Fakulta restaurování má novou ateliérovou budovu

18. 05. 2016

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je na počet studentů nejmenší fakultou Univerzity Pardubice, na druhé straně je ale vysoce výběrovou a umělecky zaměřenou školou. Od úterý 17. května se její studenti i akademici těší z nového prostředí. Fakulta totiž slavnostně otevřela svoji novou ateliérovou budovu v areálu fakulty na zámeckém návrší v Litomyšli.

Fakulta restaurování navázala na odbornou přípravu restaurátorských odborníků, která má v Litomyšli tradici od roku 1993. Od roku 2005, kdy se stala vysokoškolská výuka součástí studijních programů samostatné fakulty Univerzity Pardubice, se zázemí pro přípravu restaurátorských odborníků výrazně proměnilo a zkvalitnilo. V posledních třech letech se fakulta s pomocí nejrůznějších investičních programů Univerzity Pardubice významně zmodernizovala a rozšířila a nabízí tak devadesátce svých studentů vynikající studijní i technické zázemí, a to na evropské úrovni.

V roce 2014 převzala Univerzita Pardubice pro Fakultu restaurování do užívání objekt piaristické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný z evropských dotací v rámci projektu města Litomyšle na revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli. V loňském roce (2015) byla dokončena přístavba piaristické koleje, ve které bude zanedlouho umístěna fakultní knihovna a přednášková aula bude sloužit jak vysokoškolské výuce, tak také jako obřadní síň městu Litomyšli.

Budoucí restaurátoři získali moderní zázemí

Posledním objektem, jehož rekonstrukci univerzita nedávno dokončila, rozšířila ho a zmodernizovala, je ateliérová budova v blízkosti děkanátu Fakulty restaurování nacházející se také na litomyšlském zámeckém návrší. „V nové ateliérové budově sídlí nyní tři odborná pracoviště Fakulty restaurování: ateliér výtvarné přípravy, ateliér restaurování kamene a  katedra chemické technologie. Přestavba ateliérů umožnila nejen rozšířit prostory těchto pracovišť, ale také významně zlepšit jejich technické a hygienické vybavení,“ nechal se slyšet k provedené rekonstrukci budovy Fakulty restaurování její děkan Ing. Karol Bayer. 

Rekonstrukce za 30 miliónů korun probíhala pouhých 9 měsíců

„Celá přestavba ateliéru výtvarné přípravy, ateliéru restaurování kamene a katedry chemické technologie stála necelých 30 miliónů korun (28,95 mil Kč). Z větší části byla financována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (26,84 mil Kč), Univerzita Pardubice přispěla částkou 2,10 mil. Kč z vlastních zdrojů,“ vysvětlil zdroje financování při slavnostním otevření nově zrekonstruované ateliérové budovy v Litomyšli dne 17. května rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Stavební práce v hodnotě 27,3 mil. Kč realizovala pro univerzitu společnost Unistav Construction a.s., Brno podle projektu prof. ak. arch. Mikuláše Hulce, který shodou okolností stál i u zrodu první ateliérové budovy před 20 lety. Rekonstrukce objektu byla zahájena v červenci 2015 a dokončena byla za méně než 9 měsíců. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán již v březnu t. r. Budova obou ateliérů a katedry chemické technologie se rekonstrukcí zvětšila o 216 m2 pracovní plochy na současných 874 m2.

Jak šel čas s Fakultou restaurování? Podívejte se na krátké video.

Novou budovu oficiálně zpřístupnilo přestřižení pásky

Slavnostního otevření ateliérové budovy, ve které se studenti fakulty restaurování již během probíhajícího letního semestru zabydleli, se zúčastnili i zástupci ministerstev kultury a školství, mládeže a tělovýchovy, Národního památkového úřadu, Pardubického kraje i města Litomyšle, dodavatele stavby i architekt přestavby. Poděkování rektora v jeho úvodním slovu směřovalo hlavně těm, kteří se na rekonstrukci objektu bezprostředně podíleli, ať již ze strany dodavatele stavby, tak domácích univerzitních útvarů a pracovníků fakulty, ale také institucím, které činnosti Fakulty restaurování podporují i potřebují.

Slavnostní přípitek a přestřižení pásky nových prostor komentoval povzbuzujícími slovy i náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví ministerstva kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.:

„Je mi ctí, že mohu být jako představitel ministerstva kultury přítomen dalšímu nadějnému rozvojovému počinu Univerzity Pardubice, jímž je dnešní slavnostní otevření přestavby ateliérové budovy Fakulty restaurování.

Oblast restaurování, konzervace a oprav hmotných dokladů naší minulosti patří k oborům lidské činnosti se zcela zásadním významem pro naši kulturní identitu, a tím i pro zakotvení našeho usilování, jako činnosti smysluplné v univerzálním řádu věcí.

Žijeme ve světě, který podléhá přírodním zákonům, zejména neustálé změně fyzické podstaty. Tyto změny můžeme zpomalit, ne zcela zastavit. Nicméně každé prodloužení životnosti památky umožňuje její neztenčené působení jako svědka kulturní podstaty společnosti. Řečeno s nestorem naší památkové péče Dobroslavem Líbalem, i v krajním případě postupné úplné výměny materiálu může být památka nadále autentickou, na rozdíl od jednorázově vyrobené kopie.

Naše evropské vnímání autenticity má hluboké historické kořeny, k nimž mj. patří i doklady kultu světců, naše vnímání historie je spíše lineární, na rozdíl od kultur, v nichž převažuje pohled na čas jako na sled cyklů. Nepřísluší mi rozvíjet zde detailně úvahy na téma autenticity, k těmto nepochybně velmi podstatným diskusím budou jistě jiné příležitosti.

Nicméně bych velmi rád připomněl alespoň zcela klíčovou souvislost zachování autentického působení památek s využíváním poznatků přírodních věd.

Málokde je propojení humanitní a přírodovědné sféry tak intenzivní, jako právě v procesech restaurování, konzervace a památkových obnov. Rád bych vyjádřil úctu a poděkování všem, kdo se na této nesmírně užitečné interdisciplinární spolupráci podílejí. Nejedná se jen o procesy vedoucí k samotné záchraně památek, ale primárně o oblast výzkumu, neboť co možná nejdetailnější poznání musí předcházet vlastním fyzickým zásahům. Mám tím na mysli jak poznání samotné památky a jejího vzniku a vývoje, tak poznání fyzikálních a chemických procesů vedoucích posléze k její záchraně.

Synergie přírodovědné a humanitní sféry tak vytváří podmínky pro další společenský vývoj, který bude pro jedince i společnost nejen příjemný a pohodlný, ale především smysluplný.

Dovolte tedy, abych vám k dnešnímu úspěchu jménem pana ministra i týmu pracovníků ministerstva pogratuloval a popřál další úspěšné kroky tímto správným směrem.“

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět