Slavnostní inaugurace rektora Jiřího Málka. Funkci vykonává druhý měsíc

20. 03. 2018

Univerzitu Pardubice povede nový rektor profesor Jiří Málek až do roku 2022. Proces jeho ustavení do funkce pro následující čtyřleté období byl dokončen ve čtvrtek 1. března, kdy se v Aule Arnošta z Pardubic konal slavnostní akademický obřad jeho inaugurace. Při něm složil inaugurační slib a od svého předchůdce profesora Miroslava Ludwiga převzal rektorský řetěz.

Slavnostní inaugurační obřad začal přesně v 11 hodin v Aule Arnošta z Pardubic. Účastnila se jej řada vzácných hostů. Kromě domácích představitelů všech sedmi fakult Univerzity Pardubice a dalších zástupců akademické obce přijaly pozvání i dvě desítky rektorů českých vysokých škol a univerzit, například z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, ČVUT, Univerzity Hradec Králové, Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Technické univerzity v Liberci a dalších. Slavnostnímu obřadu přihlíželi také zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řada dalších významných hostů, členů Parlamentu ČR, zástupců státní správy a samospráv, institucí a partnerů univerzity.

Univerzita jako místo setkávání odborníků z různých oborů

Všechny přítomné po slavnostním nástupu přivítal docent Tomáš Jiránek coby moderátor a promotor celého obřadu. Poté se slova ujal profesor Miroslav Ludwig, odstupující rektor, který předal pomyslnou štafetu svému pokračovateli. „Dnes na tomto slavnostním akademickém obřadu v přítomnosti vzácných hostů předám rektorský řetěz a žezlo svému nástupci prof. Ing. Jiřímu Málkovi, DrSc. Od mojí inaugurace, která se konala 15. února roku 2010, uběhlo osm let. Za dobu své rektorské služby jsem musel přijmout stovky, možná tisíce rozhodnutí, která často nebyla ani jednoduchá, ani lehká. Dopad těchto rozhodnutí často překračuje rámec funkčního období, ve kterém byla učiněna. Univerzita Pardubice se za uplynulých osm let velmi změnila a já doufám, že bude toto období hodnoceno příznivě, a to i s určitým časovým odstupem,“ zahájil svůj proslov Miroslav Ludwig, který se nejen ohlédl za rozvojem celé univerzity, bilancoval své kroky, ale zdůraznil i důležitost všech činností univerzity, a to zejména kvalitu vzděláváni, výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích činností. Neopomenul upozornit na dlouhodobé podfinancování vysokého školství v České republice, ale ocenil i kvality Univerzity Pardubice. „Jsem rád, že pozice Univerzity Pardubice mezi ostatními vysokými školami je dobrá a v některých oborech zaujímáme v České republice přední místa. Pilířem naší vědecké práce nadále zůstává Fakulta chemicko-technologická, ale je příjemné konstatovat, že i na jiných fakultách jsou badatelé, kteří obstojí v mezinárodním porovnání.“ Na závěr si pak nechal poděkování svým blízkým spolupracovníkům a kolegům za obětavou práci.

Nový rektor převzal univerzitní insignie

Předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice docent Jan Stejskal připomněl volbu kandidáta na funkci rektora na podzim loňského roku a poté už se přistoupilo k symbolickému předání funkce. Po složení rektorského slibu profesor Ludwig následně předal novému rektorovi Málkovi slavnostně univerzitní insignie – rektorský řetěz. Univerzitními insigniemi, které v roce 2000 při příležitosti 50 let vysokého školství v Pardubicích vytvořil jako netradiční umělecké dílo pro Univerzitu Pardubice akademický sochař Jindřich Plotica, byli ozdobeni a slavnostně uvedeni do funkce též prorektoři univerzity:

- prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň statutární zástupkyně rektora;

- prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost;

- Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj;

- prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti.

Kvestorem Univerzity Pardubice zůstává i v dalším období Ing. Petr Gabriel, MBA.

Poté se slova před přítomným plénem ujal nový rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek. „Z hlediska podílu finančních prostředků získaných na výzkumnou činnost patříme k nadprůměrným vysokým školám. Tomu odpovídá i sedmé místo v citovanosti vědeckých prací v mezinárodních časopisech mezi českými univerzitami. Jsme poměrné úspěšní v získávání vědecko-výzkumných projektů na národní úrovni a Univerzita Pardubice se též podílí na řešení řady projektů mezinárodních. Do budoucna je však třeba výrazněji usilovat o ještě širší zapojení do významných projektů ve spolupráci se špičkovými zahraničními pracovišti. S tím souvisí i systematické budování dvojjazyčného prostředí na naší univerzitě, které je prvním krokem k přirozené a rozsáhlejší spolupráci se zahraničními partnery,“ řekl mimo jiné ve svém projevu profesor Jiří Málek. Zmínil, že hlavními oblastmi činnosti univerzity jsou vzdělávací a tvůrčí aktivity, do nichž je potřeba zapojovat i studenty, v nichž musíme podporovat kritické myšlení, pěstovat komunikační dovednosti a zejména celkově dbát o tvůrčí prostředí na univerzitě „Společně se svými spolupracovníky ve vedení univerzity a fakult podniknu vše pro to, aby Univerzita Pardubice po všech stránkách vzkvétala, hledala soulad mezi vzděláváním a vědou a udržovala ty nejlepší vztahy s vysokými školami doma i v zahraničí. Budu usilovat o kvalitní a oboustranně prospěšnou spolupráci s městem Pardubice, s krajskými i státními institucemi a se zaměstnavateli našich absolventů,“ uzavřel rektor profesor Jiří Málek.

Profesor Málek devátou osobností v čele pardubické vysoké školy

Na závěr slavnostního akademického obřadu přítomné krátce pozdravil za Českou konferenci rektorů a svůj proslov přednesl její předseda a současně rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, který v pořadí již devátému pardubickému rektorovi současně popřál v jeho staronové funkci mnoho sil, úspěchů a správných rozhodnutí.

Poté už pódium patřilo studentům Fakulty restaurování v Litomyšli a jejich hudebnímu uskupení MUSIKA KRAKELA, které ozdobilo slavnostní shromáždění několika hudebními skladbami. Ve složení Vojtěch Mrověc (viola, housle), Pavel Mrověc (kytara), Ludmila Stašová (housle), Lucie Urbanová (baskytara, rytmika) a Marie Vaňková (harfa, irská flétna) si jejich vystoupení zcela získalo přítomné publikum.

Do paměti Univerzity Pardubice bylo tak vepsáno, že 1. února roku 2018 se ujal nejvyššího univerzitního úřadu Akademickým senátem Univerzity Pardubice zvolený a prezidentem České republiky jmenovaný rektor Univerzity Pardubice Jeho Magnificence profesor inženýr Jiří Málek, doktor chemických věd, v historické posloupnosti devátá osobnost v čele pardubické vysoké školy.

Rozhovor s novým rektorem Univerzity Pardubice můžete číst na stránkách univerzitního Zpravodaje: Na studentech mi velmi záleží, říká nový rektor univerzity profesor Jiří Málek

Vysoká škola v Pardubicích má za sebou téměř sedmdesátiletou historii (1950–2018). Původně od roku 1950 existovala Vysoká škola chemická v Pardubicích – v čele vysoké školy stál děkan. Od roku 1953 se stala Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubicích, v jejímž čele už stál rektor. Od roku 1994 nese pardubická vysoká škola název Univerzita Pardubice, jejímž představitelem je rovněž rektor. Za celou historii stanulo ve vedení celkem devět osobností (někteří ve více funkčních obdobích po sobě):

prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc.       

1951–1969 VŠCHT v Pardubicích

prof. Ing. Jaroslav Pantoflíček, CSc.

1970–1973

prof. Ing. František Lébr, CSc.

1973–1981

prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc.

1981–1988

prof. Ing. Ivan Machač, CSc.

1988–1990

doc. Ing. Josef Panchartek, CSc.

1990–1991

prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc.

1991–1994

prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc.

1994–1997 Univerzita Pardubice

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.

1997–2000

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

2000–2006

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

2006–2010

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

2010–2018

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

2018–2022

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět