Studenti Fakulty chemicko-technologické budou blíž výzkumu a vývoji nových léků

1. 12. 2015

Jedněmi z absolventů, které produkuje Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, jsou odborníci na problematiku výzkumu a vývoje nových léčiv a materiálů určených pro medicinální aplikace. Studenti mohou získat podporu a ocenění své práce a možnost prosadit se v této perspektivní oblasti farmakochemie již v průběhu studia.

Fakulta na začátku října podepsala memorandum o spolupráci s inovativní světovou farmaceutickou společností Pfizer Česká republika. Díky tomu budou mít studenti možnost v průběhu studia absolvovat nejrůznější stáže nebo si vybrat témata svých závěrečných prací tak, aby spolupracovali s farmaceutickým průmyslem v oblasti farmaceutických výrob a materiálů určených pro aplikace v medicíně.

Výsledky spolupráce budou přínosem především pro pacienty

„Partnerství s farmaceutickým sektorem vytváří vzájemný prospěšný model vědecké spolupráce, který umožňuje výměnu cenných informací a pomáhá posouvat hranice oboru ve prospěch léčby pacientů. Předmětem spolupráce by měla být i podpora nejlepších studentských prací v oblasti biotechnologií a farmakochemie,“ komentuje budoucí spolupráci děkan fakulty prof. Petr Kalenda. V oblasti výzkumu je stále prostor pro vývoj nových přípravků.

Již nyní vznikaly na fakultě velmi povedené a užitečné závěrečné práce, a to na všech stupních studia. „Velmi často se studenti při řešení diplomových prací zabývají chemií léčiv, ať už se jedná a o analytickou kontrolu nebo o provádění či optimalizaci organických syntéz léčiv a jejich meziproduktů,“ dodává k výuce farmakochemie prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., z Ústavu organické chemie a technologie. „Za zmínku stojí například práce Ing. Lucie Podzimkové, která se zabývala stanovením omamných a psychotropních látek v netradičních matricích. Studentka Ing. Jana Baťová se zabývala studiem aminolýzy Ezetimibu nebo např. Ing. Karel Pauk, Ph.D., který zkoumal syntézu a biologickou aktivitu N-aryl/alkyl-salicylamidů a jejich prekurzorů,“ komentuje závěrečné práce studentů profesor Sedlák.

Na fakultě vzniká řada povedených závěrečných prací

„V navazujících studiích se studenti významnou měrou podílejí na projektech svých školitelů, kde je zaměření často orientováno na vědecký výzkum související s problematikou farmaceutické chemie,“ dodává profesor Sedlák. Některé práce získaly i zvláštní ocenění. Například studentka Ing. Eliška Drabinová, Ph.D., za svou práci Syntéza a charakterizace konjugátů substituovaných poly(ethylenglykolů) s vybranými léčivy získala v roce 2010 v kategorii doktorandů a absolventů doktorského studia Cenu za Farmacii Francouzského velvyslanectví a firmy Sanofi-Aventis. Student Ing. Jiří Jiří Váňa, Ph.D. v kategorii doktorských disertačních prací získal v roce 2012 Cenu Siemens 2012 za práci Mechanisms of ring transformations of isothiouronium salts derived from bromolactones.

Studenti Fakulty chemicko-technologické, kteří se nebudou bát ponořit se více do studia a současně na sobě systematicky pracovat, tak budou mít i po ukončení svého studia snazší cestu k vysněným pozicím ve farmaceutických firmách a výzkumných ústavech coby svých budoucích zaměstnavatelů.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět