Zástupce Univerzity Pardubice v Krajské radě pro inovace

12. 06. 2014

Příprava krajské přílohy národní Strategie inteligentní specializace, podmínky pro čerpání evropských dotací v oblasti školství, vědy a výzkumu, byla úkolem nově zřízené Krajské rady pro inovace, ve které má své zastoupení i Univerzita Pardubice.

Existence dokumentu Strategie inteligentní specializace ČR (RIS3) je jednou z nutných předběžných podmínek pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v programovacím období 2014-2020. „Strategie inteligentní specializace by měla efektivně zacílit finanční prostředky jak evropské, tak národní, krajské i soukromé do aktivit vedoucích k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených aktivit, které mohou zvýšit konkurenceschopnost České republiky, a to včetně zaměření na konkrétní slibné oblasti specializace,“ uvedl prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost.

Byla ustavena Krajská rada pro inovace

Součástí Národní strategie chytré specializace jsou krajské přílohy (annexy), které obsahují zpřesnění národních priorit v návaznosti na VaV a inovační potenciál daného kraje. Na základě toho byla zřízena Krajská rada pro inovace (KRPI), poradní orgán samosprávy Pardubického kraje složený ze zástupců samospráv, firem zabývajících se aplikovaným i základním výzkumem, základního, středního a vysokého školství i dalších subjektů. Předsedou této osmadvacetičlenné rady byl zvolen hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Práce na krajské příloze začaly na začátku března tohoto roku, kdy byly ustaveny odborné skupiny, tzv. inovační platformy, které identifikovaly specifické obory výzkumu a inovací v Pardubickém kraji. Celkem bylo zřízeno sedm těchto skupin: chemie, elektrotechnika, doprava, informační technologie, strojírenství, vzděláváni a lidské zdroje a podpora inovací a související služby.  „Odborné zaměření těchto skupin do značné míry kopíruje tradičně silná odvětví, ve kterých je kraj již nyní konkurenceschopný nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ vysvětlil prorektor Kulhánek.

Univerzita spolupracuje ve čtyřech odborných skupinách

Na činnosti KRPI se podílí i zástupci univerzity, z 28 členů rady je šest členů z Univerzity Pardubice - rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., ředitel Centra transferu technologií a znalostí Ing. Michal Svoboda, další čtyři členové pracují také v odborných skupinách. Chemii se věnuje proděkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. a prorektor prof. Kulhánek, který se rovněž angažuje v platformě vzdělávání a lidské zdroje. V odborné skupině pro elektrotechniku uplatňuje své znalosti proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., v komisi pro dopravu je zapojen děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Schváleni annexu otevře cestu k čerpání dotací

Jednotlivé dílčí materiály připravené v  odborných skupinách byly zpracovány krajským RIS3 manažerem. Po projednání a schválení Krajskou radou pro inovace byl dokument předložen na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, kde byl 19. června schválen.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět