Je to 10 let, co na univerzitě vznikla samostatná Fakulta zdravotnických studií

9. 01. 2017

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si letos připomíná 10 let od svého vzniku a patnáct let od začátků výuky vysokoškolských nelékařských zdravotnických oborů na Univerzitě Pardubice.

Samostatná fakulta vznikla před deseti lety, k 1. lednu 2007, jako šestá fakulta Univerzity Pardubice přeměnou z Ústavu zdravotnických studií založeného na Univerzitě Pardubice o pět let dříve, tj. k 1. lednu 2002, ve spolupráci s tehdejší Střední a Vyšší zdravotnickou školou v Pardubicích a Krajskou nemocnicí Pardubice.

Vychovává odborníky, vyšlo jich více než šestnáct set

Činnosti fakulty byly v uplynulých patnácti letech rozvíjeny z dlouholetých odborných zkušeností a navazují na vysokou prestiž vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v Pardubicích, jehož kořeny sahají až do roku 1930. Nejdelší tradici má na pardubické Fakultě zdravotnických studií vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek. V době před patnácti lety patřila vznikající fakulta mezi první čtyři nelékařské fakulty, které vzdělávání těchto bakalářských oborů v České republice nabízely.

V současné době má Fakulta zdravotnických studií 800 studentů-vysokoškoláků, nabízí 10 atraktivních studijních oborů v rámci 7 studijních programů bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Všechny studijní obory jsou připravovány v souladu s potřebami a požadavky praxe a trhu práce a mají jasně definované cíle studia a profily absolventa. „Studijní obory Fakulty zdravotnických studií patří každoročně k nejvyhledávanějším na Univerzitě Pardubice. Do některých oborů jako např. Všeobecná sestra či Zdravotnický záchranář převyšuje zájem uchazečů o studium několikanásobně, a to až 4krát, kapacitní možnosti výuky na naší fakultě,“ říká nynější děkan fakulty prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. „Během svého desetiletého, respektive patnáctiletého dynamického rozvoje fakulta vychovala celkem 1613 odborníků, vybudovala si stabilní pozici v regionu, stala se etablovanou odbornou institucí v České republice a získala si dobré jméno i v zahraničí,“ dodává děkan Fusek.

Studium je atraktivní, nabízí i stáže a exkurze

Bakalářské studijní programy jsou koncipovány v souladu s požadavky Evropské unie. Jejich absolventi se po ukončení studia mohou ucházet ve své odbornosti o pracovní zařazení v zemích EU.

V navazujících magisterských studijních programech mohou absolventi bakalářských studijních oborů Všeobecná sestra, Ošetřovatelství a Porodní asistentka získat kromě úplného vysokoškolského vzdělání také specializovanou způsobilost v interních oborech či v perioperační péči a zvláštní odbornou způsobilost jako specialisté pro hojení chronických ran. Doktorský studijní program Ošetřovatelství je akreditován ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je určen pro absolventy vysokých škol – z příslušných magisterských programů ošetřovatelství a z příbuzných oborů zdravotnického zaměření, které připravuje na samostatnou akademickou, vědecko-výzkumnou a klinickou práci.

„Studium na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice je atraktivní nejen pro konkrétní obory, jejichž absolventi jsou tolik žádaní ve zdravotnické praxi, ale i pro zajímavé projekty a aktivity, které studium doprovází a do nichž fakulta své posluchače zapojuje. Jsou jimi např. studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí, exkurze a stáže na speciálních pracovištích, semináře a besedy s významnými odborníky z praxe, národní i mezinárodní vědecké odborné konference, různé typy rozvojových nebo vědeckých projektů, zážitkové semináře či modelové situace umožňující studentům simulovat a prožít na vlastní kůži konkrétní situace z jejich budoucí praxe,“ doplňuje důvody atraktivity studia na jubilující Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice její proděkanka pro vědu a výzkum Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Sídlí v Černé za Bory

Vysokoškolskou výuku zajišťují na fakultě čtyři katedry – katedra ošetřovatelství, katedra porodní asistence, katedra klinických oborů a katedra informatiky, managementu a radiologie. Na výuce, odborné praxi studentů a vědecko-výzkumné činnosti se významnou měrou podílí i největší partner fakulty Nemocnice Pardubického kraje, a.s., včetně pěti klinických pracovišť Pardubické nemocnice – kliniky interní, kliniky chirurgické, kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kliniky neurologické a kliniky gynekologické a porodnické.

Areál v Průmyslové ulici, kde fakulta sdílí se Střední zdravotnickou školou v Pardubicích, prošel za uplynulých několik let významnou modernizací, aby studijní i další zázemí odpovídalo evropským standardům specializované výuky a požadavkům na výchovu vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického personálu. Výuka probíhá v moderních učebnách vybavených nejnovějšími technologiemi, modely, přístroji, pomůckami a různými typy simulátorů, které umožňují kvalitní přípravu studentů na reálnou praxi. K dispozici pro specializovanou zdravotnickou výuku je i nová budova z roku 2013 se třemi posluchárnami a celkovou kapacitou 274 míst.

Fakulta má jasně vymezenou koncepci a její vědecko-výzkumná tvůrčí činnost je prováděna především ve vazbě na projekty a ve spolupráci s klinickými pracovišti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Výzkum se soustřeďuje zejména na podporu kvality a bezpečí zdravotní péče, na vnímání a hodnocení zdraví, na sociální, kulturní, psychologické a etické souvislosti zdraví a nemoci a na studium historie ošetřovatelství.

Fakultu nyní vede profesor Fusek

Fakulta kromě výuky v akreditovaných studijních programech a kromě vědecko-výzkumné činnosti, které jsou jejím hlavním posláním, nabízí úspěšně řadu vzdělávacích akcí a programy pro laiky (např. kurzy předporodní přípravy pro budoucí maminky, kurzy první pomoci) nebo certifikační a kvalifikační kurzy celoživotního vzdělávání pro odborníky.

Na fakultě působí v současné době 98 zaměstnanců, z toho 83 akademických pracovníků.

Historicky prvním děkanem fakulty se stal prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., který stál u zrodu nejprve vysokoškolského ústavu v roce 2002 a posléze fakulty v roce 2007. V květnu roku 2015, po osmi letech vedení fakulty, předal funkci svému nástupci děkanovi prof. MUDr. Josefu Fuskovi, DrSc., odborníkovi na obecnou, speciální a klinickou farmakologii, toxikologii, radiofarmacii, medicínu katastrof, bezpečnostní výzkum, diagnostiku, léčbu a prevenci intoxikací.

Nabízí tyto studijní programy

bakalářské studium (Bc.)

Ošetřovatelství

obor Všeobecná sestra

Porodní asistence

obor Porodní asistentka

Specializace ve zdravotnictví

obor Zdravotnický záchranář

obor Radiologický asistent

Zdravotně-sociální péče

obor Zdravotně-sociální pracovník

navazující magisterské studium (Mgr.)

Ošetřovatelství

obor Ošetřovatelská péče v interních oborech

obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Specializace ve zdravotnictví

obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

obor Perioperační péče (výuka od akad. roku 2017/2018)

doktorské studium (Ph.D.)

Ošetřovatelství

 

Další informace jsou k dispozici na webu evolupce.cz v části Fakulta zdravotnických studií.

 

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět