V rámci listopadových oslav se udělovaly tituly i ocenění

18. 12. 2014

Univerzita si v pátek 14. listopadu připomínala nejen historické události z let 1939 a 1989, ale při příležitosti celodenního univerzitního programu ke Dni boje za svobodu a demokracii byli při slavnostním akademickém obřadu představeni i nová profesorka a noví docenti univerzity a rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., předal několika akademikům a studentům speciální ocenění za jejich mimořádnou tvůrčí činnost. Doktorský titul si odnesla padesátka absolventů.

V rámci slavnostního akademického obřadu bylo v aule Arnošta z Pardubic promováno čtyřicet devět doktorů z šesti fakult. Na Fakultě chemicko-technologické získalo titul „PhD.“ celkem 26 absolventů, Dopravní fakultu Jana Pernera absolvovalo osm doktorů, o jednoho méně Fakultu ekonomicko-správní. Z Fakulty filozofické promovali čtyři doktoři, Fakulta zdravotnických studií má tři nové absolventy a doktorský titul získal i jeden absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky.

V roce 2013 jmenoval prezident České republiky novou profesorkou pro obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D. Jmenována byla s účinností od 1. března 2014.

Během uplynulého roku bylo jmenováno devět nových docentů univerzity, šest přímo na Univerzitě Pardubice a tři na jiné vysoké škole, kteří byli v tento slavnostní den také představeni (pozn. redakce; seznam najdete v přehledu na konci textu).

Medaili za zásluhy o Univerzitu Pardubice převzal doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. – za významný podíl na rozvoji univerzity, zejména po dobu svého působení ve funkci prorektora pro vnitřní záležitosti univerzity.

Během slavnostního obřadu udělil rektor Miroslav Ludwig několik zvláštních ocenění, a to jak akademikům, tak studentům.

Ceny pro chemiky, vědce z „dopravky“ i historičku

Cenu rektora pro mladé vědce do pětatřiceti let získal Ing. Miroslav Lísa, PhD., z Fakulty chemicko-technologické, za nejvyšší jednorázový bodový přínos mladého vědce při hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2013. Časopis The Analytical Scientist zařadil úspěšného chemika v říjnovém čísle dokonce mezi čtyřicítku nejlepších vědců do čtyřiceti let v oboru Analytická chemie.

Přední česká historička prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., z Fakulty filozofické, získala během listopadu hned dvě ocenění. Cenu rektora za prestižní monografii, původní autorskou odbornou knihu „Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové“ vydanou v Praze v nakladatelství Paseka v roce 2013. Na konci listopadu pak převzala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Milena Lenderová ji obdržela za svoji dlouholetou badatelskou činnost a významné publikace, mezi něž patří i její poslední zmiňované dílo.

Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impaktfaktorem udělil rektor Ing. Martinu Pavlištovi, Ph.D., a prof. Ing. Tomáši Wágnerovi, CSc., z Fakulty chemicko-technologické, za spoluautorství článku v prestižním časopise Advanced Functional Materials s názvem „Reversible Amorphous-to-Amorphous Transitions in Chalcogenide Films: Correlating Changes in Structure and Optical Properties“, Volume 23, Issue 16, 2013.

Cena rektora za přínosnou spolupráci s praxí putovala do rukou doc. Ing. Vladimíru Doleželovi, CSc. z Dopravní fakulty Jana Pernera, a to za přínos v oblasti smluvního výzkumu.

Studentskou cenu rektora převzali Ing. Josef Brožek, Bc. Lumír Gago a jejich pracovní tým z Fakulty elektrotechniky a informatiky za mimořádný studentský počin ve vědě, výzkumu a inovacích.

Noví docenti jmenovaní na Univerzitě Pardubice: (do rámečku)

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. (Katedra informatiky v dopravě DFJP)

v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích s účinností od 1. března 2014

doc. Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D. (Fakulta dopravní ČVUT v Praze)

v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura s účinností od 1. dubna 2014

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. (Katedra technologie a řízení dopravy DFJP)

v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích s účinností od 1. března 2014

doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D. (Ústav energetických materiálů FChT)

v oboru Technologie organických látek s účinností od 1. listopadu 2014

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D. (Ústav environmentálního a chemického inženýrství FChT)

v oboru Analytická chemie s účinností od 1. ledna 2014

doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK v Praze)

v oboru České dějiny a československé dějiny s účinností od 1. ledna 2014

Tři docenti univerzity ukončili habilitační řízení na jiné vysoké škole:

doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF)

na Univerzitě Palackého v oboru Dějiny anglické a americké literatury s účinností od 1. ledna 2014.

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (Katedra religionistiky FF)

na Univerzitě Karlově v oboru Evangelická teologie s účinností od 1. prosince 2013.

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. (Katedra biologických a biochemických věd FChT)

na Univerzitě Karlově v oboru Lékařská fyziologie s účinností od 1. července 2014.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět