Na Kunětické hoře bylo stvrzeno partnerství Hradecka a Pardubicka podpisem memoranda pro rozvoj a integrované územní investice metropolitní oblasti v následujících letech

1. 07. 2015

V úterý 30. června se v prostorách hradu Kunětická hora sešli primátoři statutárních měst Pardubice a Hradec Králové, hejtmani obou krajů, představitelé univerzit působících v obou městech a dalších participujících subjektů, aby stvrdili podpisem memoranda plánovanou spolupráci při přípravě, zpracování a naplňování strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast v rámci programového období HORIZONT 2020.

Memorandum, které podepsali též představitelé a zástupci vysokoškolského vzdělávání - rektoři Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové, děkani Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, stvrzuje zájem všech signatářů o spolupráci a společný postup při přípravě investic pro rozvoj východočeské metropolitní oblasti v rámci operačních programů v novém programovém období Evropské komise HORIZONT 2020 se snahou získat v následujících letech až šest miliard korun.

Pět odborných pracovních skupin již druhým rokem připravuje strategii rozvoje území, jako zásadní dokument pro realizaci klíčových investic v metropolitní oblasti, které budou řešit problémy celého území za pomoci čerpání finančních prostředků Evropské unie, a to z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Společně naplánované tematické oblasti, projekty a investiční i neinvestiční aktivity by měly umožnit komplexní rozvoj celé aglomerace, posílit její konkurenceschopnost, ekonomický, znalostní i kulturní růst a zatraktivnit ji.

Prioritními oblastmi rozvoje aglomerace, na něž se připravované projekty pro čerpání z evropských strukturálních fondů zaměřují, jsou: atraktivní a environmentálně příznivá doprava, životní prostředí, vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu, výzkum na vysokých školách a spolupráce škol a firem v oblasti vědy a výzkumu.

Investiční projekty by měly pomoci např. zajistit dopravní dostupnost a prostupnost území s využitím systémů inteligentního řízení dopravy, umožnit výstavbu dopravních terminálů či budování cyklostezek. Školám umožnit modernizaci výukového zázemí, rekonstrukci odborných učeben a nákup vybavení pro zkvalitnění zejména technické a přírodovědné výuky ve prospěch budoucího uplatnění absolventů na trhu práce. V oblasti životního prostředí zlepšit situaci výstavbou a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací atd.

Vysoké školy v aglomeraci se budou podílet zejména na přípravě aktivit v prioritní oblasti 2 pro vytvoření kreativní a „chytré“ metropolitní oblasti, a podílet se na přípravě projektů směřovaných na podporu polytechnického a přírodovědného vzdělávání, posílení specializace vědeckého výzkumu na biomedicínu a nanobiotechnologie, propojení vzdělávání a vědeckého výzkumu více s praxí a podnikatelskou sférou v návaznosti na „chytré“ a v oblasti perspektivní specializace, i např. na využití tzv. „ paměťových“ institucí a kulturních památek v aglomeraci pro vzdělávací, kulturní a komunitní účely a pro rozvoj kreativního průmyslu.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět