Vrcholí imatrikulace studentů-prváků. Restaurátory opustili úspěšní absolventi

7. 11. 2017

Kromě plnění povinností spojených se zahájením studia na vysoké škole čekaly na nové studenty všech sedmi fakult Univerzity Pardubice i jiné aktivity, při nichž jsou oficiálně uváděni do akademické obce. V těchto dnech čekají imatrikulační sliby už pouze na studenty Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty chemicko-technologické. Ostatní studenti už mají svůj první slavnostní vysokoškolský obřad za sebou.

V letošním akademickém roce 2017/2018 se na Univerzitu Pardubice přihlásilo ke studiu ve všech typech studia – bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském – celkem přes 7 900 vysokoškoláků. Do prvních ročníků bakalářských studijních programů všech 7 fakult nastoupilo téměř 2 400 studentů z nich. Mezi tradice začátku každého akademického roku patří skládání imatrikulačního slibu, symbolický zápis nových studentů fakulty do matriky studentů Univerzity Pardubice a jejich slavnostní uvedení do akademické obce na počátku jejich vysokoškolských studií. Tyto slavnostní akademické obřady se konají v Aule Arnošta z Pardubic a nyní jsou na programu ještě dva. Fakulta ekonomicko-správní uvede své nové studenty do akademické obce ve čtvrtek 9. listopadu a Fakulta chemicko-technologická v pátek 10. listopadu.

Obřad v Litomyšli zpestřila instalace děkana

Na naší jediné umělecky zaměřené Fakultě restaurování v Litomyšli mělo toto slavnostní shromáždění v prostorách zámeckého pivovaru litomyšlského zámku i další rozměr. Nejenže zde na slavnostní imatrikulaci složilo slib 15 nových posluchačů fakulty čtyř studijních oborů studijního programu Výtvarná umění, ale především zde bylo završeno jmenování nového děkana jeho ceremoniálním uvedením do funkce. Radomír Slovik složil slib a z rukou rektora přijal děkanský řetěz jako symbol děkanského úřadu.

Čtěte také: Rozhovor s novým děkanem Fakulty restaurování 

Součástí slavnostního akademického obřadu v Litomyšli byla i bakalářská sponze a promoce nových absolventů, při níž diplom a titul „bakalář umění“ získalo 10 absolventů, diplom a titul „magistr umění“ získalo 12 absolventů. Za kolektiv promujících studentů se milými slovy ve velmi originálním proslovu se všemi rozloučil absolvent MgA. Pavel Mrověc. Hned v úvodu upozornil na to, že někteří lidé si myslí, že restaurátor je od slova restaurace a že se tedy zabývají pohostinstvím a gastronomií v restauračních zařízeních. Význam tohoto slova však spočívá v obnově, znovuzřízení či ozdravení. Ostatně právě v restauracích se restaurátoři po práci často setkávají a „regenerují“. 

Léčíme to, co je bezpečně neživé

„V řeči jednoho z mých předchůdců před lety také zazněla paralela restaurátora s lékařem. I já s oblibou tvrdím, (zvláště svým lékařům), že titul MgA. je podobný jako MUDr., jen s tím rozdílem, že léčíme to, co je bezpečně neživé a když už je na díle něco živého, snažíme se to co nejúčinněji zahubit. Ovšem hmotné kulturní statky, které nás obklopují ve své každodennosti, jsou dokladem našich předků v minulých staletích a jejich zachování zárukou lidské kulturní kontinuity. Tedy dokladem, živým dokumentem lidského ducha a života,“ pokračoval Pavel Mrověc, který byl v průběhu svého studia svědkem velkého rozvoje studentů. Je přesvědčen, že k němu vedl právě individuální a přátelský přístup pedagogů, svěřená práce a odpovědnost za ni, někdy i značná časová vytíženost studiem. Současně poděkoval svým pedagogům a všem ostatním pracovníkům fakulty za trpělivost, ochotu a obětavost při předávání cenných odborných znalostí a dovedností. 

Slova díků i povzbuzení k další práci

Konfucius tvrdí: „Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: zaprvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; zadruhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a zatřetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“

„Vnímáme, že všechny tyto cesty naše pouť studiem díky vám a díky jedinečnému charakteru restaurátorského povolání zahrnovala. Velké poděkování patří našim rodičům a blízkým za duševní a materiální podporu i obětavost, se kterou nás doprovázeli. Bez jejich podpory by naše studium bylo mnohem náročnější, pokud by vůbec bylo možné. Ukončení každého studia by mělo být závazkem ke studiu dalšímu, tedy studiu jako celoživotní pouti, ať už to každý z nás pojme jakkoli. Slovy »Audere est facere« – »Troufat znamená činit« aneb »Odvaha neváhá« se ještě jednou loučíme a naposledy děkujeme. Na léta studia na naší Fakultě restaurování budeme s láskou vzpomínat. Přeji nám, aby nás naše práce bavila, snad i dobře živila,“ rozloučil se s hosty slavnostního obřadu netradičně a velmi originálně úspěšný absolvent Pavel Mrověc.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět