedry byl pan profesor Lánský. Úkolem katedry bylo urychleně připravit založení dopravní fakulty.

Moji hlavní úlohou zejména bylo zabezpečit celou pedagogickou dokumentaci v rámci akreditačního projektu pro další jednání na ministerstvu školství a pro Akreditační komisi, dále podílet se na personálním zabezpečení fakulty a zajistit organizaci přechodu studentů z Žiliny do Pardubic.

Samotná Dopravní fakulta Jana Pernera vznikla k 1. dubnu 1993. Byla zřízena katedra marketingu a technologie dopravy a katedra dopravních prostředků a infrastruktury. Stal jste prvním proděkanem. Jakým směrem jste chtěl, aby se fakulta primárně ubírala?

Určitě to bylo zabezpečení kvalitní výuky v denní i kombinované formě studia podle schváleného akreditačního projektu, dále brzké propojení fakulty se společenskou praxí, rychlé nastartování vědeckovýzkumné činnosti a navázání kontaktů se zahraničními vysokými školami. Pravda, ne všechno se podařilo realizovat tak rychle, jak jsem si představoval. Bylo to pracovně velmi náročné, ale vzpomínám na toto období velice rád. Cíl – založit fakultu – byl dosažen.  

Vzpomenete si na problémy, které provázely přestup studentů na fakultu ze Žiliny?

Nevyskytly se větší problémy. Snad někdy byla obtížnější operativní komunikace s přestupujícími studenty. Neexistovaly takové komunikační technologie, které máme dnes. Zvládli jsme dobře i situace vyvolané rozdělením společného státu.

Jak moc se fakulta za 25 let proměnila?

Původní představa byla, že fakulta bude mít okolo 600 studentů, leč požadavek praxe na absolventy se ukázal významně větší. V současnosti na fakultě studuje cca 1600 studentů ve všech formách studia. Na vzdělávací činnosti se aktuálně podílí 100 akademických a výzkumných pracovníků a 30 technických a administrativních pracovníků. Fakultu v současnosti tvoří sedm kateder.

Od r. 2013 má DFJP unikátní a vysoce specializované Výukové a výzkumné centrum v dopravě.  

Mimo univerzitní kampus má DFJP Vzdělávací a informační pracoviště v Praze, kde probíhá výuka kombinované formy studia a dále pracoviště v České Třebové, kde se koná zejména konzultační a výzkumná činnost. Významnou součástí fakulty je i Akreditovaná zkušební laboratoř.

Nedílnou součástí fakulty je výzkumná činnost, do které jsou zapojováni i studenti doktorských studijních programů a nejlepší studenti navazujícího magisterského studia.

Pracovníci fakulty jsou řešiteli desítky projektů národních a mezinárodních programů, v oblasti železničního výzkumu je od roku 2012 řešen projekt aplikovaného výzkumu Centrum kompetence drážních vozidel (TAČR), z dalších aktuálně řešených projektů lze uvést například projekt  H2020 Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation    (S-CODE),  Experimentální výzkum dynamických účinků vozidla při průjezdu výhybkami různých konstrukcí (aplikovaný výzkum pro DT Výhybkárnu a strojírnu, a. s.), Hybridní lokomotiva a elektronická optimalizace energetiky jejího provozu (projekt MPO – CZ LOKO, a.s., MSV Elektronika s.r.o.), Výzkum a vývoj třínápravového podvozku pro rozchod 1520 mm (projekt TAČR – CZ LOKO, a.s.), Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti, Návrh výlukové činnosti, Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoru a další.

Není neznámé, že uplatnitelnost absolventů je velmi velká, tudíž většina oborů, které zde učí, je nepostradatelných pro průmysl. Po jakých oborech je v současnosti největší poptávka na trhu?

Jak už bylo vzpomenuto, poptávka na trhu práce je po absolventech všech oborů studia. Citelný nedostatek absolventů se ale projevuje hlavně v technických oborech, zejména v oboru kolejových vozidel a v oboru elektrotechniky v dopravě.

Díky propojení teorie s praxí absolventi fakulty již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. DFJP tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce a dlouhodobě se umísťuje do desátého místa v hodnocení fakult z hlediska uplatnitelnosti absolventů v rámci celé České republiky.

Velmi významným úspěchem Univerzity Pardubice spolu s DFJP je, že získala teprve jako čtvrtá mezi vysokými školami tzv. institucionální akreditaci včetně oblasti vzdělávání v oblasti Doprava. DFJP má v současnosti všechny atributy univerzitního pracoviště, svoji činnost realizuje v rámci Univerzity Pardubice, která pro to vytváří všechny potřebné podmínky. DFJP za svou pětadvacetiletou historií vychovala novou generaci dopravních inženýrů, kteří patří k respektovaným odborníkům na dopravním trhu. Praxe potvrzuje, že o absolventy a výsledky výzkumu je zájem, což je zásadním předpokladem pro další úspěšnou existenci fakulty.

Autor: Bc. Věra Přibylová 
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět