Dopravní fakulta zvolila nového děkana. Funkce se ujímá v půli prosince

7. 12. 2016

Ve středu 30. listopadu se sešel Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera, patnáctičlenný nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Důvod setkání byl jasný – na programu byla volba nového děkana. A byla úspěšná. Členové senátu se v tajné volbě vyslovili a rozhodli o jednom jméně. Nový děkan se své funkce ujme 15. prosince.

S kandidáty na funkci děkana dopravní fakulty se zájemci seznámili již o týden dříve (23. listopadu). Trojice kandidátů, navržených členy akademické obce, kandidaturu přijali a následně vystoupili na předvolebním shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera. Zde postupně svoji vizi vedení fakulty představili jak členům senátu, akademické obci i dalším zájemcům. Na shromáždění vystoupili: Ing. Dušan Čermák, Ph.D., z katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě, doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., z katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky, a doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., z katedry mechaniky, materiálů a částí strojů. Možnost klást jim otázky týkající se jejich prezentací, plánů a vizí měli i přítomní zájemci v publiku.

Děkan zvolen hned v prvním kole

Vlastní volba kandidáta na funkci děkana fakulty akademickým senátem proběhla ve středu 30. listopadu při zasedání akademického senátu fakulty, který měl na programu jednání volbu kandidáta na funkci nového děkana fakulty. V tajné volbě patnáctičlenný senát většinou hlasů zvolil hned v 1. kole za kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období 2016–2020 doc. Ing. Libora Švadlenku, Ph.D.

Akademickým senátem fakulty zvoleného a navrženého kandidáta jmenuje rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., do funkce s účinností od 15. prosince 2016.

Kdo je Libor Švadlenka?

Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., (38 let), je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera a jejím zaměstnancem je od roku 2005. Poslední tři roky působí jako vedoucí katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky. Odborně působí v oblasti technologie a managementu v dopravě a spojích, především pak v oblasti regulace sektoru spojů. Získal řadu odborných zkušeností jak v zahraničí a při spolupráci se zahraničním (Anglie, Turecko, Chorvatsko, Polsko apod.), tak v expertní činnosti v rámci České a Slovenské republiky. Je např. členem Akreditační komise SR v pracovní skupině pro oblast dopravy, členem výboru pro audit ve společnosti Leo express, a.s., byl též expertem pro poštovní služby u mezinárodní poradenské společnosti Ernst&Young a působil jako nezávislý konzultant pro oblast poštovních služeb pro Český telekomunikační úřad nebo Českou poštu, s.p. Podílel se též např. na přípravě novely zákona o poštovních službách z roku 2012.

Šestý děkan dopravní fakulty v pořadí

Dopravní fakulta Jana Pernera zahájila svoji činnost 1. dubna 1993 v pořadí jako třetí fakulta vysoké školy v Pardubicích (tehdy ještě Vysoké školy chemicko-technologické). V jejím čele stane doc. Švadlenka jako šestá osobnost. Před ním tuto funkci zastávali tyto osobnosti (v chronologickém pořadí): prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (celkem tři funkční období 1993–1994, 1997–2003), prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. (jedno funkční období 1994–1997), prof. Ing. Karel Šotek, CSc. (jedno funkční období 2003–2006), prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (dvě funkční období 2006–2014), doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (2014–2016), který na vlastní žádost ukončil své působení ve funkci děkana ke dni 14. října t.r. Řízením fakulty rektor univerzity pověřil do jmenování nového děkana dosavadní proděkanku pro pedagogickou činnost Ing. Michaelu Ledvinovou, Ph.D.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět