Vzniká moderní laboratorní zázemí na náměstí Čs. legií

30. 01. 2015

Centrum materiálů a nanotechnologií přemění poslední část nejstaršího univerzitního areálu na moderní vědecké a laboratorní zázemí. Bude sloužit zejména Fakultě chemicko-technologické, kde má materiálový výzkum dlouholetou tradici, a současně i Fakultě elektrotechniky a informatiky. Při přestavbě bude objekt rekonstruován a vybaven moderními přístroji pro materiálový výzkum. Celý projekt vyjde na 120 milionů korun, z čehož 96 milionů korun plyne z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

V rámci projektu CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0251) byla dne 5. srpna 2014 podepsána Smlouva o dílo na provedení stavby s vítězným uchazečem, společností UNISTAV a.s. Následně byla předána projektová dokumentace o provádění stavby, zhotovitel převzal staveniště.

V těsném sledu byly započaty stavební práce na objektech SO 01 (dvorní objekt posluchárny H1) a SO 02 (objekt Fakulty elektrotechniky a informatiky). Byly zahájeny vyklízecí, bourací práce včetně odvozu stavební sutě a celkového odstrojení objektu. Proběhla demontáž žulové dlažby, spojovacích vrat, schodiště a rozvodů vzduchotechniky. Později byly podchyceny základy stavby, výkopové práce pro svodné potrubí, čištění ocelových konstrukcí, vyzdívky a demontáž plechu na střeše posluchárny H1.

Dále byl vyhotoven věnec nad 2. nadzemním podlažím (NP) SO 01 a byla vystavěna kompletní výtahová šachta, schodiště a osazení trapézových plechů. Byla provedena výztuž věnce a výztuž stropu nad 2. NP SO 01 a následná betonáž. Na konci roku bylo provedeno osazování oken v SO 01 a byla zahájena montáž ocelové nosné konstrukce v 3. NP. Od začátku roku 2015 probíhá vyzdívání příček v SO 01.

Vlastní stavební část rekonstrukce budovy, která je stěžejní částí projektu, by měla být dokončena na podzim roku 2015.  

Koordinátor projektu a celý odborný realizační tým stavbu pravidelně monitorují a pro vedení Univerzity Pardubice, dotčených fakult a poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, připravují pravidelné zprávy o realizaci projektu, který je financován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Univerzity Pardubice.

prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
řešitel projektu CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět