Studenti si vyzkoušeli výstavbu provizorních mostních konstrukcí

13. 10. 2014

Před zahájením nového akademického roku se ve Výcvikovém středisku v Kojetíně, Ministerstva dopravy ČR, uskutečnil od 1. do 5. září výcvik studentů Katedry dopravního stavitelství, který byl zaměřen na stavbu mostních provizorií.

Během pěti dnů měli studenti jedinečnou možnost prohloubit své znalosti z oblasti krizového řízení a prakticky si vyzkoušet výstavbu provizorních mostních konstrukcí. Přímo na břehu řeky Moravy si tak účastníci zkusili montáž i demontáž pilířů PIŽMO na roštech, nánožkách a příhradových mostů ŽM-16, MS a TMS.

Závěrečná zkouška

Pracovalo se usilovně a ani občasný déšť na tom nic nezměnil. Nabyté zkušenosti při stavbě ocelových příhradových konstrukcí, prokázané i v závěrečné zkoušce, využijí studenti nejen v předmětech Stavba a rekonstrukce mostů, Kovové mosty či Stavební mechanika, ale někteří z nich třeba i při zpracovávání bakalářských a diplomových prací a v budoucí praxi.

Po prokázání potřebných teoretických a praktických dovedností studenti obdrželi poslední den výcviku potvrzení o absolvovaném kurzu 'Stavba a obnova železničních a silničních mostů'. Vzhledem k velkému zájmu studentů se bude Dopravní fakulta Jana Pernera snažit kurz pořádat každý rok. Tento kurz a další jsou pro studenty Dopravní fakulty připravovány již více než deset let.

Kurzy jako součást výuky

V současné době probíhá příprava možnosti zařazení kurzů do učebních osnov na DFJP. Je třeba také konstatovat, že byla uzavřena dohoda s Ministerstvem dopravy o konání kurzů pro potřeby Dopravní fakulty, kdy náklady kurzu včetně ubytování a stravy nese Ministerstvo dopravy ČR.

Zásadním způsobem se o uzavření dohod a smluv postaral Doc. Ing. Soušek, Ph.D., který je výraznou osobností krizového řízení nejen České republice. Dále je nutné poděkovat akademickým pracovníkům katedry dopravního stavitelství Ing. Šmejdovi, Ph.D., Ing. Řoutilovi, Ph.D., a Ing. Frontzovi za jejich účast a vedení celého kurzu.

Přestože program jednotlivých dní začínal již časně po ránu a končil až v pozdním odpoledni, zůstaly účastníkům síly i na fotbalové utkání, do kterého se zapojili studenti, akademičtí pracovníci i instruktoři kurzu, či večerní posezení u kytary. Děkujeme tímto pořádající organizaci Ministerstva dopravy ČR a instruktorům kurzu a věříme, že se podaří uskutečnit i další ročníky. A bude na co navazovat, protože letošnímu běhu se podařilo nasadit laťku hodně vysoko!

Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D., Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět