Univerzita Pardubice tradičně připomněla listopadové události

19. 11. 2015

Jako jediná instituce v Pardubicích připravila univerzita pro akademickou obec i veřejnost speciální program, jímž tradičně slaví státní svátek České republiky a připomíná historické události 17. listopadu, které mají vazby na vysokoškolskou půdu. Letos oslavy připadly na pátek 13. listopadu.

Již pravidelně od roku 1997 připomíná důležitost těchto událostí speciálním programem. Jeho součástí byl nejen sportovní den, vernisáž výstavy a samotný vzpomínkový akt, ale také slavnostní obřad spojený s předáváním akademických titulů. Letošní program navíc zpestřilo zpřístupnění Lavičky Václava Havla.

Od sportu ke Galerii osobností a na Lavičku Václava Havla

Brzy ráno začal program sportovně – SPORTOVNÍM DNEM. V univerzitních tělocvičnách proběhly v rámci sportovního dne pod taktovkou katedry tělovýchovy a sportu soutěže ve florbalu, sálové kopané, volejbalu, badmintonu, basketbalu a závod na veslařském trenažéru a indoor-cycling. V areálu vodních sportů a tenisu na břehu Labe se uskutečnil přespolní běh. A počasí sportovcům přálo.

V 10 hodin otevřela Fakulta chemicko-technologická ve vestibulu svého moderního areálu v Polabinách GALERII VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ – akademiků, kteří se významným způsobem zasloužili o vznik a rozvoj vědeckých škol a chemicko-technologických oborů pěstovaných na pardubické vysoké škole od počátků 50. let minulého století.

V 11 hodin univerzita slavnostně OTEVŘELA NOVÝ VÝUKOVÝ AREÁL v jižní části kampusu univerzity v Polabinách, v jehož atriu se nachází pamětní místo na prvního polistopadového prezidenta – LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA. V srdci univerzitního kampusu na Stavařově byl v rámci projektu „VAP Výukový areál Polabiny“, financovaného za přispění Evropských strukturálních fondů, zmodernizován zastaralý a již nevyužívaný objekt dopravní fakulty. Moderní nové posluchárny, které na jeho místě vznikly za uplynulých 13 měsíců, nyní slouží pro výuku zejména tří fakult univerzity – Fakulty filozofické, Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera.

Akademická obec přivítala nové doktory, docenty a profesory

V Aule Arnošta z Pardubic se od 14 hodin konal tradiční SLAVNOSTNÍ AKADEMICKÝ OBŘAD, při němž bylo promováno pětapadesát nových doktorů šesti fakult univerzity. Akademické obci a všem přítomným hostům bylo také představeno 9 nových docentů univerzity a dva profesoři a 1 profesorka, kteří byli jmenovaní během uplynulého roku.

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., přednesl při této příležitosti slavnostní projev a udělil jednu Medaili za zásluhu o Univerzitu Pardubice – prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi, DrSc., za významný podíl na založení Fakulty zdravotnických studií a na rozvoji nelékařských studijních oborů Univerzity Pardubice.

Rektor ocenil též několik mladých vědců a akademiků za jejich mimořádnou tvůrčí činnost:

  • Cenu rektora pro mladé vědce do 35 let obdržel Ing. Robert Jirásko, Ph.D. – za nejvyšší jednorázový bodový přínos mladého vědce při hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014;
  • Cenu rektora za prestižní monografii Mgr. Filip Grygar, Ph.D., za publikaci s názvem „Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie“, vydané v Červeném Kostelci, nakladatelstvím Pavel Mervart v roce 2014;
  • Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem Ing. Eva Koudelková za publikaci s názvem „Promoted C-C bond cleavage over intermetallic TaPt3 catalyst toward low-temperature energy extraction from ethanol“, vydanou v časopisu ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, svazek 8, vydání 6, v roce 2015;
  • Cenu rektora za přínosnou spolupráci s praxí získal doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. za přínos v oblasti smluvního výzkumu.

Nechyběla ani vernisáž výstavy a tradiční vzpomínka u pamětní desky

V 17:00 hodin se v galerii univerzity umístěné ve vestibulu Univerzitní knihovny uskutečnila vernisáž již 90. výstavy s názvem JITKA CHRIŠTOFOVÁ – KRESBY A GRAFIKY.

Autorka Jitka Chrištofová na vernisáži vysvětlila, že jsou její díla inspirována hlavně přírodou Vysočiny, kde momentálně s rodinou žije. Její kresby zachycují prosté krajinné výseky – náhodné scény, ve kterých je obsaženo autorčino vnímání přírody. Za svoji tvorbu získala tato absolventka akademie výtvarných umění několik ocenění.

V podvečer před slavnostním koncertem proběhl před Univerzitní knihovnou již tradiční vzpomínkový akt ke Dni boje za svobodu a demokracii. Za doprovodu zpěvu Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice položil rektor a předseda studentské rady květiny a zapálili svíčky u pamětní desky u vstupu do univerzitního areálu.

Při této příležitosti rektor univerzity, prof. Miroslav Ludwig mimo jiné řekl: „Dnešní svět je v mnohém velmi složitý, čelíme novým obtížím a výzvám, a to i když žijeme v ekonomicky nejúspěšnějším období našich dějin. …Neměli bychom podléhat tlakům, nesmíme uvěřit těm, kteří nabízejí zdánlivě jednoduchá řešení. Musíme bojovat proti pesimismu, negativismu, nacionalismu a netoleranci. Musíme chránit tisícem let ověřené tradiční hodnoty naší společnosti. Nebezpečí dnešní doby je i v tom, že nezanedbatelná část společnosti snadno podléhá pocitu ohrožení a hledá někoho, kdo má ve všem jasno, kdo vyřeší jednoduchým způsobem všechny problémy.

Akademická obec má v širším slova smyslu zodpovědnost za to, aby nějaký novodobý totalitní systém neměl šanci zvítězit. Nezapomeňme, že si musíme svobodu a demokracii chránit a nenechat se o ní částečně či úplně připravit.“

Slavnostní den zakončil večerní koncert

Bohatý program univerzity ke státnímu svátku vyvrcholil slavnostním večerním koncertem Komorní filharmonie Pardubice, který se konal od 19:00 hodin v zaplněné Aule Arnošta z Pardubic, v níž vyslechli pod taktovkou dirigenta Tomáše Židka: Andante cantabile od Petra Iljiče Čajkovského, dále koncert pro klarinet a orchestr A dur od Wolfganga Amadea Mozarta v podání nadané mladé klarinetistky Anny Paulové a Symfonii č. 3 D dur Franze Schuberta.

Letošní slavnostní program Univerzity Pardubice je zároveň vyvrcholením připomínání 65 let od založení vysokého školství v Pardubicích v roce 1950.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět