Kavárna Universitas přiblížila osobnost Mistra Jana Husa i resocializační pedagogiku

8. 03. 2016

Diskusní večery v Kavárně Universitas se točí okolo nejrůznějších témat, od těch přírodovědných přes společenskovědní až po historická. Poslední dvě přednášky zimního semestru zavedli zájemce na setkání s Mistrem Janem Husem a představily poměrně mladou vědní disciplínu resocializační pedagogiku.

V závěru roku jsme si připomněli výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa. O této osobnosti nám přednášel ThDr. Martin Chadima, Th.D. Doktor Chadima je teolog, středoškolský a vysokoškolský pedagog, duchovní Církve československé husitské. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem. Poslední jeho kniha nese název Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník (Česká biblická společnost 2014).

Jak šel život s Mistrem Janem Husem?

Mistr Jan Hus se narodil pravděpodobně v Husinci u Prachatic, který byl malou zastrčenou vesničkou. Jak se dostal do Prahy, nevíme. Možná mu pomohl lékař Křišťan z Prachatic, který léčil i Karla IV. Nejspíš Husovi zaplatil studia. Hus se stal knězem. Od roku 1402 byl kazatelem v Betlémské kapli a mezi lety 1403–1407 byl „hvězdou“ tehdejšího kléru. Od roku 1408 byl ovšem vnímán za hlavu viklefismu. Tato situace se ještě zdramatizovala po vydání Kutnohorského dekretu, kdy pražskou univerzitu opustili cizinci. Ti po Evropě roznášeli, že Jan Hus je hlavou viklefismu v českých zemích. Spolu se Štěpánem z Pálče byl z viklefismu obviněn. Zatímco Štěpán z Pálče přešel na stranu církevního vedení, Jan Hus vytrval až do konce. Na podzim roku 1414 dorazil Hus do Kostnice, kde byl zadržen a obviněn. Ze žalob, které jej označovaly za těžkého kacíře, se pokusil vyvinit. Jeho snaha ovšem byla neúspěšná a 6. července 1415 byl upálen.

Do kavárny zavítal děkan Fakulty filozofické

Do nového roku jsme vstoupili přednáškou o resocializační pedagogice. O této poměrně nové a velmi aktuální vědě pohovořil prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Pan děkan je profesorem v oboru pedagogika, autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí. Jeho odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení.

Co je „normální“?

Resocializační pedagogika je integrovaná věda, která využívá výsledků základního výzkumu z oblastí, jako je medicína, pedagogika, psychologie či historie. Tyto výsledky se poté snaží propojovat. Cílovou skupinou, kterou se resocializační pedagogika zabývá, je prakticky celá společnost. Naše společnost se skládá z lidí, kteří mají různé životní zkušenosti. Naprostá většina z nás nenarušuje tradiční hodnotovou normu – nevymyká se. Existuje ale i skupina lidí, kteří tuto normu překračují – ať už vědomě (přestupky, trestné činy…), či nevědomě (kulturní odchylky…). V naší společnosti máme definovány nejrůznější odchylky, ale nikoliv pojem „normalita“. Rozvoj zdravotnické, psychologické a pedagogické diagnostiky vedl k vzrůstu počtu diagnóz. V současné společnosti také dochází k frustraci jedinců, která může vést k emočním výbuchům a agresivitě. Na rozdíl od USA je v naší zemi vyhledání odborné pomoci určitým tabu. 

Bc. Kateřina Šraitrová
studentka Fakulty chemicko-technologické


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět