Studenti podruhé organizovali konferenci Think!

17. 06. 2016

V pardubickém Klubu Divadla 29 uspořádali studenti filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice již druhý ročník studentské konference Think!. Během ní přednesli své příspěvky nejen studenti filosofie, ale také ostatních humanitních oborů, pro něž byla konference určena. Na programu bylo mimo jiné také předání cen výhercům soutěže o nejlepší esej pro střední školy.

Konference Think! není záměrně tematicky vymezená, díky čemuž vzniká prostor pro rozmanitou škálu příspěvků ze všech humanitních oborů. Zúčastnění tak mohou nahlédnout konkrétní problémy z různých perspektiv a seznámit se i s poznatky, k nimž by se mnohdy při svém každodenním studiu nedostali. Obohatit své znalosti a diskutovat s přítomnými mohli letos ve středu 11. května.

Na konferenci se představila desítka řečníků z celé republiky

O pestrosti konference přitom jasně svědčí i její letošní program. Celkově vystoupilo deset účinkujících, kteří přijeli z různých koutů naší země a především z odlišných kateder. Konferenci zahájil Martin Černý (Historické vědy, UJEP) svým příspěvkem, ve kterém obšírně nastínil problematiku reformních myšlenek českého duchovního prostoru 14. a 15. století, v němž hrál ústřední roli Matěj z Janova a Jan Hus. Následoval Václav Hynčica (Filosofie, MU), který poukázal na problém výroků týkajících se neexistujících objektů. Po krátké pauze si vzal slovo Marek Soukup (Ekonomie, MU) s příspěvkem, v němž se zabýval konceptem společenské instituce v tradiční institucionální ekonomii. Soukup seznámil posluchače nejenom s odlišným pohledem na společenskou instituci, jenž není v současné ekonomii dominantním proudem, ale také nastínil vlastní klasifikační schéma instituce. Zcela do jiné oblasti zájmu nás účastníky konference následně zavedla Radmila Kaděrová (Kulturní dějiny, OU). Ta se snažila ukázat změny ve volnočasovém cestování dětí a mládeže od 2. poloviny 20. století do současnosti, a to na základě výzkumu z obce Čeladná a jejího okolí.

V druhém bloku konference zazněl jako první příspěvek Martina Zacha (Německá a francouzská filosofie, FHS UK), který se pokusil obhájit často kontroverzně chápaný scientismus jakožto rozumnou pozici, což mezi účastníky konference vyvolalo nemalou diskusi. Poté představil Tomáš Resl (Filosofie, UPa) ve velice poutavé prezentaci koncepci komunikace znalosti v tradiční filosofické analýze, a posléze naznačil i její možnou alternativu. Vyústěním celého jeho výkladu přitom byly důsledky obou přístupů pro možnosti sdílení a předávání znalosti. Ještě předtím než se dostal ke slovu další prezentující, proběhlo předání cen výhercům za nejlepší esej pro střední školy.

Katedra filozofie pomáhá středoškolákům rozvíjet písemný projev

První ročník tohoto projektu-soutěže se konal v roce 2014. Jeho cílem je podpořit argumentační gramotnost studentů za hranicemi univerzity a navázat komunikaci se středními školami. Jak se totiž v poslední době ukazuje, čeští středoškoláci ve srovnání se svými zahraničními kolegy dostatečným způsobem nerozvíjí svůj písemný projev, v důsledku čehož mnohdy nejsou schopni vhodně argumentovat a kriticky analyzovat problematické společenské otázky. Tato soutěž si proto klade za cíl podnítit mladé lidi ke kritickému zamyšlení a k soustředěnému promýšlení společensko-vědních problémů. Letošní rok nebylo obsazeno první místo, a proto došlo k vyhlášení třech výherců, kteří shodně obsadili 2. až 4. místo. Jmenovitě se jednalo o studenty Daniela Fiedlera (OA a HŠ v Havl. Brodě), Terezu Kráčmarovou (Gymnázium a SOŠPg v Nové Pace) a Antonína Vodvárku (Gymnázium SŘMR ve Skutči). Vítězné eseje jsou k nahlédnutí na stránkách katedry filozofie.

Program pokračoval i odpoledne

Odpolední program konference pokračoval příspěvkem Petra Havlína (Filosofie, UPa), který představil brýle pro virtuální realitu a jejich možné důsledky pro každodenní život jednotlivců, jakož i pro budoucnost celé společnosti. Do úplně jiného problému nás uvedl Jakub Weiner (Ekonomie, MU), jenž se snažil odpovědět mimo jiné na zásadní otázky týkající se způsobu nahlížení na sociální fenomény – zda lidé myslí dříve na sebe či ostatní, anebo zda lze lidské chování s rozumnou přesností předpovídat. Předposledním vystupujícím byl Jaroslav Pešek (Filosofie, JČU), který ve svém příspěvku porovnal dvě koncepce spravedlnosti, a to pojetí spravedlnosti u Emmanuela Lévinase a u Johna Rawlse. Poslední, poeticky laděný příspěvek přednesla Zuzana Maršálková (Filosofie, UPa). Jejím východiskem pro promýšlení rozporu mezi životem a vědou byly úvahy Antoina de Saint-Exupéryho, poukazující na hrozbu, jež vyplývá z přílišného podléhání vědě.

Druhý ročník konference úspěšně za námi

Ohlédneme-li se za druhým ročníkem studentské konference Think!, lze snad oprávněně říci, že její účel byl zcela naplněn – studenti nejrůznějších humanitních oborů přinesli ostatním vhled do současného výzkumu jednotlivých věd, ale také získali cenou reflexi své práce. Závěrem bychom chtěli poděkovat těm, bez jejichž pomoci či účasti by konference jistě neproběhla. Děkujeme tak hlavně katedře filosofie, které pod svou záštitou konferenci umožnilo, nakladatelství Pavel Mervart za poskytnutí cen do soutěže o nejlepší esej pro střední školy, tak také Klubu Divadla 29, v jehož prostorách se konference konala a v neposlední řadě také všem účinkujícím.

Mgr. Filip Zrno
Katedra filozofie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět