Rektor s misí českých univerzit v Malajsii

1. 07. 2015

Představitelé sedmi českých univerzit uskutečnili ve dnech 16. až 23. května návštěvu vzdělávacích a vědeckých institucí v Malajsii. Členem delegace byl i rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur ve spolupráci s Českou konferencí rektorů připravilo pro delegaci náročný týdenní program, jehož cílem bylo navázání kontaktů a sdílení informací pro rozvoj spolupráce v oblasti školství, vědy a výzkumu, a to především se zaměřením na technické vzdělávání. Program návštěvy byl koncipován tak, aby pokryl největší a nejvýznamnější malajsijské veřejné univerzity, zprostředkoval kontakty s hlavními soukromými vysokými školami a polytechnickými vyššími odbornými školami v Malajsii a umožnil jednání se zástupci centrálních malajsijských úřadů z oblasti školství a výzkumu.

Delegace se za českou stranu zúčastnili představitelé sedmi českých veřejných vysokých škol, rektoři, případně prorektoři, mezi nimi i rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., dále rektoři VUT v Brně a Univerzity Hradec Králové, prorektoři Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Palackého v Olomouci, VŠB-TU v Ostravě a zástupce Technické univerzity v Liberci.

Česko-malajsijské univerzitní fórum s odbornou diskusí proběhlo s představiteli sedmi malajsijských univerzit - univerzity Malaya a technologicky zaměřené MARA v Kuala Lumpur, Universiti Teknologi Malaysia v Johor Bahru, univerzity Sains Malaysia v Penangu a soukromých univerzit Sunway, Taylor a Nottingham v Kuala Lumpur. Delegace byla přijata ministrem vědy, technologie a inovací Malajsie Ewonem Ebinem a také náměstkem ministra vyššího školství Malajsie Kamalanathanem Panchanathanem.

Delegace se setkala rovněž s ministrem vyššího školství Idrisem Jusohem a místopředsedou vlády a ministrem školství Malajsie Muhyiddinem Yassinem. Na ministerstvu vědy, technologií a inovací zástupci českých vysokých škol jednali s představiteli malajsijských výzkumných ústavů a vládních institucí o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Delegace měla možnost si prohlédnout v doprovodném programu nejen výzkumné laboratoře navštívených institucí, ale např. i výzkumný institut mořských technologií, centrum pro bezdrátovou komunikaci UTM, institutu nano-optoelektroniky či rozvojový koridor Iskandar.

Při společných jednáních členové české delegace představili své univerzity, nabídli specifické oblasti pro spolupráci a zhlédli prezentace tamních univerzit. Následně byly diskutovány konkrétní výměny studentů a zaměstnanců, možnosti společných projektů a další formy spolupráce. Účastníci navázali přímé kontakty ve specifických vzdělávacích a výzkumných oborech, které hodlají dále rozpracovat a rozvinout. Malajské univerzity a výzkumné instituce stejně jako české univerzity projevovaly o vzájemnou spolupráci značný zájem. Rektoři malajsijských univerzit University of Malaya, Universiti Teknologi MARA a Universiti Sains Malaysia projevili zájem navštívit v dohledné době Českou republiku, což by mohlo přispět k dalšímu rozvoji nově navázaných kontaktů.

„Spolupráce s akademickými a vědeckými pracovišti v Malajsii je pro nás samozřejmě velmi lákavá a zajímavá, neboť Malajsie patří k zemím, které se velice rychle rozvíjejí, investují do řady pro nás zajímavých oblastí a její ekonomický rozvoj posledních dekádách ji v rámci regionu řadí mezi nejkonkurenceschopnější, hned za Singapurem. A navíc, hodlá podporovat i spolupráci svých institucí s vysokými školami v zahraničí,“ uvedl rektor profesor Ludwig před svým odjezdem do zahraničí.

Malajsijská strana projevila zájem zejména o výměnu studentů a pedagogů v postgraduálním studiu, společné studijních programy v doktorském studiu, spolupráci na společných vědecko-výzkumných projektech a o výměnu vědeckých pracovníků, a to zejména v oblasti ICT, umělé inteligence, medicíny, biotechnologií, materiálového inženýrství, fotoniky, nanotechnologií, matematického modelování, ekonomie, stárnutí populace, ekologie, zelených technologií i energetiky, částicové fyziky, solární a nukleární energie apod.

Asijské univerzity a vědecká pracoviště jsou pro pracoviště Univerzity Pardubice tradičními a dlouhodobými partnery, a to zejména pro vědecko-výzkumnou spolupráci a výměnu mladých vědeckých pracovníků. „Rozšíření spolupráce i na malajsijské vzdělávací vysokoškolské instituce je pro Univerzitu Pardubice dalším krokem k posílení zahraniční spolupráce s tímto významným teritoriem,“ uvedl k misi rektor Miroslav Ludwig.

Realizovaná mise, i co do rozsahu navštívených institucí, byla hodnocena v bilaterálních školských stycích mezi oběma zeměmi jako mimořádná a mimořádně zdařilá, všemi zúčastněnými jako velice prospěšná pro rychlé navázání spolupráce a její dlouhodobé udržení. K úspěchu celé akce významně přispěl velvyslanec České republiky v Malajsii Ing. Rudolf Hykl, který se setkání na všech institucích osobně účastnil a pro delegaci je pečlivě připravil, se znalostí politické situace, kultury, historie a dalších reálií země, ve které Česko zastupuje.

Malajsie, čítající 30,3 mil. obyvatel, je rychle se modernizující zemí s vyššími středními příjmy a vizí zařadit se do roku 2020 mezi rozvinuté země světa. Rychlý ekonomický rozvoj posledních dekád řadí Malajsii mezi nově industrializované země. Průmysl a export jsou založeny na produkci nadnárodních korporací; téměř polovinu vývozu tvoří elektronika (polovodiče). Země se v rámci regionu řadí mezi nejkonkurenceschopnější (za Singapurem). Nadnárodní společnosti se v Malajsii zaměřují hlavně na kompletování konečných produktů a výrobu dílů. Příliš nepodporují inovace a transfer technologií z výzkumu (do domácích firem). Země má též nedostatek kvalifikovaných sil. Výsledkem je, že malajsijská ekonomika postrádá charakteristiky povzbuzující inovace. Vláda se to nicméně pokouší změnit.

Ekonomika v posledním čtvrtletí roku 2014 překonala pesimistická očekávání a rostla tempem 5,8%. V průměru za rok 2014 tedy ekonomika rostla o 6%, čímž naplnila oficiální předpovědi. Pro rok 2015 je odhadován růst HDP mezi 4,5 a 5,5%.

Vzájemné vztahy jsou bezproblémové a pragmatické. V roce 2006 byl zahájen program vysílání malajsijských studentů ke studiu medicíny do ČR. Tři fakulty medicíny (UK Praha, UK Hradec Králové a UP Olomouc) byly akreditovány malajsijským ministerstvem vysokého školství. Malajsijská vláda každoročně vysílala do ČR 60-80 nových studentů stipendistů, přičemž první skupina uzavřela své šestileté studium v létě 2013, další porkačuje do roku 2018. V současnosti studuje v ČR zhruba 300 malajsijských studentů. Náklady na pobyt studentů hradí malajsijský stát ze svého stipendijního programu.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět