Soutěž „O nejlepší program obnovy vesnice“ odtajnila vítěze

14. 04. 2015

První ročník soutěže „O nejlepší program obnovy vesnice“ poznal své vítěze. Nejlepší studentský projekt byl vyhlášen na hodnotícím kolokviu ve čtvrtek 26. března v budově Fakulty ekonomicko-správní (FES) Univerzity Pardubice.

Cílem soutěže bylo vytvořit program obnovy vesnic podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z roku 2014. Studenti si tímto projektem mohli ověřit své vědomosti a dovednosti v praxi. Soutěž byla zahájena iniciačním workshopem v dubnu 2014, v jejím průběhu byly pro soutěžící pořádány odborné workshopy, na které studenti v součinnosti se zástupci příslušných obcí navázali analytickou prací, ústící do konstruktivní, syntetizující tvorby programu obnovy a rozvoje dané obce.

V krátkém úvodu připomněla vedoucí ústavu regionálních a bezpečnostních věd genezi zhruba rok probíhajících soutěžních aktivit i význam spolupráce aplikační a akademické sféry při budování znalostní společnosti v ČR, následně k soutěžícím promluvila děkanka FES doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., paní Kateřina Korejtková představila členy hodnotící komise z aplikační sféry a proběhlo losování pořadí prezentací soutěžících.

Pak začalo pravé soutěžní klání. Není možné ale nepřipomenout: do soutěže se nominovalo 8 soutěžních týmů, z nichž jen 6 dospělo až do závěrečného kolokvia. Roční práce na programech rozvoje, jejich analytické části, vymezení vize obce, zpracování strategické, návrhové části a v neposlední řadě projednávání se zástupci obce v různých fázích zpracování, nevyjímaje ani dotazníková šetření mezi obyvateli obce, představovala vskutku náročnost, kterou ne všichni studenti (i ti odhodlaní to zvládnout) nakonec zvládli.

Verdikt hodnotící komise, která konstatovala, že rozhodování bylo velmi obtížné, neboť všichni, kdož dospěli až do fáze závěrečného kolokvia, prokázali vysokou úroveň, a tudíž není možné neocenit žádného z nich, je následující:

1. místo         

Bc. Michaela Bidmonová a Bc. Marie Hladíková

(obě obor Regionální rozvoj, specializace Urbanismus)

za POV obce Bojanov

2. místo

Bc. Pavlína Kalousová a Bc. Jakub Muška

(oba obor Regionální rozvoj, specializace Urbanismus)

za POV obce Valy

3. místo

Bc. Petr Hainc

(obor Ekonomika veřejného sektoru)

za POV obce Dříteč

4. až 6. místo nebylo odlišováno z hlediska pořadí a jde (abecedně řazeno dle názvu obce) o POV

obec

zpracovatelé

studijní obor

Čeperka

Bc. Magdalena Kalinová

Regionální a informační management

Bc. Martin Vosáhlo

Regionální a informační management

Horní Bradlo

Bc. Denisa Mišková

Regionální rozvoj, specializace Urbanismus

Bc. Michal Kos

Regionální rozvoj, specializace Urbanismus

Ráby

Bc. Hana Purkertová

Regionální a informační management

Bc. David Štorek

Ekonomika veřejného sektoru

 

Soutěžícím byly na místě předány certifikáty, osvědčující prokázání analytických a tvůrčích schopností při zpracování programu obnovy a rozvoje obce v rámci soutěže „O nejlepší program obnovy vesnice“ pořádané pod záštitou senátora Ing. Petra Šilara. Předání diplomů v Senátu Parlamentu České republiky je plánováno na 27. května 2015.

Soutěž se zaměřila na programy obnovy a rozvoje jednotlivých obcí. O tom, že studenti naší fakulty jsou s to vypořádat se i s komplexnějším problémem, přesvědčila přítomné Bc. Ivana Pazderková, studentka oboru Regionální rozvoj specializace Urbanismus, která prezentovala část své diplomové práce zaměřené na tematiku strategie rozvoje mikroregionu Podhůří Železných hor pro období let 2015-2020.

Všem, kdo se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci soutěže, patří upřímný dík. Nelze provést jmenovitý výčet zainteresovaných ze zúčastněných MAS, univerzitního Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice i samotného Ústavu regionálních a bezpečnostních věd FES, nechtěně by se třeba na někoho nespravedlivě zapomnělo. Přitom každé „kolečko fungujícího soukolí“ zajistilo úspěšnou realizaci (prvního ročníku) soutěže O nejlepší program obnovy vesnice.

 

Jeden postřeh na závěr

Jako host se závěrečného kolokvia zúčastnil zástupce MAS Region Kunětické hory, který se mě o jedné přestávce mezi prezentacemi zeptal: „To se tady fakt učí?“ „….ano,“ odpověděla jsem, „…to studenti oboru Regionální rozvoj umí, ostatní, jak vidět, to po poskytnutém návodu v rámci soutěže zvládají rovněž…' Nebyla to samoúčelná aktivita. Podobné akce propojující akademickou a aplikační sféru mají smysl. Jsou účelné, významné pro studenty, pro praxi (zde obce) i pro prestiž samotné naší univerzity.

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Ústav regionálních a bezpečnostních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět