Dopravní fakulta Jana Pernera vznikla před 25 lety

3. 09. 2018

Čtvrt století existence Dopravní fakulty Jana Pernera je dobrou příležitostí stručně si připomenout zrod, vývoj a současnost této instituce. Vždyť za dobu pětadvaceti let vychovala fakulta novou generaci bakalářů, inženýrů a doktorů, kteří patří k respektovaným odborníkům na dopravním trhu, o které je zájem, což je zásadním předpokladem pro její další existenci a rozvoj fakulty.

Fakulta zahájila svoji činnost v rámci tehdejší Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích 1. dubna 1993. Jejímu vzniku předcházelo zřízení Katedry dopravy na tehdejší Fakultě veřejné správy na podzim 1992. Důvodem vzniku dopravní fakulty byl rozpad společného státu Čechů a Slováků. V Česku taková fakulta absentovala. Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) byla od svého počátku koncipována jako víceoborová, zaměřena na technologicko-manažerské a technické obory.

Počátky fungování školy

Dne 5. května 1993 byla fakulta akreditována pro inženýrské studium a v krátkém čase postupně získala všechny atributy univerzitního pracoviště, tj. doktorské studium, habilitační právo a právo profesorského řízení. Fakulta realizovala svoji pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a expertní činnost v příznivém prostředí Univerzity Pardubice, která vytvořila všechny potřebné předpoklady pro činnost a další rozvoj fakulty.   

Už v prvním akademickém roce 1993/94 začala kompletní výuka, protože z Vysoké školy dopravní v Žilině přešlo na DFJP se svými učiteli 80 studentů vyšších ročníků. Do 1. ročníku nastoupilo na fakultu 160 studentů. Již rok po vzniku DFJP se tak zpracovávaly v závěrečném ročníku studia první diplomové práce a konaly státní závěrečné zkoušky a promoce.

Vedle pedagogické činnosti se pracovníci fakulty brzy zapojili do řešení několika výzkumných projektů v rámci Grantové agentury ČR a navázali a dále rozvíjeli spolupráci s tuzemskými dopravními organizacemi, výrobními podniky a se zahraničními vysokými školami.

Studium na fakultě v číslech

Od akademického roku 2002/03 bylo na DFJP realizováno strukturované studium ve třech stupních (Bc., Mgr., Ph.D.). V roce 2005 tak úspěšně ukončilo své studium prvních 190 absolventů bakalářského studia v sedmi studijních oborech a do akademického roku 2016/17  se jejich počet rozrostl na dva tisíce čtyři sta šest. Titul inženýr získalo od vzniku fakulty až do roku 2017 celkem 3251 absolventů inženýrského studia a 196 absolventů doktorského studia ve dvou oborech.

V současnosti fakulta nabízí studium ve dvou bakalářských, ve dvou navazujících magisterských a dvou doktorských studijních programech. V roce 2017 na fakultě studovalo celkem téměř 1600 studentů. Na vzdělávací činnosti se aktuálně podílí cca 100 akademických a výzkumných pracovníků a dalších 30 technických a administrativních pracovníků. Fakulta je tvořena sedmi katedrami.

Díky kombinaci teorie s praxí absolventi DFJP již během studia nalézají své budoucí pracovní uplatnění. Fakulta tak dosahuje téměř stoprocentního okamžitého uplatnění všech svých absolventů na trhu práce a dlouhodobě se umísťuje do desátého místa v hodnocení fakult z hlediska uplatnitelnosti absolventů v rámci celé ČR.

Absolventi DFJP na základě komplexních znalostí problematiky dopravy a návazných oborů jsou schopni dle svých kompetencí kvalifikovaně:

• zabezpečovat konstrukci, provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků včetně elektrických zařízení a energetiky v dopravě,

• projektovat, stavět a rekonstruovat dopravní stavby,

• řídit dopravní podniky a organizace, efektivně pracovat v orgánech státní správy, provádět přepravně-obchodní a spediční činnost podloženou právními znalostmi,

• navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních systémech.

Význam institucionální akreditace

Univerzita Pardubice společně s DFJP získala nově tzv. institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Doprava, kterou dává možnost novela zákona o vysokých školách přijatá v roce 2016. Získání tohoto statusu umožňuje fakultě pružněji reagovat na aktuální trend v dopravě a požadavky praxe a promítnout je rychleji do stávajících nebo nových studijních programů. Synergie mezi vzdělávací a výzkumnou činností v oblasti železniční dopravy, pro kterou má fakulta k dispozici moderní zázemí, je jedním z pilířů strategie dalšího rozvoje fakulty.

Výzkum je důležitou součástí

Nedílnou součástí života fakulty je výzkumná činnost. Jsou do ní zapojování i doktorandi a nejlepší studenti navazujícího magisterského studia. Pracovníci fakulty jsou řešiteli desítky projektů národních a mezinárodních programů, např. v oblasti železničního výzkumu je od roku 2012 řešen projekt aplikovaného výzkumu Centrum kompetence drážních vozidel (TAČR), z dalších aktuálně řešených projektů lze uvést např. projekt H2020 Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE), Experimentální výzkum dynamických účinků vozidla při průjezdu výhybkami různých konstrukcí (aplikovaný výzkum pro DT Výhybkárnu a strojírnu, a.s.), projekt Hybridní lokomotiva a elektronická optimalizace energetiky jejího provozu (projekt MPO – CZ LOKO, a.s., MSV Elektronika s.r.o.) a další.

Unikátní výzkumné centrum

V letech 2011 až 2013 bylo na fakultě vybudováno Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které je unikátním a vysoce specializovaným pracovištěm, podporujícím vědeckou a výukovou činnost zejména v oblasti technických oborů, vyučovaných na fakultě. Vedení fakulty dokázalo zásadním způsobem připravit laboratorní prostředí. Centrum je např. vybaveno dynamickým zkušebním stavem a experimentální zkušebním stavem kolo-kolejnice. Na těchto specializovaných zařízeních lze provádět mj. analýzy vzorků materiálů a poškozených součástí nebo analýzy stavebních hmot.  

Významnou součástí fakulty je také Akreditovaná zkušební laboratoř DFJP, která byla zřízena v roce 2004 jako samostatný nezávislý orgán dopravní fakulty. Z jejich aktivit lze uvést např. měření dvojkolí a koleje za účelem výpočtu kontaktních charakteristik dvojkolí-kolej nebo statické zatěžovací zkoušky mostů - prověřování statické pevnosti železničních mostních konstrukcí.

Dislokovaná pracoviště v Praze a České Třebové

Mimo univerzitní kampus má fakulta dislokované pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru probíhá výuka kombinované formy některých oborů a dále v České Třebové, kde probíhá zejména konzultační a výzkumná činnost v oblasti kolejových vozidel.

Fakulta má i v současnosti všechny atributy univerzitního pracoviště svoji pedagogickou, tvůrčí a expertní činnost realizuje v rámci Univerzity Pardubice, která vytváří všechny předpoklady pro její činnost i pro další rozvoj.

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
spoluzakladatel a dlouholetý člen DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět