Univerzita Pardubice hodnotila rok 2016

15. 05. 2017

V největší univerzitní posluchárně v kampusu, v Aule Arnošta z Pardubic, se v úterý 25. dubna sešli zaměstnanci univerzity i její studenti-vysokoškoláci, aby vyslechli hodnocení uplynulého roku. Hodnocení každoročních aktivit shrnul sám rektor Univerzity Pardubice. Slova se následně ujaly také bývalá předsedkyně akademického senátu a předsedkyně studentské rady.

Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., tradičně jako každý rok bilancoval aktivity roku předešlého, a to jak z pohledu zajištění hlavních činností univerzity, tedy vzdělávacích a vědecko-výzkumných, tak z pohledu hospodaření s finančními prostředky, zajištění personálních kapacit a kvality akademického zázemí včetně provozní infrastruktury.

Celý záznam Shromáždění akademické obce můžete zhlédnout v univerzitním YouTube kanálu.

Čilý akademický život na univerzitě

Při svém hodnocení se rektor dotkl všech oblastí akademického života i nejvýznamnějších událostí a úspěchů roku. Zmínil změny ve vedení dvou fakult, jmenování nových profesorů a docentů či udělení tří čestných doktorátů. Zastavil se také u pořádání dalších významných akcí, jakými byly např. České akademické hry v Pardubicích nebo účast univerzity při pořádání Olympijského parku Pardubice. Každoroční aktivity univerzity a jejích fakult byly rozmanité i co se týče důležitých zahraničních i domácích návštěv či přednášek významných odborníků z praxe. Rektor neopomenul zmínit rovněž spolupráci s vnějším prostředím, městem a krajem, jehož je Univerzita Pardubice významnou součástí. Pozastavil se nad úspěchy našich akademiků a studentů a zhodnotil úspěšné vědecké a investiční projekty, které přispívají k budování prestiže univerzity.

Věda a výzkum jako nezbytný hodnoticí parametr

V prezentaci rektora nechyběla ani analýza některých problematických momentů, zejména ve studijní a vzdělávací oblasti, jakými je např. pokles počtu studentů, který by se měl s ohledem na populační křivku v následujících letech zastavit, nebo procento neúspěšnosti zejména studentů bakalářského studia hlavně v prvních ročnících studia. Vývoj vědecké a tvůrčí činnosti dokumentoval pak na srovnání hodnocených parametrů s obdobnými vysokými školami ČR. Přes složitost diskuse k nalezení národního systému hodnocení vědy a výzkumu upozornil na to, že i nadále bude věda a výzkum významnou součástí hodnocení kvality vysoké školy i součástí příjmu rozpočtu fakult a předpokladem našeho konkurenceschopného rozvoje. Proto je třeba nižší dynamice výkonnostních parametrů věnovat značnou pozornost, maximalizovat získávání vědecko-výzkumných i aplikačních projektů, rozšiřovat smluvní spolupráci, motivovat a podporovat akademické pracovníky k tvůrčí činnosti.

ČTĚTE TAKÉ: „Legislativní smršť“ – Orgány univerzity projednávají její nejdůležitější dokumenty

Rektor přidal analytické souvislosti

Své hodnocení loňského roku rektor doprovázel přehlednými grafy o stavu a vývoji hlavních činností univerzity i jednotlivých fakult v roce 2016, případně naznačil trendy několika posledních let, v řadě případů i ve srovnání s jinými vysokými školami. S využitím vnitřních informačních systémů a dat tak nabídl řadu analytických souvislostí, které bilancují dosažené výsledky, ale slouží i pro další řízení jednotlivých činností jak vedení univerzity, tak vedení fakult.

Činnost Akademického senátu Univerzity Pardubice v roce 2016 zhodnotila prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., která v loňském roce působila ve funkci předsedkyně, a předsedkyně Studentské rady Univerzity Pardubice Bc. Helena Rajtrová seznámila přítomné s činnostmi studentských senátorů a aktivitami, které SRUPa vloni zajišťovala i organizovala pro studenty.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět