Letošní červnoví absolventi v číslech. Někteří odešli s červeným diplomem a speciálními cenami

24. 07. 2017

Možná si užívají své poslední prázdninové léto po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek a ukončení studia na Univerzitě Pardubice, možná už nastoupili do zaměstnání, možná budou v novém akademickém roce pokračovat v dalším studiu. Na výběr mají absolventi, kterých univerzita vypustila letos zatím do světa 937, a to jak bakalářů, tak magistrů a inženýrů, celou řadu možností. Další akademické obřady čekají letošní absolventy v září a říjnu.

Slavnostní akademické obřady – sponze a promoce – se tradičně konají v Aule Arnošta z Pardubic. Jako první si své diplomy před zraky svých příbuzných vyzvedlo ještě ke konci června 121 absolventů Fakulty chemicko-technologické. Bylo mezi nimi 97 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie a 24 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory.

Těm nejlepším byly uděleny speciální ceny

Nejúspěšnější absolventi obdrželi navíc speciální ceny – rektora, děkana, nadačního fondu nebo partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou. Studentskou cenu rektora I. stupně obdržela absolventka Ing. Markéta Kašparová ve studijním oboru Ochrana životního prostředí za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Odstraňování reziduí léčiv z vodných roztoků pomocí nanofiltrace“. Další 3 absolventi fakulty – Ing. Lada Dubnová, Mgr. Petra Bencová a Ing. Michal Bílek – obdrželi Studentskou cenu rektora II. stupně.

3 absolventi získali cenu Nadačního fondu Miroslava Jurečka za vynikající úroveň závěrečné diplomové práce. Tu první si odnesl absolvent Ing. Jan Bartáček za diplomovou práci „Příprava a charakterizace recyklovatelného katalyzátoru pro enantioselektivní epoxidace substituovaných allylalkoholů“ ve studijním oboru Organická chemie. Studentská cena děkana Fakulty chemicko-technologické byla udělena sedmi absolventům – novým inženýrům: Filipu Ostřanskému, Elišce Slavíkové, Pavlu Hofmeisterovi, Anetě Machálkové, Diegu Alejandru Valdés Mitchellovi, Martinu Plíškovi a Jakubu Linkovi. Další ceny spojené s finanční odměnou udělili absolventům za jejich výkony partneři fakulty: Cenu za nejlepší diplomovou práci v oboru Bioanalytik uděluje tradičně poslanec Parlamentu ČR Pharm.Dr. Jiří Skalická, Ph.D.; a další speciální ceny např. společnosti: Devro, s.r.o., Synthesia, a.s., Precheza, a.s., Česká sklářská společnost, JUTA a.s., Siemens, Czedma, Pfizer, spol. s r.o., S&K LABEL, spol. s r.o.

Vysokoškolský diplom dostalo i 216 úspěšných absolventů FESky

Mezi nimi: 126 absolventů bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika; 90 inženýrů navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Mezi nimi jsou i dva absolventi oborů studovaných v angličtině.

Studentskou cenu rektora I. stupně obdržel za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce Ing. Vladimír Klejzar ve studijním oboru Ekonomika veřejného sektoru za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce s názvem „Nekonvenční měnová politika a její ekonomické dopady“. Dva absolventi Fakulty ekonomicko-správní – Ing. Jiří Bláhovec a Ing. Božena Nádvorníková – obdrželi Studentskou cenu rektora II. stupně. Studentské ceny děkanky Fakulty ekonomicko-správní si odnesli Bc. Tereza Nosková a Bc. Petr Šild a Ing. Stanislav Struška a Ing. Jana Pospíšilová za vynikající úroveň obhajované závěrečné práce. Ocenění České společnosti pro systémovou integraci za vynikající úroveň diplomové práce si odnesli studenti Ing. Žaneta Boruchová, Ing. Marek Žampach a Ing. Michael Siegert.

FEIka hlásí 94 absolventů

Diplomy si v aule převzalo také 32 nových inženýrů a 62 nových bakalářů Fakulty elektrotechniky a informatiky: 15 inženýrů a 35 bakalářů v oboru Informační technologie, 2 inženýři a 14 bakalářů ve studijních oborech Komunikační a řídicí technologie a Komunikační a mikroprocesorová technika a 15 inženýrů a 13 bakalářů v oboru Řízení procesů.

Studentská cena rektora I. stupně putovala k Ing. Marii Nedvědové, absolventce studijního oboru Informační technologie, za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Matematická estetika“. Při akademickém obřadu byly dále uděleny tři Studentské ceny rektora II. stupně absolventům Ing. Lukáši Holoubkovi, Ing. Filipu Majeríkovi a Ing. Michalu Semelkovi. Děkan fakulty udělil dále Ing. Janu Dymáčkovi, Ing. Michalu Lauterbachovi a Ing. Janu Matičkovi Cenu děkana za vynikající diplomovou práci a osmi úspěšným absolventům bakalářského studia Ocenění za vynikající zpracování bakalářské práce, které získali Bc. Lukáš Horník, Bc. Martin Lepeška, Bc. Jan Maděra, Bc. Libor Machovec, Bc. Ondřej Němec, Bc. Vojtěch Valenta, Bc. Jiří Vinduška a Bc. Tomáš Vyčítal.

134 úspěšných absolventů vyšlo z FF

Ještě na konci června si své sponze a promoce za dohledu pyšných příbuzných užilo 87 bakalářů Fakulty filozofické těchto oborů: Anglický jazyk pro odbornou praxi, Anglický jazyk – specializace v pedagogice, Německý jazyk pro hospodářskou a odbornou praxi, Humanitní studia, Kulturní dějiny, Spisová a archivní služba, Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie (dvouoborové), Filozofie, Religionistika, Historicko-literární studia, Ochrana hmotných památek + Historie (dvouoborové) a Sociální antropologie. Následovalo je 47 magistrů – absolventů magisterského studia ve studijních oborech: Učitelství anglického jazyka, Religionistika, Resocializační pedagogika, Kulturní dějiny a Sociální antropologie.

Dalších 233 absolventů měla v červnu dopravní fakulta

Poslední červnový den se konaly závěrečné sponze a promoce také na Dopravní fakultě Jana Pernera. V Aule Arnošta z Pardubic si své diplomy převzalo celkem 233 absolventů: z nich 99 inženýrů coby absolventů navazujících magisterských studijních programů Dopravní inženýrství a spoje a Stavební inženýrství. Studentskou cenu rektora I. stupně při nich převzal Ing. Norbert Mondek ve studijním oboru Technologie a řízení dopravy za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce s názvem „Interakcia subsystémov verejnej hromadnej dopravy v Prešove“. Tři noví inženýři: Ing. Roman Koutník, Ing. Petr Šohajek a Ing. Radek Ambrus obdrželi Studentskou cenu rektora II. stupně. Odpoledne odešlo s titulem „bakalář“ také 134 absolventů bakalářského studia (123 absolventů studijního programu Dopravní technologie a spoje a 11 absolventů studijního programu Stavební inženýrství).

Sérii červnových sponzí a promocí uzavřela FZS

Absolventi tříletých bakalářských studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Zdravotně sociální péče a dvouletých navazujících magisterských studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií si pro své diplomy přišli v pondělí 10. července. Diplom „bakalář/bakalářka“ obdrželo při slavnostním obřadu v univerzitní aule celkem 113 absolventů a absolventek (29 absolventek studijního programu Ošetřovatelství, 51 absolventů studijního programu Specializace ve zdravotnictví, 11 absolventek studijního programu Porodní asistence a 22 absolventek studijního programu Zdravotně sociální péče). Magisterský diplom obdrželo z rukou děkana Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Josefa Fuska, DrSc., 26 absolventek studijních programů Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.

Mgr. Eva Nedomová navíc získala Studentskou cenu rektora I. stupně ve studijním oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Kvalita života osob s poruchou čichu“. Dvě absolventky navazujícího magisterského studia obdržely Studentskou cenu rektora II. stupně – Mgr. Tereza Havlíková a Mgr. Lenka Teichmanová. Všechny ceny s sebou nesly i finanční odměnu.

S diplomem i do zahraničí

Poslední akademické obřady pro letošní absolventy na závěr vysokoškolského studia pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu, a to i na FAKULTĚ RESTAUROVÁNÍ v Litomyšli (18. 10.).

Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma ke svému diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Tento dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Každoročně opouští Univerzitu Pardubice přes 2 tisíce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia – s titulem bakalář (Bc./BcA.), magistr/inženýr (Mgr., MgA., Ing.) nebo doktor (Ph.D.). Letošní absolventi tak rozhojní množinu 35 tisíc dosavadních absolventů pardubické vysoké školy v její 67leté historii.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět