V Pardubicích jednali rektoři českých vysokých škol

6. 12. 2016

Setkání nejvyšších představitelů českých vysokých škol tentokrát hostila Univerzita Pardubice. Ve čtvrtek 1. prosince se do Pardubic sjelo více než čtyřicet rektorů českých veřejných, státních i soukromých škol. Setkali se na pardubickém zámku, kde se konalo 138. Plénum České konference rektorů, a jednali o aktuálním stavu i dění v českém vysokém školství.

Jednání 138. Pléna České konference rektorů začalo ve čtvrtek 1. prosince v 9 hodin v hlavních sálech pardubického zámku paralelním jednáním Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR a Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Trvalo do pozdních odpoledních hodin. Hostitelskou univerzitu v krátkém úvodním vstupu představil rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Následně měli rektoři na programu zejména čtyři témata – financování vysokých škol, podpora výzkumu, vývoje a inovací, činnost Národního akreditačního úřadu a vízová politika ČR v návaznosti na zvyšující se internacionalizaci vysokých škol.

Diskuse s vicepremiérem a náměstky ministryně školství

Dopoledne se diskutovala zejména témata vztahující se k financování výzkumu, vývoje a inovací vysokých škol, do jejichž projednávání se zapojil  vicepremiér a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA. Systém hodnocení VaVaI v dalších letech představil jeho náměstek Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. Další vysokoškolská témata diskutovali přítomní rektoři se dvěma náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR: s náměstkem pro vysoké školství, vědu a výzkum Ing. Robertem Plagou, Ph.D., zejména otázky financování VŠ v roce 2017, a s náměstkem pro operační programy PhDr. Mgr. Václavem Velčovským, Ph.D., problematiku zejména Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ale též kontrolu projektů minulého plánovacího období.

Rektor Masarykovy univerzity, místopředseda České konference rektorů, doc. Mikuláš Bek, který jednání vedl, k výhledu financování vysokých škol při tiskové konferenci komentoval: „Vláda si původně naplánovala škrty v oblasti financování vysokých škol. Univerzity nyní nejsou nedostatkem financí bezprostředně ohroženy. Ale faktem je, že u nás vysoké školy dostávají jednu z nejnižších částek na jednoho studenta ze všech vyspělých zemí.“

Zaostřeno na internacionalizaci škol

Odpoledne rektoři diskutovali činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), a to s přítomným předsedou tohoto novelou zákona o vysokých školách nově zřízeného orgánu prof. Ing. Stanislavem Labíkem, CSc., a místopředsedy NAÚ pro vysoké školství JUDr. Ivana Barančíka, Ph.D., a RNDr. Tomáše Jelínka.

Jednání České konference rektorů se zabývalo též mezinárodními aktivitami vysokých škol a vízovou politikou ČR v návaznosti na zvyšující se internacionalizaci vysokých škol. Diskusi k tomuto tématu byli přítomni zástupci Ministerstva vnitra (ředitel odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomáš Haišman) a zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR (JUDr. Ivan Jančárek, ředitel odboru států subsaharské Afriky a zástupce náměstka MZV pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci).

Závěrečné usnesení

V  závěru jednání přijalo 138. Plénum České konference rektorů usnesení:

1. ČKR vítá dorovnání rozpočtu 2017 v kapitole vysokých škol na úroveň výdajů roku 2016, zejména pak začlenění tohoto dorovnání do státního rozpočtu a jeho střednědobého výhledu, a rovněž tak i příslib ministryně školství, mládeže a tělovýchovy navýšení rozpočtu v této kapitole pro rok 2018 alespoň o 2 mld. Kč.

2. ČKR žádá, aby byla případná podpora vybraných oborů na základě společenské potřeby primárně projednávána s ČKR jako s reprezentací vysokých škol s odpovědností za celky vysokých škol, nikoli se zájmovými skupinami s parciálními zájmy. V době stagnace rozpočtu vysokých škol je možné takové intervence provádět jen za cenu poškozování ostatních oborů. Lze je akceptovat jen tehdy, budou-li jim předcházet koncepční a systémová opatření, jež by zabránila plýtvání veřejnými prostředky.

3. ČKR bude iniciativně usilovat o systémové řešení problematiky učitelských oborů.

4. ČKR se seznámila se schválenou metodikou hodnocení výzkumných organizací a očekává, že bude v dalším kroku detailněji dopracována i za součinnosti vysokých škol.

5. ČKR vítá vyjádření náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy Václava Velčovského, že u projektů, které mají v rozhodnutí míru financování z neveřejných zdrojů vyšší než 20 %, může být relevantní entitou buď fakulta, anebo vysoká škola.

6. ČKR nesouhlasí se vznikem pravidel pro řešení projektů z evropských fondů, která by vedla k neproduktivní a neúčelné byrokratické zátěži současně zvyšující rizika vzniku nezpůsobilých nákladů a sankcí. Současně se ohrazuje proti možnosti retroaktivity těchto pravidel ve vztahu k veřejné podpoře.

7. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby k jednáním o budoucím financování univerzitního sportu i k otázkám přípravy a metodického vzdělávání trenérů byly vždy přizvány reprezentace vysokých škol jako plnohodnotný účastník diskuse. ČKR se obává, že jakákoliv separátní jednání se sportovními svazy či s Českým olympijským výborem poškozují v konečném důsledku univerzitní sport.

8. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví ke společnému jednání o vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech.

Česká konference rektorů, založená 28. ledna 1993, je sdružení 49 rektorů vysokých škol České republiky – všech 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 státních VŠ ČR (Policejní akademie a Univerzita obrany) a 21 soukromých vysokých škol v České republice. Posláním České konference rektorů je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. Česká konference rektorů navazuje a udržuje styky s konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA). 

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět