Univerzita Pardubice roste, i díky EU

28. 05. 2019

Přes dvě miliardy korun, nové budovy, učebny, laboratoře. To je výsledek podpory, kterou od Evropské unie dostala Univerzita Pardubice. Letos je to přesně 15 let od vstupu České republiky do EU, a my si výročí společné Evropy rádi připomínáme.

Díky projektům z EU měla univerzita možnost studentům zmodernizovat učebny, posluchárny i  laboratoře, v některých případech se postavily celé nové budovy nebo zavedly elektronické informační zdroje v univerzitní knihovně. Nejvýznamnějšími investicemi, které mohla škola s pomocí evropských peněz uskutečnit, jsou Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum  - UNIT, Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT, Výukové a výzkumné centrum v dopravě- VVCD, ale také Chemické elektronické informační zdroje pro VaV - ChemEIZ, Výukový areál Polabiny – VAP.

Velký význam pro Univerzitu Pardubice má podpora výzkumu, například ERC Starting grant pro vědce Dr. Ing. Jana Macáka – CHROMTISOL (v rámci programu HORIZON 2020). Ten své bádání zaměřil na novou generaci hybridních fotovoltaických článků a od ERC získal finanční podporu v hodnotě 45 milionů korun. Pomoc z projektu získal také projekt projekt „Hmotnostní spektrometrie při hledání lipidových biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny“ (MASSCAN), který vede prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. Ten získal podporu v českém programu ERC CZ, navazujícím na ERC program vyhlašovaný Evropskou výzkumnou radou.

„Je důležité, aby naše univerzita nabízela studentům i vědcům to nejmodernější zázemí pro jejich růst a dobré výsledky. Zároveň ale chceme poskytovat velmi kvalitní výuku, mít zajímavé obory, a také být dobrým a atraktivním zaměstnavatelem. Možnosti, které členství v Evropské unie poskytuje, nám k tomu pomohly a stále pomáhají,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Z aktuálního Operačním programu (OP VVV) dnes univerzita realizuje hned několik projektů, které budou znamenat inovaci a modernizaci studijních programů (Bc. – Ph.D.), a také modernější infrastrukturu.

Peníze z EU podporují také pracovní a studijní výměny akademiků a vysokoškoláků. Univerzita se v roce 2004 zapojila do programu Socrates/Erasmus,  Erasmus a později Erasmus+, který dává možnosti sbírat zahraniční zkušenosti tisícům studentů i akademiků. V rámci programu Erasmus+, stráví každý rok více jak 100 studentů Univerzity Pardubice semestr na zahraniční vysoké škole a přibližně stejný počat cizinců přijíždí do Pardubic. Dnes nabízí Univerzita stáže a studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v 36 zemích a do dalších desítek zemí její studenti i akademici mohou vyjet v rámci jiných programů či bilaterálních smluv.

2004 Od tohoto roku řeší Univerzita Pardubice projekty EU (Operační programy, Rámcové programy EU – HORIZON 2020 a 5. – 6. RP, Erasmus). miliardy korun získala z EU, zhruba 90 miliónů korun dodala z vlastních zdrojů.

 

Letos podala univerzita několik projektů, na které žádá podporu z Evropské unie. Jedním z nich je projekt Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice, který cílí na kvalitnější vzdělávání zaváděním nových metod výuky, vyšším počtem předmětů nově vyučovaných v angličtině, podporou distančního vzdělávání, akreditací nových studijních oborů a  posílením internacionalizace. Další projekt Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa  má přinést kvalitu do vzdělávací infrastruktury a kromě vysoké kvality výuky zlepšit přístup znevýhodněných skupin. Univerzita také žádá o projekt na HR strategii rozvoje Univerzity Pardubice, který pomůže rozvoji lidských zdrojů a řízení výzkumné organizace, zjednoduší administrativu a vytvoří příjemnější pracovní prostředí. Cílem je získat ocenění HR Award.

Univerzita rostla i díky podpoře státu. Nejvýznamnější investicí v její historii a zároveň jednou z největších staveb v resortu vysokých škol je stavba moderního areálu Fakulty chemicko-technologické. Od veřejné soutěže v roce 2001 a zahájení výstavby v roce 2005 to trvalo 4 roky než do nových poslucháren usedli první studenti. Stavba za 1,3 miliardy korun získala hned po dokončení v roce 2009 hlavní cenu v prestižní architektonické soutěži Grand Prix architektů.

Významné projekty Univerzity Pardubice podpořené z EU:

 • Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT.
  Rekonstrukce historicky cenného a památkově chráněného objektu univerzity na moderní, špičkově technicky informačně a technologicky vybavené zázemí pro výuku, specializované laboratoře a učebny vybavené nejmodernějšími IT technologiemi a rozvoj struktury doktorských programů
 • Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT
  Hlavním cílem projektu bylo zmodernizovat stávající univerzitní infrastrukturu na nám. Čs. Legií, která umožnila zvýšit kvalitu vzdělávání a realizovat inovace v magisterských a doktorských, materiálově orientovaných studijních programech na Univerzitě Pardubice. Součástí byly také nově vzniklé učebny s novými přístroji.
 • Výukové a výzkumné centrum v dopravě- VVCD
  Výstavba zcela nového odborného centra centra rozvíjejícího vzdělávání a výzkumné aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera UPa, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi dostupnými v oblasti dopravy pro zkvalitnění výuky studentů ve všech stupních vysokoškolského vzdelávání s vazbou na potřeby praxe.
 • Výukový areál Polabiny – VAP
 • Nový výukový areál nahradil nevyužívaný areál těžkých laboratoří DFJP, rozšíříl výukové a výzkumné zázemí hlavního kampusu Univerzity Pardubice. Přeměnou prostoru na posluchárny a laboratoře, vznikl nový univerzitní bufet a v atriu nového objektu také klidová zóna s Lavičkou Václava Havla.
 • Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ.
  Univerzitní knihovna získala elektronické informační zdroje. Dalším cílem projektu byla optimalizace síťového prostředí a obnova hardwarového a softwarového vybavení v rešeršních studovnách, nové tiskárny, počítače a knižní skenery.

Mgr. Martina Macková

Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět