Fosgen: Sloučenina, která přináší mnoho užitečného

22. 10. 2014

Fosgen – pouhý název této sloučeny může u někoho vzbuzovat nelichotivé představy o původně bojové chemické látce, která však z rukou odborníků přináší mnoho užitečných a nepostradatelných produktů pro lidskou společnost. Zde, jako v mnoha příkladech, platí známé pravidlo: „Dobrý sluha ale zlý pán“.

V pardubickém regionu, který je proslulý mnohaletou chemickou produkcí, je situován výrobce fosgenu, firma Synthesia a.s., která ve svém rybitevském závodě vyrábí a zpracovává fosgen již od 40. let minulého století. V současnosti je zde používána vysoce bezpečná automatická technologie výroby fosgenu, který slouží zejména k syntéze organických pigmentů a řady specialit určených pro výrobu léčiv a plastů.

Úspěšné inovace

Automatizovaná linka produkuje pouze aktuální množství fosgenu, který je bezprostředně spotřebován v navazující výrobě. Tímto odpadá nutnost skladování spojená s rizikem jeho úniku. Současná doba je charakterizována mimořádnými požadavky na vysokou míru technologických a výrobkových inovací. Mezi úspěšné inovace patří aplikace výsledků výzkumu a vývoje zejména v oblasti dalšího zhodnocení vlastního regionálně unikátního výrobku, jakým může být například zde zmiňovaný fosgen a jeho deriváty.

Vědecko-pedagogičtí pracovníci Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity v Pardubicích mají dlouholeté zkušenosti právě v oblasti chemie a technologie fosgenu, které využili při řešení grantového projektu nazvaného „Deriváty fosgenu pro nanotechnologie“, který byl financován Grantovou agenturou České republiky. Úspěšným řešením zmíněného projektu se podařilo připravit a charakterizovat nové nanosystémy potencionálně aplikovatelné jak v medicíně, tak i v katalýze.

Patentování výsledků

Výsledky řešení projektu byly zveřejněny formou osmi publikovaných prací v mezinárodních impaktovaných časopisech, jedné patentové přihlášky a řady přednášek a posterových sdělení prezentovaných na mezinárodních symposiích. Jako součást řešení projektu byla vypracována i technologie „one pot“ fosgenace substituovaných fenolů.

Výsledky byly patentovány a v současnosti jsou průmyslově využívány (Sedlák M., Pejchal V., Imramovský A.: Czech Pat. Appl., PV 303311). S využitím fosgenu nebo jeho derivátů byly připraveny nadějné konjugáty protizánětlivých léčiv a léčiv proti tuberkulóze. Byl například připraven charakterizován konjugát isoniazidu s magnetickými nanočásticemi, který byl navržen k cílené likvidaci perzistujících infekčních ložisek (Sedlák M., Bhosale D. S., Beneš L., Palarčík J., Kalendová A., Královec K., Imramovský A.: Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 13, 4692).

Pro oblast katalýzy byl připraven vysoce účinný (až 92 % ee) recyklovatelný katalyzátor určený pro enantioselektivní nitroaldolizační reakce. Katalyzátor založený na blokovém kopolymeru poly(ethylenglykolu) s poly(L-glutamovou kyselinou) tvoří v reakčním prostředí micelární systém (nanoreaktor). Autoři této práce Bhosale D. S.,  Drabina P., Palarčík J. Hanusek J., Sedlák M. své výsledky publikovali v impaktovaném časopise Tetrahedron: Asymmetry 2014, 25, 334. Za tuto práci byl autorský kolektiv následně oceněn redakční radou referátového časopisu Synfact, a to za přínos v oblasti současných a budoucích trendů organické syntézy (Synfact  2014 10, 655). Grantová agentura hodnotila výstupy tohoto projektu jako vynikající s mezinárodním významem. Získané výsledky mohu inspirovat také výrobní sféru a výrazně tak podpořit rozvoj inovací v oboru fosgenových specialit.

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. Ústav organické chemie a technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět