„Legislativní smršť“ – Orgány univerzity projednávají její nejdůležitější dokumenty

15. 05. 2017

Novela vysokoškolského zákona, která vešla v platnost vloni v září, vnesla do života univerzity řadu změn. Ty ovlivňují nejen průběh aktuálního akademického roku a všech akademických i provozních činností, ale do roka musí získat i legislativní rámec. Je třeba implementovat je do všech univerzitních dokumentů, vnitřních předpisů univerzity i fakult a dalších legislativních norem, podle nichž se život, vzdělávací, tvůrčí i ekonomické záležitosti univerzity řídí.

Intenzivní práce na nových legislativních normách univerzity v současné době vrcholí. Je to znát i na jarním maratonu jednání všech univerzitních orgánů, zejména akademického senátu univerzity, vědecké i správní rady. V souladu s novým zákonem začal pracovat už i zcela nový orgán univerzity – Rada pro vnitřní hodnocení UPa.

Akademický senát v nové sestavě

Akademický senát Univerzity Pardubice, nejvyšší samosprávný orgán vysoké školy, který čítá 39 členů z řad akademických pracovníků a studentů, kteří mají v tomto důležitém akademickém orgánu třetinové zastoupení, pracuje od letošního roku v novém složení. V průběhu prvního roku jejich tříletého funkčního období čeká senátory v souvislosti s aplikací nového vysokoškolského zákona do života univerzity náročné projednávání a schvalování všech významných dokumentů a legislativních norem univerzity, zejména pak vnitřních předpisů jak vysoké školy, tak všech sedmi fakult univerzity.

Proto program jarních zasedání akademického senátu univerzity, a obdobně akademických senátů fakult, zcela opanovaly dokumenty připravované postupně vedením univerzity, obdobně pak i vedením fakult. Zatímco nový Statut UPa, Vnitřní mzdový předpis a Studijní a zkušební řád UPa byly projednány, schváleny a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zaregistrovány už v prosinci minulého roku, jarní zasedání senátu řeší další z 15 nových dokumentů vysoké školy a úpravu 35 předpisů fakultních.

Příprava na další akademický rok

Padesátka vnitřních předpisů zásadních pro chod vysoké školy a fakult pak bude rozpracována a implementována do řady dalších vnitřních norem, které musejí být pro nový akademický rok připraveny.

Na dubnovém zasedání senátu tak kromě dalších základních vnitřních předpisů, jakými jsou Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, Jednací řád AS UPa, Volební řád AS UPa, schvaloval senát členy nového významného orgánu univerzity – Rady pro vnitřní hodnocení UPa – a první fakultní vnitřní předpisy – Fakulty ekonomicko-správní. Senátoři projednávali též rektorem přednesené hodnocení roku 2016, schválili rozpočet univerzity na rok 2017 a projednali i plánované právní jednání univerzity související s nákupem unikátního vybavení pro Centrum materiálů a nanotechnologií a přistoupení univerzity za člena zájmového sdružení právnických osob Czech Smart City Cluster.

Program květnového i červnového zasedání univerzitního senátu bude pak zaplněn projednáváním dalších vnitřních předpisů: Jednacího řádu Vědecké rady UPa a dalších dokumentů projednaných ve vědecké radě univerzity včetně dalších vnitřních předpisů fakult.

Vědecká rada univerzity měla také napilno

Zejména v souvislosti s ustavením nového orgánu Rady pro vnitřní hodnocení UPa. Nejenže navrhovala a schvalovala její členy, ale projednávala též další vnitřní předpis vysoké školy – Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UPa, jehož součástí je i Akreditační řád UPa a Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení UPa. Na tato pravidla navážou další, dokumenty, směrnice a prováděcí předpisy, které vytvoří zpřesňující rámec nového systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností univerzity. Jsou nutnou podmínkou k tomu, aby Národní akreditační úřad pro vysoké školství mohl udělit univerzitě jakoukoliv akreditaci, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci studijních programů, akreditaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice jednala poprvé dne 2. května ve složení:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc. (místopředseda),

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.,

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.,

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.,

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (předseda Akademického senátu UPa – ze zákona),

prof. Ph.Dr. Milena Lenderová, CSc.,

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. (předseda Rady pro vnitřní hodnocení – ze zákona),

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.,

Ing. Petr Vnenk (student).

Kromě informací týkajících se legislativních požadavků na činnost rady a přípravy akreditací studijních programů se rada zabývala již zmíněným vnitřním předpisem popisujícím pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality na univerzitě.

Sešla se i Správní rada Univerzity Pardubice

Jeden ze šesti orgánů vysoké školy – Správní rada – jednala ve čtvrtek 27. dubna. Obvykle se schází dvakrát do roka a jedná o důležitých otázkách vysoké školy. Na programu dubnového zasedání tohoto významného, dvanáctičlenného orgánu univerzity bylo vyhodnocení institucionálního plánu Univerzity Pardubice za rok 2016 i celkové zhodnocení činnosti univerzity za uplynulý rok. Členové správní rady schválili rozpočet univerzity na rok 2017 a zamýšlené právní jednání univerzity schválené senátem. V závěru jednání bylo zvoleno na následující dvouleté funkční období nové předsednictvo. Předsedou Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje. Aktuální složení Správní rady Univerzity Pardubice naleznete na webu UPa.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět