Kvestor Petr Gabriel o nových stavbách

6. 11. 2014

V tomto roce byly v univerzitním kampusu v Polabinách a v areálu na náměstí Čs. legií v centru města zahájeny stavby, díky kterým získá univerzita další moderní zázemí. Některé rekonstrukce v univerzitním kampusu budou brzy dokončeny, jiné budou pokračovat v příštím roce. O stavebních změnách a úpravách jsme hovořili s kvestorem univerzity Ing. Petrem Gabrielem, MBA.

Na začátku srpna podepsal rektor univerzity profesor Miroslav Ludwig dvě smlouvy, na základě nichž byly zahájeny stavby dalšího moderního zázemí. O jaké konkrétní stavby se jedná?

První podepsaná smlouva se týkala výstavby Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNAT) v areálu univerzity na náměstí Čs. legií. Zde vznikne moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu. Druhá smlouva se týkala výstavby Výukového areálu Polabiny (VAP), kde budou nové posluchárny, laboratoře a studovny. Obě stavební akce by měly být dokončeny do začátku příštího akademického roku.

Jaké další významné investiční akce nebo rekonstrukce probíhaly či probíhají v letošním roce?

Těch je celá řada. Mezi ty významné považuji, že se podařilo začít s rekonstrukcí výukového objektu EA, v rámci které dojde k zateplení budovy, rekonstrukci schodišť, severního výtahu a pokračujeme i s třetí etapou rekonstrukce osvětlení společných prostor a podhledů. Dokončení všech těchto akcí předpokládáme do konce roku. Dále pak budujeme v objektu tělocvičny nové prostory, kde vznikne, také do konce roku, posilovna a cvičební sály.

Z již realizovaných venkovních úprav stojí za zmínku rozšíření chodníku před objektem EA, na které navážou další venkovní úpravy. V letních měsících proběhla nutná rekonstrukce vodovodní přípojky mezi objektem DA a rektorátem, kde původní již byla v havarijním stavu. Řada změn proběhla na kolejích, kde se předělala recepce v pavilonu C, která nyní slouží jako centrální recepce i pro další pavilony E a F. V této souvislosti byl v pavilonech E a F instalován systém pro ohlašování požáru a kamerový systém. Proběhla výměna nábytku v pavilonu A. V pavilonech A a B se opravily výtahy a topení. V Doubravicích probíhá zateplení Technologického pavilonu a vybudoval se zde nový turniket pro pěší, který umožňuje vstup do areálu přímo z ulice Poděbradská.

Připravuje se projektová dokumentace pro dostavbu a rekonstrukci ateliérové budovy Fakulty restaurování v Litomyšli. Začátek výstavby je plánován v roce 2015.

Co nás tedy čeká v roce 2015?

Samozřejmě bude pokračovat projekt CEMNAT a VAP. S projektem VAP je spojeno vybudování parkoviště za objektem EA pro cca 90 osobních automobilů. Z jiného projektu je pak v plánu výstavba parkoviště u budovy rektorátu v kapacitě cca 90 parkovacích míst.

Bude se budovat nový parter (úprava venkovních ploch) od budovy, kde sídlí DFJP, směrem ke kruhovému objezdu podél ulice Studentská. Upraví se též ulice před objektem EA včetně několika parkovacích míst. Od parkoviště pod tělocvičnou vznikne nová stezka pro pěší a cyklisty, která bude ústit na ulici Kunětická směrem k jezu. Ukončení realizace těchto akcí předpokládáme do konce roku 2015.

Se zástupci města Pardubic je domluvena a plánována na rok 2015 rekonstrukce ulice Studentská od křižovatky s ulicí Hradecká směrem ke kruhovému objezdu u Josefa. Celá ulice má být dělena středovým pásem obdobně, jak je již částečně uděláno u kruhového objezdu. V rámci rekonstrukce dojde také k vybudování nových přechodů pro chodce a tím i k zvýšení bezpečnosti při pohybu v areálu univerzity.

Můžeme se těšit i na nějaké odpočinkové zóny?

S realizací projektu VAP se pojí i úpravy vnitřního nádvoří, kde vznikne nová venkovní odpočinková zóna. Součástí projektu je i vybudování bufetu, který poskytne občerstvení jak pro studenty, tak i zaměstnance. Místa pro odpočinek by měl poskytnout i nově budovaný parter podél ulice Studentská.

Na kolik se změní vizuální charakter areálu? Dojde k propojení jednotlivých budov?

Co se týká propojení budov, tak nově bude mostkem propojen výukový objekt EA s VAP. Propojení mezi objektem rektorátu a objektem DC by se mělo dočkat rekonstrukce.

Dokončením projektu CEMNAT dojde i k dokončení poslední části rekonstrukce areálu univerzity na náměstí Čs. legií a přispěje to tak i k ucelenému vizuálnímu pohledu.

V areálu v Polabinách směrem na jih od ulice Studentská dochází k velmi podstatným vizuálním změnám, jak na budovách, tak na venkovních prostranstvích. Rekonstrukcí ulice Studentská a vybudováním dalších stezek by mělo také dojít i k propojení a sjednocení celého areálu univerzity v Polabinách.

Výstavba přináší i určitá omezení pro provoz univerzity – jaká?

Obecně, každá změna sebou nese něco pozitivního a něco negativního. Takže i výstavby v areálu univerzity přináší celou řadu negativ v podobě omezení spojených s pohybem osob, problémy s parkováním, obtěžování nadměrným hlukem, prašností apod. Problémy s provozem se snažíme minimalizovat, ale úplně eliminovat to nelze. Proto děkuji všem za pochopení této situace a respektovaní pokynů spojených s výstavbou.

Z čeho se tak rozsáhlé akce financují?

Zajištění financování těchto akcí není úplně jednoduché a věnujeme mu velké úsilí. Pro financování využíváme operační programy EU, které nám kryjí největší část investic. Dále pak jsou to prostředky státního rozpočtu a vlastní prostředky univerzity, především z Fondu rozvoje investičního majetku.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět