Dopravní fakulta má své první zahraniční absolventy. Státní závěrečné zkoušky skládali v angličtině

14. 07. 2015

Historicky první státní závěrečné zkoušky vedené v anglickém jazyce se na Dopravní fakultě Jana Pernera uskutečnily v úterý 9. června. Konaly se na Katedře dopravních prostředků a diagnostiky, kde své studium úspěšně ukončila pětice zahraničních studentů z Turecka. Své diplomy následně obdrželi při slavnostní promoci inženýrů v univerzitní aule.

Turečtí studenti nastoupili do navazujícího magisterského studijního programu Transport Engineering and Communications (Dopravní inženýrství a spoje) v oboru Transport Means – Railway Vehicles (Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla) v akademickém roce 2013/14. Přestože tento obor patří k těm, které jsou na dopravní fakultě kromě českého jazyka akreditovány i v jazyce anglickém již delší dobu, teprve letos v červnu byla poprvé tato cizojazyčná akreditace využita v rámci kompletního navazujícího magisterského studia zahraničních studentů. 

Novinka pro studenty i vyučující

Studium absolvovalo v plném rozsahu celkem pět studentů. Vzhledem k tomu, že žádný z nich nestudoval obdobný obor v prvním stupni vysokoškolského vzdělání, tedy v bakalářském studiu na domovské Anadolu University v tureckém Eskişehiru, bylo pro všechny studenty velmi náročné doplnit si potřebné základní odborné vědomosti a k tomu ještě porozumět i složitějším technickým předmětům navazujícího magisterského studia. Navíc studenti museli veškeré nové poznatky studovat v cizím jazyce.

Výuka všech předmětů navazujícího studia oboru Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla v cizím jazyce byla náročná také pro vyučující. Souběžně s touto výukou v anglickém jazyce probíhala i běžná výuka tohoto oboru také pro české studenty.

Diplomovou práci úspěšně obhájilo pět zahraničních studentů

Zahraniční studenti z Turecka přistupovali od počátku svého studia k výuce velmi aktivně. Toto jejich úsilí se nakonec velmi pozitivně projevilo u státních závěrečných zkoušek, kde všichni bez větších problémů prokázali potřebné znalosti.

Své diplomové práce a znalosti z problematiky kolejových vozidel obhájili před státní zkušební komisí složenou jak z pedagogů dopravní fakulty, tak i dvou významných a v zahraničí uznávaných odborníků z praxe, Ing. Zdeňkem Malkovským, generálním ředitelem Výzkumného ústavu kolejových vozidel, a Ing. Petrem Kavánem, Ph.D., ředitelem pro techniku a rozvoj Výzkumného ústavu železničního. Předsedou státní zkušební komise byl prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., z katedry dopravních prostředků a diagnostiky. 

Píle a úsilí studentů se zúročily, důkazem je červený diplom

Dva absolventi dosáhli i na lepší celkové hodnocení studia včetně státní závěrečné zkoušky. Student Abdulkadir ZIREK ukončil studium s hodnocením 'graduated with distinction' (prospěl velmi dobře) a student Özgür YURDAKUL obdržel při promoci červený diplom, tedy jeho hodnocení studia bylo stupněm 'graduated with high distinction' (prospěl s vyznamenáním). Státní zkušební komise rovněž navrhla nejúspěšnějšího z diplomantů, Özgüra YURDAKULA, na mimořádné stipendium za vynikající úroveň diplomové práce a za výborné studijní výsledky. Student zpracoval velmi přínosnou diplomovou práci na téma 'Measurement of Wheel Force on the Rail' (Měření kolové síly na kolejnici), ve které se pod vedením Ing. Martina Kohouta, Ph.D., zabýval možností nepřímého (tenzometrického) měření svislých kolových sil na základě deformace kolejnice vzniklé zatížením kolejovým vozidlem. V rámci této diplomové práce se podílel také na realizaci náročného experimentu, a to v úzké spolupráci s českotřebovskou společností CZ LOKO, a.s., se kterou dopravní fakulta v rámci své výzkumné činnosti dlouhodobě aktivně spolupracuje.

Diplomy obdrželi všichni absolventi tradičně při slavnostní promoci inženýrů, která se konala dne 24. června v Aule Arnošta z Pardubic. 

Studenti na fakultě zůstanou, pokračovat budou v doktorském studiu

Mnozí z úspěšných absolventů projevili zájem též o doktorské studium na naší dopravní fakultě a budou se tak moct připojit k deseti svým krajanům, kteří před dvěma lety svá doktorská studia na fakultě zahájili. Zahraniční studium v navazujícím magisterském i doktorském studijním programu všech těchto studentů je podporováno tureckou vládou za účelem získání kvalitních technických odborníků v rozvíjejícím se oboru kolejové dopravy.

Dopravní fakulta Jana Pernera může být jistě hrdá na to, že byla před dvěma lety tureckou stranou vybrána jako vzdělávací instituce, která poskytne kvalitní „kolejácké“ vzdělání. Můžeme si jen přát, aby podobných zahraničních zájemců o studium na Dopravní fakultě Jana Pernera bylo více a naše fakulta, resp. univerzita, tak získávala stále větší prestiž nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V rámci těchto státních závěrečných zkoušek bylo obhajováno následujících pět diplomových prací:

Bc. Eren BALABAN: Theoretical and Experimental Analysis of Flexi-coil Helical Spring Stress (Teoretický a experimentální rozbor namáhání flexicoil pružin), vedoucí práce: Ing. Aleš HÁBA, Ph.D.

Bc. Fatih BOZKURT: Structural and Mechanical Heterogenities of Fine Grain Steel Welded Joints Used in Construction of Rail Vehicles (Strukturní a mechanické heterogenity jemnozrnné oceli po svařování používané v konstrukci kolejových vozidel), vedoucí práce: prof. Ing. Eva SCHMIDOVÁ, Ph.D.

Bc. Bekir Tuna KAYAALP: Analysis of Material Deformation Response to Dynamic Tensile Tests (Rozbor deformační odezvy materiálu při dynamických tahových zkouškách), vedoucí práce: prof. Ing. Bohumil CULEK, CSc.

Bc. Özgür YURDAKUL: Measurement of Wheel Force on the Rail (Měření kolové síly na kolejnici), vedoucí práce: Ing. Martin KOHOUT, Ph.D.                                    

Bc. Abdulkadir ZIREK: Anti-slip Protection and Control of the Traction Motor of a Rail Vehicle (Protiskluzová ochrana ve vztahu k řízení trakčního motoru kolejového vozidla), vedoucí práce: doc. Ing. Michael LATA, PhD.

 

Ing. Aleš Hába, Ph.D.
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět