Aplikovaná lingvistika na mezinárodní konferenci UNICOM 2014

27. 08. 2014

Ve dnech 10. – 12. června se sešlo více než osmdesát účastníků na mezinárodní konferenci UNICOM 2014, kterou organizovalo Jazykové centrum Univerzity Pardubice ke sdílení zkušeností v oblasti terciárního jazykového vzdělávání.

Třídenní konference poskytla prostor pro odborné přednášky a diskuse, workshopy i neformální setkávání akademických pracovníků působících v oblasti aplikované lingvistiky nejen v České republice, ale i ve Finsku, Rakousku a Anglii.

Zcela výjimečným přínosem byla plenární přednáška Richarda Lewise, jednoho z předních britských lingvistů a světových odborníků na interkulturní komunikaci. Lewisův model představuje mimořádně cenný a dlouhodobě uplatnitelný nástroj pro účinnou interkulturní komunikaci a pochopení jejích nezbytných atributů ve srovnání se statickými modely jeho současníků Hofstedeho a Trompenaarse. Význam řečníka umocnil i typicky anglický induktivní způsob podání přednášky – od praxe k teorii, podpořený mnohaletými zkušenostmi z pracovního působení v Japonsku, Finsku, Portugalsku, či konzultační práce pro nejvýznamnější světové firmy v oblasti interkulturního managementu.

Lewisův model potlačuje pozitivistické přístupy ke zdůvodnění a interpretaci komunikačních vzorců jednotlivých kultur a nabízí mnohem fluidnější, časově méně poplatná členění. Z jeho modelu vyplývají zásadní momenty pro akcentování schopnosti adekvátně používat anglický jazyk jako nástroj komunikace nejen s kulturou anglo-americkou, ale především jako komunikační prostředek v současném globálním světě.

V úvodu konference přednesli své náhledy na význam komunikace v angličtině – jako lingua franca současnosti – pro humanitní a přírodovědné disciplíny také prorektor naší univerzity, prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. a emeritní rektor, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. Smyslem aplikované lingvistiky je interdisciplinární pojetí jazyka v jeho užitné funkci pro jednotlivé vědní obory.

Cílem pedagogické práce v tomto oboru tedy je, aby studenti vysoké školy byli vybaveni komunikačními dovednostmi v příslušném jazyce tak, aby mohli komfortním způsobem komunikovat výsledky své práce a zajišťovat konkurenceschopnou informovanost jak svého oboru, tak o svém oboru v mezinárodním kontextu. Neméně důležitým cílem je, aby studenti dosáhli komunikační jazykové a související interkulturní pragmatické kompetence, kultivovali komunikaci svých budoucích pracovišť a především se cítili bezpečně a sebevědomě v mezinárodním prostředí.

Z těchto cílů vycházelo zaměření šesti konferenčních sekcí, ve kterých promluvilo celkem 33 přednášejících na téma: standardizace výuky cizích jazyků v univerzitním prostředí, výuka jazyka pro odborné a akademické účely, překlad ve vícejazyčném univerzitním prostředí, využití e-learningu při studiu cizích jazyků, využití ICT nástrojů při studiu cizích jazyků, celoživotní vzdělávání v univerzitním prostředí.

V rámci programu konference byly zařazeny také dva workshopy, které umožnily sdílení pozitivních zkušeností v oblasti interkulturní komunikace a tvorby a využití e-learningových studijních opor. Nedílnou součástí konference bylo i velmi příjemné setkávání odborníků během společenské části programu. Je zřejmé, že zásadní věci je možné sdělit na semináři či přednášce, stejně tak i vytvořit předpoklad pro diskusi, ale neformální setkání otevře prostor pro skutečnou výměnu názorů a zkušeností umožněnou obyčejným lidským dialogem.

V atmosféře umocněné příjemným počasím, letním jazzem na červnovém trávníku před moderní (a hosty obdivovanou) budovou Fakulty chemicko-technologické se v přátelském duchu snadno dařilo navazovat kontakty a rozebírat společnou pracovní problematiku bez zátěže každodenností.

Součástí konference byla také členská schůze Asociace českých a slovenských jazykových center (CASAJC) a zasedání výboru CASAJC jež se konaly 11. června. Konference byla organizována v rámci projektu ESF – Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a internacionalizace – CZ.1.07/2.2.00/28.0123, který realizuje Jazykové centrum Univerzity Pardubice od roku 2012. O naplnění rozměru internacionalizace svědčí zastoupení účastníků z třinácti univerzit z celé České republiky a pěti zahraničních univerzit – University of Oulu, University of Haaga-Helia (Finsko), Austrian Armed Forces Language Institute Vienna, Viena University of Economics and Business (Rakousko) a University of Central Lancashire (UK).

Vysoká účast i pozitivní ohlasy hostů i přednášejících přispěly k velmi úspěšnému průběhu celé konference. Jsme přesvědčeni, že se podařilo navázat na konferenci Unicom 2013 a vytvořit vhodnou platformu pro další podnětná setkání odborníků jazykových center nejen v České republice.

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí Jazykového centra UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět