Univerzita Pardubice získala znovu evropský certifikát „DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL“

19. 06. 2014

Evropská komise udělila znovu Univerzitě Pardubice zvláštní osvědčení, tzv. Diploma Supplement Label, které potvrzuje kvalitu vydávaného mezinárodního dokladu o získané kvalifikaci při absolvování jakéhokoliv akreditovaného studijního programu na Univerzitě Pardubice.

„Univerzita Pardubice obhájila certifikát Diploma Supplement Label, udělený Evropskou komisí v roce 2009 univerzitě na čtyři roky, i pro další období 2013 – 2016. Jsme velice rádi, že Univerzita Pardubice takto úspěšně prošla poměrně složitým procesem hodnocení vydávaného dodatku k diplomu a osvědčila jeho mezinárodní kvalitu,“ sdělil prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Diploma Supplement usnadňuje uznání dosaženého vzdělání v zahraničí

Univerzita Pardubice uděluje dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement, všem svým absolventům spolu s klasickým diplomem o absolvování studia již od roku 2005. Dodatek k diplomu vhodně doplňuje základní doklady o vysokoškolské kvalifikaci, slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. Aby usnadnil držiteli uznání dosaženého vzdělání i v zahraničí, je vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce a obsahuje mezinárodně standardizovaný formát osvědčovaných údajů.

Dvojjazyčný dodatek k diplomu obdrží každý absolvent univerzity

Všichni studenti, kteří na Univerzitě Pardubice absolvují některý z bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských studijních programů, automaticky a zdarma dostávají kromě svého absolventského diplomu i dvojjazyčný dodatek k diplomu - tzv. Diploma Supplement. Ten obsahuje kromě informací o totožnosti držitele kvalifikace a druhu a úrovni vzdělání také informace o konkrétním obsahu absolvovaného studijního programu a oboru a dosažených výsledcích v jednotlivých studovaných předmětech. Zaměstnavatel se z něj také může dozvědět, zda student absolvoval část studia na zahraniční vysoké škole. Poslední strana dokladu informuje o národním vysokoškolském vzdělávacím systému.

Důvodem vzniku byly přetrvávající problémy s uznáváním dokladů o dosaženém vzdělání

Důvodem zavedení jednotného mezinárodního dokladu o dosažené vysokoškolské kvalifikaci v rámci členských států Evropské unie byly přetrvávající problémy s uznáváním dokladů o vzdělání v celosvětovém měřítku. Proto bylo v rámci tzv. Boloňského procesu a na základě komuniké ministrů zodpovědných za vysoké školství ze září 2003 deklarováno, že od roku 2005 každý absolvent vysoké školy obdrží jako doklad o dosažené kvalifikaci bezplatně i dodatek k diplomu, a to v některém z široce používaných evropských jazyků. Jednotný Dodatek k diplomu - Diploma Supplement se tak stal prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titulů, osvědčení atd.). Certifikát Diploma Supplement Label uděluje Evropská komise těm institucím, které prokázaly zajištění trvalé kvality a mezinárodní standardizace vydávaných absolventských dokladů.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět