Univerzita zavzpomínala na 17. listopad. Studentky o tom natočily reportáž

5. 12. 2016

Každoročně od roku 1997 Univerzita Pardubice připomíná a zdůrazňuje historický význam událostí vážících se k 17. listopadu a vysokoškolské půdě. Letos připravila slavnostní program na předvečer státního svátku Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Vyvrcholil vzpomínkovým aktem před pamětní deskou v pardubickém kampusu. Předcházela mu i vzpomínka u Lavičky Václava Havla.

Hlavní program oslav a připomínek připadl letos na Univerzitě Pardubice na středu 16. listopadu, na kterou vyhlásil rektor univerzity rektorské volno. A tak se studenti mohli do oslav zapojit také. „Velmi bych si přál, aby studenti nebyli vnímáni, jako nějaká akademicky vyčleněná skupinka společnosti, které se politika netýká. Ale aby to byli opět ti, kteří jsou nositeli vyšších společenských hodnot a tyto hodnoty aktivně sdíleli napříč společností, jak tomu bylo kdysi. Jedině tak existuje naděje, že předejdeme dalším vytesaným datům, která budou na tomto pomníku odkazovat v budoucnosti na naši minulost. Na minulost, jejíž hrozby jsme neuměli včas identifikovat nebo jim předejít,“ řekl při vzpomínkovém aktu zástupce Studentské rady Univerzity Pardubice Ing. Martin Šanda. Podvečerní vzpomínku i související akce pak ve své reportáži zachytily studentky Fakulty filozofické.

Akademická obec přivítala nové doktory, docenty i profesory

Oslavy 17. listopadu trvají na Univerzitě Pardubice vždy celý den. Tradičně je odstartoval sportovní den katedry tělovýchovy a sportu, která pro studenty připravila řadu sportovních aktivit. Program pokračoval slavnostním akademickým obřadem v Aule Arnošta z Pardubic. Při něm bylo promováno 43 nových doktorů šesti fakult univerzity – 20 absolventů doktorských studijních programů Fakulty chemicko-technologické, 7 doktorů Dopravní fakulty Jana Pernera, 7 doktorů Fakulty ekonomicko-správní, 4 doktoři Fakulty filozofické, 4 doktoři Fakulty elektrotechniky a informatiky a 1 doktor Fakulty zdravotnických studentů, kteří získali titul Ph.D. a dovršili tak nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání. Akademické obci a všem přítomným hostům byli též představeni čtyři noví docenti a jedna docentka univerzity a čtyři profesoři, kteří byli jmenováni prezidentem republiky během uplynulého roku.

Rektor udělil speciální ceny

Rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., přednesl při této příležitosti slavnostní projev a udělil pět speciálních cen za přínosnou tvůrčí práci – Cenu rektora pro mladé vědce do 35 let Ing. Jaroslavu Bartákovi, Ph.D., za publikační činnost v kvalitních impaktovaných časopisech v roce 2016, Cenu rektora za prestižní monografii prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc., Mgr. Martině Halířové, Ph.D., doc. PhDr. Tomáši Jiránkovi, Ph.D., za publikaci s názvem „Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918“, vydanou v Praze v roce 2015 nakladatelstvím Paseka. Dále Cenu rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem Ing. Tomáši Syrovému, Ph.D., za publikaci s názvem „Cathode material for lithium ion accumulators prepared by screen printing for Smart Textile applications“ publikovanou v časopise Journal of Power Sources, Volume 309, 2016. Cenu rektora za přínosnou spolupráci s praxí prof. Ing. Evě Schmidové, Ph.D., a jednu speciální studentskou cenu rektora Ing. Lucii Jelínkové, Ing. Lukáši Krumlovi a Bc. Michalu Vilímkovi za úspěšnou reprezentaci v mezinárodním kole soutěže Global Management Challenge.

Večer zakončil slavnostní koncert

Program pokračoval tradiční vernisáží výstavy pardubického autora Ivo Křena, vzpomínkovým aktem na 17. listopad a uzavřel ho slavnostní večerní koncert Komorní filharmonie Pardubice, v němž zaznělo Divertimento pro smyčce D dur od W. A. Mozarta, dále koncert pro trubku a orchestr od G. Tartiniho v podání Olivera Lakoty a Suita in D od G. F. Händela a Pražská symfonie od W. A. Mozarta, koncert dirigoval Alessandro Calcagnile. Letos oslavám poprvé předcházela i krátká vzpomínka u Lavičky Václava Havla, kterou u příležitosti ročního výročí umístění Lavičky v pardubickém kampusu uspořádali v pondělí 14. listopadu studenti a pedagogové Fakulty filozofické.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět