Ohlédnutí za operačními programy 2009 - 2014

19. 02. 2015

První období čerpání finančních prostředků na projekty financované z operačních programů Evropské komise se chýlí ke konci. Jak si vedly jednotlivé fakulty a univerzitní pracoviště, lze zjistit z následujících tabulek a grafů.

V letech 2009 – 2014 se řešilo na Univerzitě Pardubice celkem 35 projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a 6 projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace (OP VaVpI). Ve všech těchto projektech byla univerzita v roli koordinátora, tj. hlavního řešitele projektu. Nejúspěšnější podle počtu podaných a přijatých projektů v OP VK byla Fakulta restaurování, která realizovala 83 % z navržených záměrů (5 z 6). Nejvíce projektů připravila Fakulta filozofická (20), ale pouze 3 její návrhy byly přijaty k řešení. Druhým nejaktivnějším v podávání projektů byla celouniverzitní pracoviště s 18 projekty se 68% úspěšností, tj. 11 přijatými projekty, které pokryly činnosti napříč univerzitou i fakult.

Celkem bylo podáno 87 návrhů projektů v OP VK a 7 velkých investičních projektů v OP VaVpI.

 

Tab. 1 – Úspěšnost v OP VK a OP VaVpI

Fakulta

OP VK

OP VaVpI

Úspěšnost

Pořadí

R/U

N

R/U

N

Dopravní fakulta Jana Pernera

2

7

1

0

30 %

6

Fakulta ekonomicko-správní

2

11

0

0

15 %

8

Fakulta elektrotechniky a informatiky

2

3

0

0

40 %

5

Fakulta filozofická

3

17

0

0

15 %

7

Fakulta chemicko-technologická

8

5

1

1

60 %

4

Fakulta restaurování

5

1

0

0

83 %

1

Fakulta zdravotnických studií

2

1

0

0

67 %

3

Celouniverzitní pracoviště

11

7

4

0

68 %

2

R = realizovaný projekt, U = ukončený projekt, N = nepřijatý projekt

 

Graf 1 – Úspěšnost v OP VK a OP VaVpI

 

V řadě dalších projektů řešených v rámci těchto operačních programů se univerzita účastnila jako partner, a to jak partner s finančním příspěvkem, tak i partner bez finančního příspěvku. Na všechny tyto projekty získala Univerzita Pardubice finanční prostředky v celkové výši přesahující 1,6 mld. Kč.

Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé součásti UPa znázorňuje graf 2.

 

Graf 2 – Finanční prostředky přidělené projektům jednotlivých součástí UPa

 

Zapojení Univerzity Pardubice do Rámcových programů Evropské unie (RP) znázorňuje graf 3.

 

Graf 3 – Počty projektů Rámcových programů Evropské unie včetně získaných finančních prostředků

Přínos operačních programů

Operační programy přinesly především inovace a zkvalitnění stávajících akademických činností, zahájení nových a potřebných, významnou modernizaci infrastruktury služeb a zázemí univerzity pro vzdělávání a výzkum. Byly realizovány projekty zaměřené zejména na:

 • inovace studijních programů na všech úrovních, tj. bakalářských, magisterských i doktorských,
 • budování a rozvoj vědecko-výzkumných týmů,
 • mezinárodní spolupráci ve vzdělávání, ve vědě a výzkumu, mobility,
 • přijímání mladých kvalitních vědecko-výzkumných pracovníků i ze zahraniční,
 • internacionalizaci univerzity,
 • rozvoj lidských zdrojů, tj. akademických, vědecko-výzkumných i administrativních pracovníků,
 • nákup špičkových zařízení a vybavení určených jak pro vzdělávání, tak i pro vědu a výzkum,
 • propojení akademického a aplikačního prostředí prostřednictvím stáží a odborných spoluprací,
 • vybudování Centra transferu technologií a znalostí na podporu užší spolupráce akademické a aplikační sféry,
 • vybudování a modernizaci infrastruktury, rekonstrukce stávajících a vznik nových objektů s moderním přístrojovým a informačním vybavením sloužícím vzdělávání, vědě a výzkumu i inovacím,
 • rozvoj v oblasti elektronických informačních zdrojů,
 • popularizaci činností univerzity a vědy a výzkumu zejména směrem k mládeži a veřejnosti.

Zkvalitňování vysokoškolské výuky a vědeckých výkonů však uplynutím programového období nekončí.

V období následujících let 2015 - 2020 nás čekají nové evropské programy, které navazují a rozvíjejí zkušenosti získané z programů předchozích. Pro naše univerzitní činnosti budou nejzajímavější:

 • HORIZON 2020, který navazuje na 7. Rámcový program Evropské komise, a podporuje především mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu,
 • Erasmus+, který navazuje na Program celoživotního učení ERASMUS, a podporuje především mezinárodní spolupráci a rozvoj lidských zdrojů v oblasti vzdělávání,

Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět