Připomínku 17. listopadu zahájil sportovní den. Program pokračoval až do večera

21. 11. 2017

Celodenním slavnostním programem si i letos Univerzita Pardubice tradičně připomněla historické události související se 17. listopadem. Přesně den před státním svátkem Den boje studentů za svobodu a demokracii odstartoval hlavní oslavy hned dopoledne sportovní den určený pro všechny naše studenty. Oslavy pak pokračovaly slavnostním akademickým obřadem, vernisáží výstavy a vrcholily samotným vzpomínkovým aktem u pamětní desky a večerním koncertem.

„17. listopad bývá tradičně spojen s připomínkou významných událostí. Těch, které předznamenaly začátek nových pořádků v roce 1939, i těch, které znamenaly konec jedné dlouhé éry na podzim roku 1989. Oba letopočty jsou úzce spojeny s pojmem »svoboda« a oba jsou spojeny také s aktivitou studentů. Studenti, i ti pardubičtí, vždy hráli důležitou roli v dějinách naší země  a tyto události pokaždé přesáhly i hranice našeho, tehdy československého státu. Dodnes si tento den připomínáme jako DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII!“ Těmito slovy zahájil svůj projev u pamětní desky student a místopředseda Studentské rady Univerzity Pardubice Ondřej Dobeš a dodal, že „jsme to právě my, kdo svým počínáním tvoříme soudobé dějiny a dáváme prostor k rozvoji demokracie nebo liberálního proudu. Bohužel ne všichni se dokážeme ztotožnit s těmito směry a svými voličskými preferencemi dáváme prostor populismu, extremismu a radikalismu. Za nepříliš bezpečné, lze rovněž označit chování takové menšiny ve společnosti, která svou benevolencí dává prostor k hrozbám soudobého otevřeného světa!“ Bylo toho hodně, co zaznělo v podvečer při vzpomínce u pamětní desky. Ale vezměme to pěkně postupně. 

Vysokoškoláci měli sice ve čtvrtek 16. listopadu rektorské volno, ale přesto bylo v kampusu Univerzity Pardubice živo už od rána. Tradiční připomínku 17. listopadu spojenou s celodenními oslavami odstartoval hned v 9 hodin ráno sportovní den. Živo tak bylo především ve sportovních halách v Kunětické ulici, kde se sehrály soutěže třeba ve volejbalu a badmintonu, závodilo se na veslařském trenažéru nebo se podél Labe běžel přespolní běh dlouhý 4 km.

Akademická obec přivítala nové doktory, docenty a profesory

Dalším bodem v programu byl slavnostní akademický obřad v Aule Arnošta z Pardubic spojený s předáváním diplomů novým doktorům a udílením mimořádných cen. Mezi téměř padesátkou nových doktorů šesti fakult bylo 23 absolventů doktorských studijních programů Fakulty chemicko-technologické, 12 doktorů Dopravní fakulty Jana Pernera, 7 doktorů Fakulty filozofické, 4 doktoři Fakulty ekonomicko-správní, 2 doktoři Fakulty elektrotechniky a informatiky a 1 doktor Fakulty zdravotnických studií, kteří získali oficiálně titul Ph.D. Akademické obci se též představilo pět nových docentů a tři docentky univerzity a jeden profesor a jedna profesorka, kteří byli jmenováni prezidentem republiky v uplynulém roce.

Rektor udělil pět speciálních cen

Po svém slavnostním projevu udělil rektor univerzity prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., pět speciálních cen. První z nich byla Cena rektora pro mladé vědce do 35 let, kterou obdržel Ing. Karel Pálka, Ph.D., z Fakulty chemicko-technologické, za publikační činnost v kvalitních impaktovaných časopisech v roce 2017. Cena rektora za prestižní monografii byla udělena Mgr. Vítězslavu Prchalovi, Ph.D., z Fakulty filozofické, za knihu Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, vydanou v Praze v roce 2015 Nakladatelstvím Lidové noviny. Cena rektora za publikaci v časopise s vysokým impakt faktorem putovala prof. Ing. Svatopluku Zemanovi, CSc., z Fakulty chemicko-technologické, za publikaci s názvem „Catalytic effects of nano additives on decomposition and combustion of RDX-, HMX-, and AP-based energetic compositions“ v časopise Progress in Energy and Combustion Science, 2016, Vol. 57, 75–136. Cenu rektora za přínosnou spolupráci s praxí získal Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., z Fakulty restaurování. Poslední udělenou byla Studentská cena rektora, kterou získal student Bc. Filip Vávra z Fakulty filozofické za 1. místo v soutěži Historie 2016.

V galerii se otevřela 100. výstava

S výběrem své litografické tvorby se na jubilejní sté výstavě otevřené v Galerii Univerzity Pardubice pardubické veřejnosti představil pražský autor Vladimír Suchánek. Autor nás sice návštěvou na vernisáží nepoctil, ale slavnostní nádech měla i tak. Pamětní medailí Univerzity Pardubice byl při této příležitosti totiž oceněn sám kurátor našich výstav Lubomír Netušil.

Půl sedmá večer je tradiční čas pro vzpomínku u pamětní desky k 17. listopadu, ke které se připojili nejen představitelé a zástupci univerzity, ale i města. Za znění hlasů Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice pronesl svůj tradiční projev nejdříve rektor univerzity, který předal slovo i výše zmíněnému studentu Dobešovi. „17. listopad je událostí vzpomínkovou, je však též událostí politickou. A podle mého názoru by tak bylo chybou, kdybychom se společně kriticky neohlédli za nedávnými volbami. Politické karty jsou nyní rozdány. Je samozřejmé v duchu demokracie respektovat výsledek voleb. Vneseme-li trochu čísel do současného dění, pak je v tomto ohledu nutné chápat a smířit se se skutečností, že projev vůle téměř 70 ze 100 občanů, kteří přišli k volbám, nebude mít své plnohodnotné zastoupení ve Sněmovně. Naopak vůle 30 občanů ze 100 bude pravděpodobně vyslyšena a realizována. Při propočtu na jedince mající volební právo lze jednoznačně konstatovat, že o osudu směřování České republiky rozhodlo pouze 18 voličů ze 100, tedy pouze 18 %! Existuje jeden z mnoha citátů Benjamina Franklina, který prohlásil: »Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat«.“ Student také ve svém projevu upozornil na to, že je třeba společnou diskuzí umět nalézat taková řešení, která budou i do budoucna zajišťovat, že se ke vzdělání dostanou nejen ti, kteří si dovedou své vzdělání zaplatit, ale zejména a především ti, kteří na něj mají nárok po intelektuální stránce a mají tak předpoklady společnost rozvíjet a obohacovat. Rozloučil se pak citátem, který dle jeho názoru nejvíce odráží současný stav společnosti a který by tak měl být mementem pro volby nadcházející, které nás čekají už začátkem ledna, citátem významného britského státníka Winstona Churchilla, který prohlásil: „Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.“ Společně s rektorem, následovaní dalšími přítomnými, pak ještě položili k pamětní desce květiny a zapálili vzpomínkové svíčky.

Poté už se všichni přesunuli do Auly Arnošta z Pardubic, kde večer uzavřel slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice, tentokrát pod vedením dirigenta Jiřího Rožně. Sál letos rozezněly skladby Stvoření Prometheova od Ludwiga van Beethovena a Serenáda pro smyčcové nástroje C dur od Petra I. Čajkovského. Mimořádný hudební zážitek pokračoval také v druhé polovině večera. To se publiku představil přední český mladý umělec Roman Patočka, který zahrál slavný Houslový koncert A moll Antonína Dvořáka. Za svůj výkon si vysloužil nekonečný potlesk a přidal tak nadšenému publiku ještě jednu skladbu navíc.

Opět se četlo a známe nejlepší sportovce

Ještě v pondělí 13. listopadu odpoledne předcházela hlavním oslavám krátká vzpomínka studentů a spojená s kolektivním čtením divadelních her na Lavičce Václava Havla. V tento den totiž uplynuly přesně dva roky od její instalace v srdci kampusu a studenti na tuto významnou událost chtěli společně vzpomenout. Velmi milé bylo jejich kolektivní čtení, do něhož se zapojili nejen studenti, kteří záměrně na čtení dorazili, ale připojili se i náhodní kolemjdoucí.

A tradiční oslavy svátku 17. listopadu by na univerzitě Pardubice nebyly kompletní, kdyby se jako každý rok nevyhlašovali naši nejlepší sportovci. A tak je od úterý 14. listopadu známe oficiálně a také víme, že Standartu rektora získala opět Fakulta chemicko-technologická.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět