Fakulta elektrotechniky a informatiky volila nového děkana

18. 02. 2016

Ve středu 17. února se sešel Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, devítičlenný nejvyšší samosprávný orgán fakulty, aby rozhodl, kdo bude novým kandidátem na funkci děkana fakulty. Zvolen byl hned v prvním kole volby.

Akademický senát fakulty rozhodoval mezi dvěma kandidáty na funkci děkana, které navrhli členové akademické obce a kteří kandidaturu přijali. Oba kandidáti se představili na předvolebním shromáždění akademické obce Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se konalo v minulém týdnu (8. února), a představili svoje vize vedení fakulty v následujícím období. 

O post děkana se ucházeli dva akademici

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., (38 let) současný vedoucí Katedry elektrotechniky FEI, absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v oboru Dopravní infrastruktura – Elektrická zařízení v dopravě (2000), titul PhD. získal též na dopravní fakultě v Pardubicích ve studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura (2007).

Prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D., (50 let) současný vedoucí Katedry softwarových technologií FEI, absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žiline, Fakulty strojnické a elektrotechnické v oboru Kybernetika v dopravě a spojích (1990), v roce 2003 se habilitoval již na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, 2003 a ve stejném oboru byl jmenován profesorem v roce 2010.

Nový děkan získal ve volbě dvě třetiny hlasů

Vlastní volba kandidáta na funkci děkana fakulty akademickým senátem proběhla ve středu 17. února při dopoledním zasedání akademického senátu fakulty, který měl na programu jednání právě bod jediný – volbu kandidáta na funkci nového děkana fakulty.

V tajné volbě devítičlenný senát dvoutřetinovou většinou zvolil za kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období 2016–2020 Ing. ZDEŇKA NĚMCE, Ph.D.

Zvolený kandidát usedne do děkanského křesla v polovině dubna

Předseda Akademického senátu FEI předloží návrh na jmenování zvoleného kandidáta děkanem fakulty rektorovi Univerzity Pardubice. Očekává se, že rektor nového děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky jmenuje do funkce s účinností od 15. dubna t. r.

Dosavadní děkan fakulty prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr., vedl fakultu dvě čtyřletá funkční období od roku 2008, kdy Fakulta elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Pardubice vznikla přeměnou ze stejnojmenného vysokoškolského ústavu. Funkční období současného děkana končí 14. dubna t. r. Podle platného vysokoškolského zákona může tuto akademickou funkci vykonávat tatáž osoba jen po dvě po sobě jdoucí funkční období.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět