Konference o anorganických pigmentech připomněla výročí jedné z kateder

27. 10. 2014

Na konci září se uskutečnil na Fakultě chemicko-technologické 16. ročník konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, který každoročně organizuje katedra anorganické technologie. Letošní ročník konference byl věnován 55. výročí založení katedry anorganické technologie.

Na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice má anorganická technologie dlouholetou tradici, a to od založení VŠCHT v Pardubicích, ze které nynější fakulta vznikla. Od roku 1950 byl obor anorganické technologie rozvíjen na katedře obecné a anorganické chemie (KOAnCh), která v té době měla tři oddělení, a to oddělení mineralogie (které během 50. let 20. století zaniklo), oddělení anorganické chemie a oddělení anorganické technologie, ze kterého se v roce 1959 stala samostatná katedra (KAnT).

Místa, kde nyní katedra sídlí

V současné době katedra anorganické technologie působí v technologickém pavilonu FChT v Pardubicích - Doubravicích, kam se přestěhovala počínaje akademickým rokem 2010/2011 z objektu univerzity na náměstí Čs. legií, kde sídlila od svého založení v roce 1959. Tato změna souvisela s výstavbou nové budovy Fakulty chemicko-technologické a přestěhováním většiny útvarů fakulty v roce 2009 z objektu na nám. Čs. legií do kampusu v Pardubicích.

Věda a výzkum se na KAnT dlouhodobě ubírají třemi hlavními směry: průmyslová hnojiva a půdní zlepšovače, anorganické pigmenty a studium vlastností chalkogenidových materiálů kalorimetrickými metodami. V poslední době probíhá ve spolupráci s externími partnery také výzkum v oblasti nanostrukturovaných materiálů pro různé aplikace, např. pro lékařské a diagnostické účely.

Oblasti výzkumu

Pracovní skupina anorganických pigmentů se zabývá výzkumem a vývojem speciálních anorganických pigmentů především pro vysokoteplotní aplikace zejména do keramických glazur, ale také různých organických pojivových systémů. Pozornost je soustředěna na syntézu nových oxidických materiálů, které poskytují pestrou škálu barevných odstínů, přičemž důraz je kladen nejen na jejich vhodné pigmentově aplikační vlastnosti a termickou stabilitu, ale také na ekologickou nezávadnost.

Ve výzkumu perspektivních agrochemikálií je pozornost zaměřena na syntézu a charakterizaci biodegradabilních superabsorbentů (hydrogelů) na bázi škrobů a jiných polysacharidů, případně kompozitů syntetických hydrogelů s komponentami přírodního původu. U připravených materiálů jsou testovány jejich užitné charakteristiky významné pro aplikace, při nichž působí jako zdroje živin a regulátory půdní vláhy. Cílem je nalézt náhrady za syntetické půdní zlepšovače zanechávající nežádoucí rezidua.

Široké vědecké zaměření

Předmětem studia kalorimetrické skupiny je příprava vybraných amorfních a krystalických chalkogenidových systémů využitelných v optoelektronice, stanovení jejich termodynamických vlastností a popis kinetiky procesů, kterým podléhají. Vhodnými technikami (DSC, termomechanická analýza, mikroskopie, měření elektrické vodivosti) jsou u studovaných materiálů měřeny zejména tepelné kapacity a jejich teplotní závislosti, hustoty, viskozity a krystalizační parametry.

Z výše uvedeného plyne, že vědecké zaměření pracoviště je široké a perspektivní, a že katedra anorganické technologie bude mít i v dalších letech na Fakultě chemicko-technologické svoji budoucnost. K tomu zcela jistě přispěl také 16. ročník KSAP-PM, který byl věnován právě 55. výročí založení katedry anorganické technologie.

Cílem konference je výměna nových poznatků v oblasti anorganických pigmentů a jejich aplikací, metod hodnocení nejen pigmentů, ale také surovin, které se pro výrobu pigmentů používají, dále ekologické aspekty výroby a použití anorganických pigmentů. V rámci konference jsou také prezentovány výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, žáruvzdorných materiálů a dalších práškových materiálů z oblasti keramiky či stavební chemie.

Nechyběli zástupci ze Slovenska

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 40 účastníků, přičemž konferenci zahájil doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., člen předsednictva České společnosti chemické, neboť 16. ročník konference byl poprvé organizován ve spolupráci s Českou společností chemickou. Mezi účastníky nechyběli zástupci Hutnické fakulty Technické univerzity v Košicích, Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Bochemie, a.s., Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze a samozřejmě studenti a pracovníci ústavu aplikované fyziky a matematiky, ústavu environmentálního a chemického inženýrství, a katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Témata přednášek zaujala

V rámci letošního ročníku bylo prezentováno celkem 16 plakátových sdělení. Texty nejen posterů, ale také přednášek byly vydány ve sborníku, který obsahuje 115 stran. Na konferenci zaznělo celkem 8 odborných přednášek, ze kterých nejvíce účastníky zaujala přednáška věnovaná měření optických konstant vybraných pigmentů pomocí spektroskopické elipsometrie, kterou prezentoval Ing. Petr Janíček, Ph.D.

Zajímavá přednáška zazněla také z Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha, kterou přednesl Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D., se zaměřením na texturní charakteristiky porézních materiálů. V přednáškovém bloku zaznělo mnoho podnětných informací, které se týkaly charakterizace práškových materiálů a metod, jež se používají pro jejich studium, ať už se jedná o sledování složení, struktury, adsorpčních schopností, vybraných fyzikálně-chemických vlastností, testování chování látek v závislosti na teplotě či jejich termické stability.

Přednášky se těšily velkému zájmu

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že oblast práškových materiálů poskytuje dostatečný prostor pro jejich výzkum, popis v technologických procesech či studium sledovaných vlastností daných sloučenin, stejně tak popis a využití metod pro jejich hodnocení a aplikace, případně nové směry a trendy v uvedených oblastech. Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku konference bylo velmi silné zastoupení mladých vědeckých pracovníků a také studentů nejen doktorského studijního programu, ale také magisterského a bakalářského. To je samozřejmě pro organizační tým konference pozitivní zjištění. Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se tradičně podílí na organizování konference o práškových materiálech, a také všem zájemcům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti nás všech by to opravdu nebylo možné.

Věřím, že v průběhu následujících měsíců získáme dostatečné množství výsledků a informací, o které se můžeme podělit v rámci konference, ať již formou přednášky nebo plakátového sdělení. Přeji nám všem, abychom měli takové poznatky, jež budeme prezentovat na 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech, a tím přispějeme k prohloubení kontaktů a spolupráci mezi všemi zúčastněnými pracovišti. Všichni zájemci jsou zváni k aktivní účasti.

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět